จรรยาบรรณ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๕
…………………..

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา