นิสิตทุน

อ.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์

ชื่อ นายวิรัตน์ สนธิ์จันทร์
การศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (เน้นทางสาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนที่ได้รับ CRN Collaborative Research Network (CRN): Strategic Scholarship Fellowships Frontier Research Network,(ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ปริญญาโท-เอก ในประเทศ)
E-mail katoi_17@hotmail.com
โทรศัพท์ 038-390045
ประวัติย่อ  

 

อ.กมลมาลย์ พลโยธา

ชื่อ นางสาวกมลมาลย์ พลโยธา
การศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนที่ได้รับ CRN Collaborative Research Network (CRN): Strategic Scholarship Fellowships Frontier Research Network,(ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ปริญญาโท-เอก ในประเทศ)
E-mail katoi_17@hotmail.com
โทรศัพท์ 038-390045
ประวัติย่อ  

 

นางสาวภัณฑิลา ธาราเบ็ญจศีล

ชื่อ นางสาวภันฑิลา ธาราเบ็ญจศีล
การศึกษา วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.ม. (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย:Exercise Physiology) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย(Exercise Science)มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนที่ได้รับ ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2550 :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
E-mail
โทรศัพท์ 038-390045
ประวัติย่อ