logo
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/news.2013.131203-slide-adsgk-is-87.jpglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/events.2013.130617-announce-blomechanicalgk-is-87.jpglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/news.2013.130531-BUU-CSS-ICSES-5thgk-is-87.jpglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/news.2013.130530-BUU-CSS-ads-Asia-Enggk-is-87.jpglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/events.2013.130527-CSS-BUU-Announces-Release-01.gk-is-87jpeglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/events.2013.130520-BUU-CSS-apprentice-formgk-is-87.pnglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/events.2013.130520-css-ads-updategk-is-87.jpglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.2013.130326-css-ads-01gk-is-87.jpglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.2013.130326-css-adsgk-is-87.jpglink
http://css.buu.ac.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.slideshow-01gk-is-87.pnglink
«
»
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
 1. ข่าวการศึกษาต่อ
 2. ข่าวการรับสมัครงาน
 3. ข่าวการศึกษา

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

(เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพกลไกและความสามารถพิเศษทางกีฬา โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ปีการศึกษา 2556

รายงานตัวออนไลน์ที่ http://smartreg.buu.ac.th ภายในวันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป เท่านั้น
หากไม่ทำการรายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

 • ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
 • ดาวน์โหลด ขั้นตอนการรายงานตัว
 • ดาวน์โหลด รายละเอียดหอพัก
 • ดาวน์โหลด จดหมายถึงผู้ปกครอง
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
 • ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
 • รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)  รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 131002

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ข่าวการศึกษา  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1

 • ดาวน์โหลดเอกสารและปฏิทินฝึกงาน ๒๕๕๖
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เครือขายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและเทคโนโลยี" ครั้งที่ ๕
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
 • รายชื่อสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • แนวข้อสอบวิชาศึกษาทั่วไป ๘๕๐๑๐๑ - ๘๕๐๑๒๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประกาศ !!! ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต ต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
 • แบบฟอร์มใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ
 • next
  prev


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

  Articles View Hits
  500570