คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีจุดเริ่มต้นมาจากหน่วยงานชื่อ “หมวดพลานามัย” ของ

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (วศ.บางแสน) ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (มศว.บางแสน) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหมวดพลานามัยจึงเปลี่ยนเป็น “แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา” สังกัดภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มีหน้าที่สอนวิชากิจกรรมพลศึกษาและวิชาสุขภาพส่วนบุคคลในฐานะวิชาพื้นฐานทั่วไปบังคับและวิชาเลือกเสรีให้นิสิตทุกคนในมหาวิทยาลัย ในปีนี้ได้เปิดสอนวิชาโทพลศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ส่วนวิชาโทสุขศึกษาได้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2518 สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกพลศึกษาเปิดสอน ใน พ.ศ.2519 ทั้งภาคปกติและ ภาคสมทบ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “คณะพลศึกษา” ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการคณะภาควิชาพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาและภาควิชาสันทนาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นคณะพลศึกษาแล้วได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา ในปี พ.ศ.2525  โดยปิดหลักสูตรวิชาโทพลศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคสมทบ

สำหรับงานบริการวิชาการแก่สังคมได้สร้าง “เส้นทางเพื่อสุขภาพ”  ขึ้นสามสายรวมระยะ

ทาง 1,355  เมตร  มหาวิทยาลัยได้ตั้งชื่อบริเวณที่ เส้นทางคดเคี้ยวนี้พร้อมกับสถานีออกกำลังกายรวม 15 สถานี ว่า “สวนนันทนาการรัชมังคลาภิเษก” เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีนโยบายยุบรวมเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นภาควิชา “สุขศึกษา” จึงเปลี่ยนไปสังกัดคณะสาธารณสุข-ศาสตร์  “คณะพลศึกษา” เปลี่ยนฐานะเป็นภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์แม้จะเปลี่ยนฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ บุคลากรที่เหลือทุกคน

ได้ร่วมกันทำงานเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพพลศึกษาต่อไป

วันที่ 8 มีนาคม 2545  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้มีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น

 

 

 

 

 

1)   จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย พ.ศ.2537

2)   จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา พ.ศ.2542

3)   จัดตั้งห้องศูนย์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา พ.ศ.2542

4)   เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา พ.ศ.2536

5)   เริ่มต้นการให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกแก่นิสิตปริญญาเอกของภาควิชา สาขาจิตวิทยาการกีฬา พ.ศ.2543

6)  วันที่ 10 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกจากระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัย ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ปรัชญา

เสริมสร้างปัญญา สุขภาพและกีฬาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ชี้นำสังคม

 

ปณิธาน

สร้างเสริมคุณภาพในชาติด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาก้าวหน้าสู่สากล

 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในด้านวิชาการและปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มีภาวะผู้นำที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา

 1. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อพัฒนาการบริการการออกกำลังกายและการกีฬาที่ส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาและคุณภาพชีวิตประชาชน
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา
 3. เพื่อศักยภาพขององค์กรด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในพันธกิจของคณะ

 

วัฒนธรรมองค์กร

              S = Sportsmanship           มีน้ำใจนักกีฬา

P = Professional               มืออาชีพ

O = Orderliness                ระเบียบวินัย

R = Responsibility           มีความรับผิดชอบ

T = Teamwork                  ทำงานเป็นทีม ความสามัคคี

S = Smart                          ชาญฉลาด และสง่างาม

 

รายชื่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก   สูตรมงคล                         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์                                             รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ดร.ไพฑูรย์   กันสิงห์                                                   ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ          ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการจัดการความรู้และบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ไพโรจน์  สว่างไพร                                         ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ปัญญา  อินทเจริญ                                          ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

 

รายชื่อบุคลากรสายการสอน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์
 8. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
 9. ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
 10. ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
 11. ดร.ไพฑูรย์ กันสิงห์
 12. ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
 13. นายแพทย์ ดร.เกษม ใช้คล่องกิจ
 14. ดร.สมพร ส่งตระกูล

 

 

 1. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ศรีสุขสวัสดิ์
 2. อาจารย์จิรภา น้าคณาคุปต์
 3. อาจารย์อรวรีย์ อิงคเตชะ
 4. อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก
 5. อาจารย์อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
 6. อาจารย์นาคิน คำศรี
 7. อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ
 8. อาจารย์ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข

 

อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี
 2. รองศาสตราจารย์นภพร ทัศนัยนา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
 6. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักวงศ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล
 8. อาจารย์อรวรีย์ อิงคเตชะ
 9. ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
 10. ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
 11. ดร.สุกกัญญา เจริญวัฒนะ
 12. นายแพทย์ ดร.เกษม ใช้คล่องกิจ
 13. ดร.สมพร ส่งตระกูล

 

รายชื่อนิสิตทุนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

 1. อาจารย์กมลมาลย์   พลโยธา
 2. อาจารย์วัชชริน  ผดุงรัชดากิจ
 3.   อาจารย์วิรัตน์  สนธิ์จันทร์

 

 

 

 

 

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนการสอน

 1. นางสุกัญญา  จารุธัมโม                            นักวิชาการเงินและบัญชี
 2. นางสาวกุลนารี  จิ๊นหลี                            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3. นางพัณณ์ชิตา  ทองเอี่ยม                         นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
 4. นางสาวรวีวรรณ  จำรัสทอง                    นักวิชาการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
 5. นายกชภูมิ  มีศรีเดชา                                นักวิชาการพัสดุ
 6. นายเฉวียง  ผูกสิน                                     พนักเข้าและเย็บเล่ม
 7. นายเจษฎา  รัตนวงษ์                                 คนงาน (ห้องอุปกรณ์กีฬา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.เอนก  สูตรมงคล

ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

   นายแพทย์เกษม  ใช้คล่องกิจ                           ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร                           ผศ.ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ

กรรมการ                                                         กรรมการ                                                           กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์

กรรมการและเลขานุการ

__________________________________________________________________________________________________________

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

ชื่อปริญญา  :  วิทยาลัยศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

 

หลักสูตร     :

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต (แผน ก)
 2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแกน                                               14          หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                     10          หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                    12          หน่วยกิต

 

3.  กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

กลุ่มสาขาวิชาที่  1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

กลุ่มสาขาวิชาที่  2  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Psychology)

กลุ่มสาขาวิชาที่  3  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Administration and Management)

 

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต  :

 1. วิชาแกน                                                                                                            14  หน่วยกิต

435511   วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย         3(3-0-6)

Statistical Method for Research

436511  คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย         2(2-0-4)

Computer for Research

861511   สัมมนาทางสรีรวิทยาและโภชนาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา                                              1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Physiology and Nutrition

861551   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         3(3-0-6)

Research Method in Exercise and Sport  Science

863511   สัมมนาทางการเรียนการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Pedagogy

 

864511   สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกาย การกีฬาและสังคม         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Psychology and Sociology

865511   สัมมนาทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Administration and Management

866511   สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Medicine

867511   สัมมนาทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Biomechanics

 

 1. วิชาเฉพาะด้าน  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากกลุ่มสาขาวิชาใดกลุ่มสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

กลุ่มสาขาวิชาที่  1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

861512   สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1                            2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise Physiology I

861521   สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย                                                      2(2-0-4)

Adaptive Exercise Physiology

861522   การเจริญเติบโตพัฒนาการและการเสื่อมถอย

ของสมรรถภาพทางกาย                      2(2-0-4)

Growth, Development and Aging of Physical Fitness

861541   การฝึกสำหรับกีฬาแอโรบิกและแอนแอโรบิก         2(2-0-4)

Training for Aerobic and Anaerobic Sports

861611   สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2         2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise Physiology II

861641   การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ         2(2-0-4)

Adapted Exercise Training Programs

861651   การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและพัฒนาโปรแกรม

การฝึกออกกำลังกาย         2(1-2-3)

Physiological Testing, Exercise Prescription and

Program Development

861681   การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise Physiology

 

 

              กลุ่มสาขาวิชาที่  2  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

                                              (Exercise and Sport Psychology)

864521  การรับรู้ทักษะกลไก         2(2-0-4)

Motor Skill Acquisition

864551  การทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกำลังกาย
และกีฬา                                                                                                                    2(2-0-4)
Test and Evaluation in Exercise and Sport Psychology

864561   จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์                                                                2(2-0-4)

Applied Sport Psychology

864562  จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา                   2(2-0-4)

Social Psychology in Exercise and Sport

864563  แรงจูงใจในการออกกำลังกายและการกีฬา                                   2(2-0-4)

Motivation in Exercise and Sport

864564  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา
การออกกำลังกายและการกีฬา                                                       2(2-0-4)

Counseling Theory and Techniques in Exercise and
Sport Psychology

864565   การปรึกษากลุ่มทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา         2(2-0-4)

Group Counseling in Exercise and Sport Psychology

864566  การให้คำปรึกษาแบบจุลภาคทางด้านจิตวิทยาการ
ออกกำลังกายและการกีฬา                                                            2(2-0-4)

Micro Counseling in Exercise and Sport Psychology

864611  สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา         2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport Psychology

864651   การวิเคราะห์การเรียนรู้และการควบคุมทักษะกลไก         2(2-0-4)

Analytical Study of Motor Learning and Control

864681   การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Psychology

 

 

 

 

 

              กลุ่มสาขาวิชาที่  3  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

                                             (Exercise and Sport Administration and Management)

865541   กีฬาในโลกปัจจุบัน         2(2-0-4)

Contemporary World Sports

865542   กีฬาอาชีพ         2(2-0-4)

Professional Sports

865543   การจัดการเกี่ยวกับออกกำลังกายและการกีฬา         2(2-0-4)

Management in Exercise and Sport

865544   การวางแผนด้านสถานกีฬาและนันทนาการ         2(2-0-4)

Sports and Recreation Facilities Planning

865545   การส่งเสริมการฝึกออกกำลังกายและกีฬา         2(2-0-4)

Exercise and Sport Promotion

865561   ลีลาชีวิตศึกษา         2(2-0-4)

Lifestyle Studies

865562    กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารกีฬา         2(2-0-4)

Legal Aspects of Sports Administration

865563   การส่งเสริมคุณภาพชีวิต         2(2-0-4)

Wellness Promotion

865611   สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกาย
และการกีฬา         2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport  Administration

and Management

865641   การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
เปรียบเทียบ                                                                                  2(2-0-4)

Comparative Physical Education, Exercise and Sports Science

865661   การเงินและธุรกิจทางด้านสุขภาพและการกีฬา                             2(2-0-4)

Health and Sports Business and Finance

865662   การตลาดและการสนับสนุนด้านออกกำลังกายและกีฬา               2(2-0-4)

Exercise and Sport Marketing and Sponsorship

865681   การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกาย
และการกีฬา         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Administration

and Management

 1. วิทยานิพนธ์                                                                                                      12  หน่วยกิต      

861699   วิทยานิพนธ์ (แผน ก)                                                                  12(0-0-36)

Master  Thesis

หมายเหตุ  นิสิตอาจจะต้องเรียนเพิ่มมากกว่าหน่วยกิตที่กำหนดโดยความเห็นชอบและคำแนะนำ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษา  :

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

         วิชาแกน                                                                                                                 7  หน่วยกิต

435511   วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย         3(3-0-6)

436511   คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย         2(2-0-4)

861511   สัมมนาทางสรีรวิทยาและโภชนาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา                                                                        1(1-0-2)

864511   สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกาย  การกีฬาและสังคม         1(1-0-2)

         วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      2  หน่วยกิต

                                                                                                                                         รวม  9  หน่วยกิต

 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

         วิชาแกน                                                                                                                 5 หน่วยกิต

861551   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         3(3-0-6)

866511   สัมมนาทางเวชศาสตร์ออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

863511  สัมมนาทางการเรียนการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย         1(1-0-2)

         วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      4 หน่วยกิต

รวม  9  หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

         วิชาแกน                                                                                                                 2 หน่วยกิต

865511   สัมมนาทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

867511   สัมมนาทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา             1(1-0-2)

         วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      4 หน่วยกิต

                                                                                                                                        รวม  6  หน่วยกิต

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

         วิทยานิพนธ์                                                                                                           12 หน่วยกิต

861699   วิทยานิพนธ์         12(0-0-36)

                                                                                                                                         รวม 12 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

 

ชื่อปริญญา  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

 

หลักสูตร     :

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48   หน่วยกิต (แผน ก)
 2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแกน                                                                                   4         หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                         8         หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                                                      36         หน่วยกิต

 

3.  กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

กลุ่มสาขาวิชาที่  1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

กลุ่มสาขาวิชาที่  2  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Psychology)

กลุ่มสาขาวิชาที่  3  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Administration and Management)

 

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต  :

 1. วิชาแกน                                                                                                            4  หน่วยกิต