กำหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2558

ชื่อหลักสูตร

กำหนดการ

สถานที่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

09.00 น. – 12.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

19 สิงหาคม 2559

09.00 น. – 12.30 น.

ห้องประชุม 406

อาคาร ภปร.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

22 สิงหาคม 2559

13.30 น. – 16.30 น.

ห้องประชุมชั้น 2

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

24 สิงหาคม 2559

09.00 น. – 12.30 น.

ห้องประชุมชั้น 2

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

24 สิงหาคม 2559

13.30 น. – 16.30 น.

ห้องประชุมชั้น 2

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ส่วนที่ 1 เอกสารประกอบ

– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 http://qa.buu.ac.th/text/edu2558/590304CUPTQA2558_60.pdf

– เอกสารคู่มือผู้ประเมิน/ผู้รับประเมิน CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
https://drive.google.com/file/d/0B8fKIyqRLbuBLW5kYlVVSThFN0E/view

GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0
http://qa.buu.ac.th/text/manual/aunqav3_2015.pdf

ส่วนที่ 2 ลิงค์ไปส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

-งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://qa.buu.ac.th/

-กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา  http://planning.buu.ac.th/module/page.php?module=home&file=main.php

qa.buu.ac.th
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ …

qa.buu.ac.th
1 | P a g e Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level is published by: ASEAN University Network (AUN) 17th Floor, Jamjuree 10 Building Chulalongkorn University

qa.buu.ac.th
คู่มือการประก ันคุณภาพการศ ึกษา cupt qa ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕

๑. รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (file CAR วิทย์-กีฬา)
๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
     ๓.๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
     ๓.๒ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๔. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ ๒๕๕๓ มาตรา ๔๗ และ มาตร ๔๘ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิ ทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และประกาศให้ ส่วนงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับทราบและดำเนินการปฎิบัติดังนี้

๑. ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานและให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหา รคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่งตั้งคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรส่วนงานได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในส่วนการดำเนินกิจ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของงานที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ

๔. ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการ ตรวจประเมิน การศึกษาภายในส่วนงาน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการการตรวจประเม ินที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง และให้รายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยบูรพา และสารธารณชน อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพ และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป

๕. ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคคลากรของส่วนงานได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความชำนาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานสู่ แนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice) และพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

๖. ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร ์การกีฬา และของมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖)

Download แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา PDF 6 Strategic Map CSS BUU คลิ๊กที่นี่