คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีจุดเริ่มต้นมาจากหน่วยงานชื่อ “หมวดพลานามัย” ของ

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (วศ.บางแสน) ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (มศว.บางแสน) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหมวดพลานามัยจึงเปลี่ยนเป็น “แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา” สังกัดภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มีหน้าที่สอนวิชากิจกรรมพลศึกษาและวิชาสุขภาพส่วนบุคคลในฐานะวิชาพื้นฐานทั่วไปบังคับและวิชาเลือกเสรีให้นิสิตทุกคนในมหาวิทยาลัย ในปีนี้ได้เปิดสอนวิชาโทพลศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ส่วนวิชาโทสุขศึกษาได้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2518 สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกพลศึกษาเปิดสอน ใน พ.ศ.2519 ทั้งภาคปกติและ ภาคสมทบ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “คณะพลศึกษา” ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการคณะภาควิชาพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาและภาควิชาสันทนาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นคณะพลศึกษาแล้วได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา ในปี พ.ศ.2525  โดยปิดหลักสูตรวิชาโทพลศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคสมทบ

สำหรับงานบริการวิชาการแก่สังคมได้สร้าง “เส้นทางเพื่อสุขภาพ”  ขึ้นสามสายรวมระยะ

ทาง 1,355  เมตร  มหาวิทยาลัยได้ตั้งชื่อบริเวณที่ เส้นทางคดเคี้ยวนี้พร้อมกับสถานีออกกำลังกายรวม 15 สถานี ว่า “สวนนันทนาการรัชมังคลาภิเษก” เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีนโยบายยุบรวมเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นภาควิชา “สุขศึกษา” จึงเปลี่ยนไปสังกัดคณะสาธารณสุข-ศาสตร์  “คณะพลศึกษา” เปลี่ยนฐานะเป็นภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์แม้จะเปลี่ยนฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ บุคลากรที่เหลือทุกคน

ได้ร่วมกันทำงานเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพพลศึกษาต่อไป

วันที่ 8 มีนาคม 2545  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้มีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น

 

 

 

 

 

1)   จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย พ.ศ.2537

2)   จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา พ.ศ.2542

3)   จัดตั้งห้องศูนย์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา พ.ศ.2542

4)   เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา พ.ศ.2536

5)   เริ่มต้นการให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกแก่นิสิตปริญญาเอกของภาควิชา สาขาจิตวิทยาการกีฬา พ.ศ.2543

6)  วันที่ 10 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกจากระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัย ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ปรัชญา

เสริมสร้างปัญญา สุขภาพและกีฬาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ชี้นำสังคม

 

ปณิธาน

สร้างเสริมคุณภาพในชาติด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาก้าวหน้าสู่สากล

 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในด้านวิชาการและปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มีภาวะผู้นำที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา

 1. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อพัฒนาการบริการการออกกำลังกายและการกีฬาที่ส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาและคุณภาพชีวิตประชาชน
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา
 3. เพื่อศักยภาพขององค์กรด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในพันธกิจของคณะ

 

วัฒนธรรมองค์กร

              S = Sportsmanship           มีน้ำใจนักกีฬา

P = Professional               มืออาชีพ

O = Orderliness                ระเบียบวินัย

R = Responsibility           มีความรับผิดชอบ

T = Teamwork                  ทำงานเป็นทีม ความสามัคคี

S = Smart                          ชาญฉลาด และสง่างาม

 

รายชื่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก   สูตรมงคล                         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์                                             รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ดร.ไพฑูรย์   กันสิงห์                                                   ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ          ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการจัดการความรู้และบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ไพโรจน์  สว่างไพร                                         ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ปัญญา  อินทเจริญ                                          ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

 

รายชื่อบุคลากรสายการสอน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์
 8. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
 9. ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
 10. ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
 11. ดร.ไพฑูรย์ กันสิงห์
 12. ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
 13. นายแพทย์ ดร.เกษม ใช้คล่องกิจ
 14. ดร.สมพร ส่งตระกูล

 

 

 1. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ศรีสุขสวัสดิ์
 2. อาจารย์จิรภา น้าคณาคุปต์
 3. อาจารย์อรวรีย์ อิงคเตชะ
 4. อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก
 5. อาจารย์อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
 6. อาจารย์นาคิน คำศรี
 7. อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ
 8. อาจารย์ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข

 

อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี
 2. รองศาสตราจารย์นภพร ทัศนัยนา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
 6. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักวงศ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล
 8. อาจารย์อรวรีย์ อิงคเตชะ
 9. ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
 10. ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
 11. ดร.สุกกัญญา เจริญวัฒนะ
 12. นายแพทย์ ดร.เกษม ใช้คล่องกิจ
 13. ดร.สมพร ส่งตระกูล

 

รายชื่อนิสิตทุนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

 1. อาจารย์กมลมาลย์   พลโยธา
 2. อาจารย์วัชชริน  ผดุงรัชดากิจ
 3.   อาจารย์วิรัตน์  สนธิ์จันทร์

 

 

 

 

 

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนการสอน

 1. นางสุกัญญา  จารุธัมโม                            นักวิชาการเงินและบัญชี
 2. นางสาวกุลนารี  จิ๊นหลี                            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3. นางพัณณ์ชิตา  ทองเอี่ยม                         นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
 4. นางสาวรวีวรรณ  จำรัสทอง                    นักวิชาการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
 5. นายกชภูมิ  มีศรีเดชา                                นักวิชาการพัสดุ
 6. นายเฉวียง  ผูกสิน                                     พนักเข้าและเย็บเล่ม
 7. นายเจษฎา  รัตนวงษ์                                 คนงาน (ห้องอุปกรณ์กีฬา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.เอนก  สูตรมงคล

ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

   นายแพทย์เกษม  ใช้คล่องกิจ                           ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร                           ผศ.ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ

กรรมการ                                                         กรรมการ                                                           กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์

กรรมการและเลขานุการ

__________________________________________________________________________________________________________

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

ชื่อปริญญา  :  วิทยาลัยศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

 

หลักสูตร     :

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต (แผน ก)
 2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแกน                                               14          หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                     10          หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                    12          หน่วยกิต

 

3.  กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

กลุ่มสาขาวิชาที่  1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

กลุ่มสาขาวิชาที่  2  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Psychology)

กลุ่มสาขาวิชาที่  3  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Administration and Management)

 

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต  :

 1. วิชาแกน                                                                                                            14  หน่วยกิต

435511   วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย         3(3-0-6)

Statistical Method for Research

436511  คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย         2(2-0-4)

Computer for Research

861511   สัมมนาทางสรีรวิทยาและโภชนาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา                                              1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Physiology and Nutrition

861551   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         3(3-0-6)

Research Method in Exercise and Sport  Science

863511   สัมมนาทางการเรียนการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Pedagogy

 

864511   สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกาย การกีฬาและสังคม         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Psychology and Sociology

865511   สัมมนาทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Administration and Management

866511   สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Medicine

867511   สัมมนาทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

Seminar in Exercise and Sport Biomechanics

 

 1. วิชาเฉพาะด้าน  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากกลุ่มสาขาวิชาใดกลุ่มสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

กลุ่มสาขาวิชาที่  1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

861512   สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1                            2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise Physiology I

861521   สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย                                                      2(2-0-4)

Adaptive Exercise Physiology

861522   การเจริญเติบโตพัฒนาการและการเสื่อมถอย

ของสมรรถภาพทางกาย                      2(2-0-4)

Growth, Development and Aging of Physical Fitness

861541   การฝึกสำหรับกีฬาแอโรบิกและแอนแอโรบิก         2(2-0-4)

Training for Aerobic and Anaerobic Sports

861611   สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2         2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise Physiology II

861641   การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ         2(2-0-4)

Adapted Exercise Training Programs

861651   การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและพัฒนาโปรแกรม

การฝึกออกกำลังกาย         2(1-2-3)

Physiological Testing, Exercise Prescription and

Program Development

861681   การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise Physiology

 

 

              กลุ่มสาขาวิชาที่  2  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

                                              (Exercise and Sport Psychology)

864521  การรับรู้ทักษะกลไก         2(2-0-4)

Motor Skill Acquisition

864551  การทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกำลังกาย
และกีฬา                                                                                                                    2(2-0-4)
Test and Evaluation in Exercise and Sport Psychology

864561   จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์                                                                2(2-0-4)

Applied Sport Psychology

864562  จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา                   2(2-0-4)

Social Psychology in Exercise and Sport

864563  แรงจูงใจในการออกกำลังกายและการกีฬา                                   2(2-0-4)

Motivation in Exercise and Sport

864564  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา
การออกกำลังกายและการกีฬา                                                       2(2-0-4)

Counseling Theory and Techniques in Exercise and
Sport Psychology

864565   การปรึกษากลุ่มทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา         2(2-0-4)

Group Counseling in Exercise and Sport Psychology

864566  การให้คำปรึกษาแบบจุลภาคทางด้านจิตวิทยาการ
ออกกำลังกายและการกีฬา                                                            2(2-0-4)

Micro Counseling in Exercise and Sport Psychology

864611  สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา         2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport Psychology

864651   การวิเคราะห์การเรียนรู้และการควบคุมทักษะกลไก         2(2-0-4)

Analytical Study of Motor Learning and Control

864681   การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Psychology

 

 

 

 

 

              กลุ่มสาขาวิชาที่  3  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

                                             (Exercise and Sport Administration and Management)

865541   กีฬาในโลกปัจจุบัน         2(2-0-4)

Contemporary World Sports

865542   กีฬาอาชีพ         2(2-0-4)

Professional Sports

865543   การจัดการเกี่ยวกับออกกำลังกายและการกีฬา         2(2-0-4)

Management in Exercise and Sport

865544   การวางแผนด้านสถานกีฬาและนันทนาการ         2(2-0-4)

Sports and Recreation Facilities Planning

865545   การส่งเสริมการฝึกออกกำลังกายและกีฬา         2(2-0-4)

Exercise and Sport Promotion

865561   ลีลาชีวิตศึกษา         2(2-0-4)

Lifestyle Studies

865562    กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารกีฬา         2(2-0-4)

Legal Aspects of Sports Administration

865563   การส่งเสริมคุณภาพชีวิต         2(2-0-4)

Wellness Promotion

865611   สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกาย
และการกีฬา         2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport  Administration

and Management

865641   การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
เปรียบเทียบ                                                                                  2(2-0-4)

Comparative Physical Education, Exercise and Sports Science

865661   การเงินและธุรกิจทางด้านสุขภาพและการกีฬา                             2(2-0-4)

Health and Sports Business and Finance

865662   การตลาดและการสนับสนุนด้านออกกำลังกายและกีฬา               2(2-0-4)

Exercise and Sport Marketing and Sponsorship

865681   การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกาย
และการกีฬา         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Administration

and Management

 1. วิทยานิพนธ์                                                                                                      12  หน่วยกิต      

861699   วิทยานิพนธ์ (แผน ก)                                                                  12(0-0-36)

Master  Thesis

หมายเหตุ  นิสิตอาจจะต้องเรียนเพิ่มมากกว่าหน่วยกิตที่กำหนดโดยความเห็นชอบและคำแนะนำ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษา  :

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

         วิชาแกน                                                                                                                 7  หน่วยกิต

435511   วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย         3(3-0-6)

436511   คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย         2(2-0-4)

861511   สัมมนาทางสรีรวิทยาและโภชนาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา                                                                        1(1-0-2)

864511   สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกาย  การกีฬาและสังคม         1(1-0-2)

         วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      2  หน่วยกิต

                                                                                                                                         รวม  9  หน่วยกิต

 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

         วิชาแกน                                                                                                                 5 หน่วยกิต

861551   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา         3(3-0-6)

866511   สัมมนาทางเวชศาสตร์ออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

863511  สัมมนาทางการเรียนการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย         1(1-0-2)

         วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      4 หน่วยกิต

รวม  9  หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

         วิชาแกน                                                                                                                 2 หน่วยกิต

865511   สัมมนาทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา         1(1-0-2)

867511   สัมมนาทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา             1(1-0-2)

         วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      4 หน่วยกิต

                                                                                                                                        รวม  6  หน่วยกิต

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

         วิทยานิพนธ์                                                                                                           12 หน่วยกิต

861699   วิทยานิพนธ์         12(0-0-36)

                                                                                                                                         รวม 12 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

 

ชื่อปริญญา  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

 

หลักสูตร     :

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48   หน่วยกิต (แผน ก)
 2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแกน                                                                                   4         หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                         8         หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                                                      36         หน่วยกิต

 

3.  กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

กลุ่มสาขาวิชาที่  1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

กลุ่มสาขาวิชาที่  2  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Psychology)

กลุ่มสาขาวิชาที่  3  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Administration and Management)

 

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต  :

 1. วิชาแกน                                                                                                            4  หน่วยกิต

861811   สัมมนาทางสรีรวิทยาและโภชนาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง          1(1-0-2)

Seminar in Advanced Exercise and Sport Physiology and Nutrition

864811   สัมมนาทางจิตวิทยาการออกกำลังกายการกีฬาและสังคมขั้นสูง         1(1-0-2)

Seminar in Advanced Exercise and Sport Psychology and Sociology

866811   สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง        1(1-0-2)

Seminar in Advanced Exercise and Sport Medicine

867811   สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง         1(1-0-2)

Seminar in Advanced Exercise and Sport Biomechanics

 

 

 

 1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากกลุ่มสาขาวิชาใดกลุ่มสาขาวิชาหนึ่ง

ดังต่อไปนี้

              กลุ่มสาขาวิชา  1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

              861821  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง         2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sport Physiology

861822  สรีรวิทยาการออกกำลังกายในต่างสภาพแวดล้อมขั้นสูง          2(2-0-4)

Advanced Environmental Exercise Physiology

861823  ระบบการขนส่งออกซิเจนกับการออกกำลังกายและการกีฬา         2(2-0-4)

Oxygen Transport System in Exercise and Sport Science

861824  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของระบบประสาท

และกล้ามเนื้อ           2(2-0-4)

Neuromuscular Physiology for Exercise and Sport

861825  ไขมันในร่างกายมนุษย์         2(2-0-4)

Human Body Fat

861831   สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา         2(2-0-4)

Ergogenic Aids in Sport

861841  การออกกำลังกายและโรคจากการขาดการเคลื่อนไหว          2(2-0-4)

Exercise and Hypokinetic Diseases

861842  การออกกำลังกายและการกีฬาในผู้สูงอายุ         2(2-0-4)

Physical Activities and Sports for Aging Population

861843  การออกกำลังกายและการกีฬาในเด็กและเยาวชน         2(2-0-4)

Exercise and Sport in Children and Youth

861844  การออกกำลังกายและการกีฬาในสตรี         2(2-0-4)

Exercise and Sport in Women

861845  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง         2(2-0-4)

Advanced Prescription for Exercise and Sport Training

861851  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง         2(2-0-4)                                                                                                                               Advanced Research Methods in Exercise and Sport Science

861871  การอ่านและวิพากษ์ทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

และการกีฬา         2(2-0-4)

Reading and Conference in Exercise and Sport Physiology

 

861881  การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise Physiology

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา                                                                                     2(2-0-4)

Dissertation Design in Exercise and Sport Science

868837  โภชนาการสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง          2(2-0-4)

Advanced Nutrition for Exercise and Sport Science

 

              กลุ่มสาขาวิชา  2  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

                                            (Exercise and Sport Psychology)

434521   วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                                                   3(3-0-6)
Research Methods in Behavioral and Social Science

435751   สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์                                                                                                          3(3-0-6)
Statistics Applied to Behavioral Science

861851   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง         2(2-0-4)

Advanced Research Methods in Exercise and Sport Science

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา                                                                                     2 (2-0-4)

Dissertation Design in Exercise and Sport Science

864812  สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกาย         2(2-0-4)

Seminar in Exercise Psychology

864813   สัมมนาจิตวิทยาการกีฬา         2(2-0-4)

Seminar in Sport Psychology

864841   จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ         2(2-0-4)

Exercise and Health Psychology

864852  การวัดผลทางไซโคมอเตอร์         2(2-0-4)

Psychomotor Measurement

864871   การอ่านและวิพากษ์ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา         2(2-0-4)

Reading and Conference in Exercise and Sport Psychology

 

 

 

864881   การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Psychology

 

หมายเหตุ  นิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่นักกีฬาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

 

              กลุ่มสาขาวิชา  3  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

                                           (Exercise and Sport Administration and Management)

              861851   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง         2(2-0-4)

Advanced Research Methods in Exercise and Sport Science

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา         2(2-0-4)

Dissertation Design in Exercise and Sport Science

865811   การสัมมนาทางด้านการบริหารการจัดการกีฬาขั้นสูง         2(2-0-4)

Advanced Seminar in Sport Management

865841   การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา         2(2-0-4)

Sport Facility Management

865842   กลวิธีในการโฆษณาและการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย         2(2-0-4)

Advertising and Promotion Strategies for Exercise and Sports

865843   ความสัมพันธ์ของสื่อและการกีฬา         2(2-0-4)

Sport and Media Relation

865844   การจัดงานกีฬา         2(2-0-4)

Sport Event Management

865845   กิจการทางการกีฬา              2(2-0-4)

The Sport Enterprise

865846   นโยบายการจัดการทางการกีฬา         2(2-0-4)

Sport Management Policy

865847   กีฬากับแรงงานสัมพันธ์         2(2-0-4)

Sport and Labor Relations

865848   ประเด็นทางด้านกีฬาอาชีพ         2(2-0-4)

Issues in Professional Sport

 

 

865849   อุตสาหกรรมทางการกีฬา         2(2-0-4)

The Sport Industry

865851   การวิจัยประยุกต์ด้านการตลาดทางการกีฬา         2(2-0-4)

Applied Sport Marketing Research

865861   กีฬาและกฎหมาย                                                      2(2-0-4)

Sport and the Law

865862   ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมในการบริหารจัดการ

ทางการกีฬา         2(2-0-4)

Ethic and Social Issues in Sport Management

865881   การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกาย

และการกีฬา         2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Administration

and Management

865941   การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง               2(2-0-4)

Advance Management in Exercise and Sport

 

 1. วิทยานิพนธ์                                                                                                      36         หน่วยกิต

861998   วิทยานิพนธ์                                                                                      36(0-0-108)

Doctoral Dissertation

 

หมายเหตุ  :  นิสิตอาจจะต้องเรียนเพิ่มมากกว่าหน่วยกิตที่กำหนดโดยความเห็นชอบและคำแนะนำ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษา  :

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

           วิชาแกน                                                                                                                        2  หน่วยกิต

861811   สัมมนาทางสรีรวิทยาและโภชนาศาสตร์การออกกำลังกาย                  1(1-0-2)

และการกีฬาขั้นสูง

864811   สัมมนาทางจิตวิทยาการออกกำลังกายการกีฬาและสังคมขั้นสูง          1(1-0-2)

วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                              4  หน่วยกิต

       รวม  6  หน่วยกิต

 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

         วิชาแกน                                                                                                                         2  หน่วยกิต

866811   สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง               1(1-0-2)

867811   สัมมนาทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           1(1-0-2)

         วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                 4  หน่วยกิต

รวม  6  หน่วยกิต

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

861998   วิทยานิพนธ์                                                                                             9  หน่วยกิต

รวม  9  หน่วยกิต

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

861998   วิทยานิพนธ์                                                                                             9  หน่วยกิต

                                                                                                                                                รวม  9  หน่วยกิต

 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1

861998   วิทยานิพนธ์                                                                                             9  หน่วยกิต

รวม  9  หน่วยกิต

 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2

861998   วิทยานิพนธ์                                                                                             9  หน่วยกิต

รวม  9  หน่วยกิต

 

ตลอดหลักสูตรรวม   48   หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อบังคับ/ ประกาศ/ คำสั่ง

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์

 

          

 

 

 

 

 

 

44

Road Map เพื่อการเดินทางจุดหมายของการสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท)

 

 1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ รอง
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
1.  นิสิตยื่นแบบเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ รอง วก 01 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ เมื่อนิสิตยื่น วก 01 แล้วต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วก 02) ภายใน 30 วัน

(พร้อมทั้งกำหนดวันสอบเค้าโครง)

ถ้าเกินกำหนด วก 01 ถือเป็นโมฆะทันที

 

 1. สอบเค้าโครง
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
2.  นิสิตยื่นแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง „ วก 02

„ วก 02/3

„ แบบฟอร์มของใช้อุปกรณ์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

„ ส่ง วก 02, วก 02/3 แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนวันสอบเค้าโครง

2 สัปดาห์

„ อนุมัติภายใน 3 วันทำการ

„ เมื่อนิสิตยื่น วก 02 แล้ว ให้มารับหนังสือ/ บันทึกข้อความ ขอเชิญเป็นกรรมการสอบเค้าโครง

(ตามใบนัด)

„ สำเนา วก 01, วก 02 และหนังสือ/ บันทึกข้อความ ขอเชิญเป็นกรรมการสอบเค้าโครง จำนวน 1 ชุด มอบให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของคณะ

„ นิสิตต้องจัดส่งเค้าโครงให้กรรมการสอบ

ทุกท่านด้วยตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
3.  นิสิตสอบเค้าโครง   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  „ นิสิตต้องมาจัดเตรียมห้องสอบด้วยตนเอง

„ เมื่อสอบเค้าโครงแล้วให้นิสิตนำส่ง วก 02/3

ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

4.  นิสิตส่งเค้าโครง   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ส่งเค้าโครงภายใน 30 วัน

หลังสอบเค้าโครง

„ นิสิตต้องปรับแก้เค้าโครงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบเค้าโครงแล้วนำส่งที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะ 1 ชุด ภายใน 30 วัน

ถ้าเกินกำหนดนิสิตต้องทำเรื่องขอขยายเวลาแก้ไขเค้าโครงที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถขยายได้

ไม่เกิน 30 วัน

5.  นิสิตยื่นขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย (ถ้ามี) วก 04 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับหนังสือ/ บันทึกข้อความขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยด้วยตนเอง

(ตามใบนัด)

„ นิสิตต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญ

1.  เค้าโครงฉบับย่อ

2.  เครื่องมือการวิจัย

3.  แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

4.  เอกสารอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

„ ทำการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

 1. สอบจริยธรรม
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
6. นิสิตยื่นคำร้องขอสอบจริยธรรม   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

   

 

 1. ดำเนินการทำวิจัย
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
7.  นิสิตยื่นคำร้องเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย (ถ้ามี) วก 05 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับหนังสือ/ บันทึกข้อความขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยตนเอง (ตามใบนัด)
8.  นิสิตยื่นยื่นคำร้องขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย วก 03 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับหนังสือ/ บันทึกข้อความขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยตนเอง (ตามใบนัด)
9.  อื่น ๆ คำร้องทั่วไป ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับหนังสือ/ บันทึกข้อความ

ด้วยตนเอง (ตามใบนัด)

 1. สอบปากเปล่า
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
10.  นิสิตยื่นคำร้องขอสอบปากเปล่า   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

   

 

 

 1. ตีพิมพ์เผยแพร่
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
10.  นิสิตต้องตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัย       „วารสารที่นิสิตจะตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยต้องเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://graduate.buu.ac.th/

หากนิสิตมีความประสงค์จะลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกำหนด ต้องแจ้งให้

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะทราบ

เพื่อนำเข้าพิจารณาต่อไป

„ เมื่อนิสิตได้รับการตอบรับการตีพิมพ์นิสิตต้องสำเนาหนังสือตอบรับการตีพิมพ์มอบให้

ฝ่ายบัณฑิตของคณะ 1 ชุด

 

 1. ตรวจรูปเล่ม วิทยานิพนธ์

 

ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
11.  นิสิตยื่นใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ให้ฝ่ายบัณฑิตตรวจสอบ ก่อนการลงนามเพื่อความถูกต้อง   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

10 นาที  

 

 

ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
12.  นิสิตยื่นเล่มวิทยานิพนธ์ให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะตรวจสอบ „ วก 10

„ วก 10/3

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

„ การตรวจรูปเล่มใช้เวลา

1 สัปดาห์

„ ตรวจตรวจบทคัดย่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ

„ หลังจากนิสิตสอบปากเปล่าเรียบร้อยแล้วนิสิตต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ภายใน 30 วันหลังวันสอบปากเปล่า ถ้าเกินกำหนดนิสิตต้องทำเรื่องขอขยายเวลาแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถขยายได้ไม่เกิน 30 วัน

„ นิสิตต้องมารับเล่มเพื่อนำกลับไปแก้ไข

(ตามใบนัด) ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะจ้างแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์

13.  นิสิตยื่นเล่มวิทยานิพนธ์ (หลังการปรับแก้รูปเล่ม)

ให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะตรวจสอบ

  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

„ การตรวจรูปเล่ม (หลังการปรับแก้) ใช้เวลา 1 สัปดาห์ „ นิสิตต้องมารับเล่มเพื่อนำกลับไปเข้าเล่ม

(ตามใบนัด)

14.  นิสิตยื่นใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณบดีลงนาม   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ เพื่อนำไปเข้าเล่ม (ตามใบนัด)

„ นิสิตต้องเป็นผู้จัดทำเล่มวิทยานิพนธ์เอง

(ปกแดง) แล้วนำส่งคณะจำนวน 5 เล่ม

ภายใน 30 วัน

 

 

 

 

 

 1. ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
15.  ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้ดำเนินการทำเรื่องสำเร็จการศึกษา        
16.  นิสิตมายื่นเรื่องขอจบ   งานทะเบียนและสถิตินิสิต

อาคาร ภปร. ชั้น 1

  „ นิสิตต้องเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_date.asp

เลือกคณะลำดับที่ 16 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ถ้าปรากฏชื่อของนิสิตและปรากฏคำว่า

สำเร็จการศึกษา ให้นิสิตทำเรื่องขอจบและขอรับปริญญาได้ที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)

 

 1. สอบวัดคุณสมบัติ QE
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
1.  นิสิตยื่นคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก (QE) ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เป็นไปตามปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก (QE) „ เมื่อนิสิตกรอกใบสมัครแล้วต้องนำไปที่งานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และชำระเงินค่าสมัคร (การเงิน ชั้น 3 อาคาร ภปร.)

„ ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะ

 

 1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ รอง
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
2.  นิสิตยื่นแบบเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ รอง วก 01 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ เมื่อนิสิตยื่น วก 01 แล้วต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วก 02) ภายใน 30 วัน

(พร้อมทั้งกำหนดวันสอบเค้าโครง)

ถ้าเกินกำหนด วก 01 ถือเป็นโมฆะทันที

 

 

 

 1. สอบเค้าโครง
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
3.  นิสิตยื่นแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง „ วก 02

„ วก 02/3

„ แบบฟอร์มของใช้อุปกรณ์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

„ ส่ง วก 02, วก 02/3 แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนวันสอบเค้าโครง

2 สัปดาห์

„ อนุมัติภายใน 3 วันทำการ

„ เมื่อนิสิตยื่น วก 02 แล้ว ให้มารับหนังสือ/ บันทึกข้อความ ขอเชิญเป็นกรรมการสอบเค้าโครง

(ตามใบนัด)

„ สำเนา วก 01, วก 02 และหนังสือ/ บันทึกข้อความ ขอเชิญเป็นกรรมการสอบเค้าโครง จำนวน 1 ชุด มอบให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของคณะ

„ นิสิตต้องจัดส่งเค้าโครงให้กรรมการสอบ

ทุกท่านด้วยตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

4.  นิสิตสอบเค้าโครง   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  „ นิสิตต้องมาจัดเตรียมห้องสอบด้วยตนเอง

„ เมื่อสอบเค้าโครงแล้วให้นิสิตนำส่ง วก 02/3

ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

5.  นิสิตส่งเค้าโครง   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ส่งเค้าโครงภายใน 30 วัน

หลังสอบเค้าโครง

„ นิสิตต้องปรับแก้เค้าโครงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบเค้าโครงแล้วนำส่งที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะ 1 ชุด ภายใน 30 วัน

ถ้าเกินกำหนดนิสิตต้องทำเรื่องขอขยายเวลาแก้ไขเค้าโครงที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถขยายได้

ไม่เกิน 30 วัน

ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
6.  นิสิตยื่นขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย (ถ้ามี) วก 04 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับหนังสือ/ บันทึกข้อความขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยด้วยตนเอง

(ตามใบนัด)

„ นิสิตต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญ

1.  เค้าโครงฉบับย่อ

2.  เครื่องมือการวิจัย

3.  แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

4.  เอกสารอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

„ ทำการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

 

 1. สอบจริยธรรม
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
7. นิสิตยื่นคำร้องขอสอบจริยธรรม   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

   

 

 

 

 

 1. ดำเนินการทำวิจัย
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
8.  นิสิตยื่นคำร้องเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย (ถ้ามี) วก 05 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับหนังสือ/ บันทึกข้อความขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยตนเอง (ตามใบนัด)
9.  นิสิตยื่นยื่นคำร้องขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย วก 03 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับหนังสือ/ บันทึกข้อความขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยตนเอง (ตามใบนัด)
10.  อื่น ๆ คำร้องทั่วไป ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับหนังสือ/ บันทึกข้อความ

ด้วยตนเอง (ตามใบนัด)

 

 1. สอบปากเปล่า
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
11.  นิสิตยื่นคำร้องขอสอบปากเปล่า   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

   

 

 

 

 

 

 

 1. ตีพิมพ์เผยแพร่
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
12.  นิสิตต้องตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัย       „วารสารที่นิสิตจะตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยต้องเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://graduate.buu.ac.th/

หากนิสิตมีความประสงค์จะลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกำหนด ต้องแจ้งให้

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะทราบ

เพื่อนำเข้าพิจารณาต่อไป

„ เมื่อนิสิตได้รับการตอบรับการตีพิมพ์นิสิตต้องสำเนาหนังสือตอบรับการตีพิมพ์มอบให้

ฝ่ายบัณฑิตของคณะ 1 ชุด

 

 1. ตรวจรูปเล่ม วิทยานิพนธ์
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
13.  นิสิตยื่นใบหน้าอนุมัติดุษฎีนิพนธ์ให้ฝ่ายบัณฑิตตรวจสอบ ก่อนการลงนามเพื่อความถูกต้อง   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

10 นาที  

 

 

 

ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
12.  นิสิตยื่นเล่มดุษฎีนิพนธ์ให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะตรวจสอบ „ วก 10

„ วก 10/3

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

„ การตรวจรูปเล่มใช้เวลา

1 สัปดาห์

„ ตรวจตรวจบทคัดย่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ

„ หลังจากนิสิตสอบปากเปล่าเรียบร้อยแล้วนิสิตต้องส่งรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ภายใน 30 วันหลังวันสอบปากเปล่า ถ้าเกินกำหนดนิสิตต้องทำเรื่องขอขยายเวลาแก้ไขเล่มดุษฎีนิพนธ์ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถขยายได้ไม่เกิน 30 วัน

„ นิสิตต้องมารับเล่มเพื่อนำกลับไปแก้ไข

(ตามใบนัด) ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะไม่รับจ้างแก้ไขเล่มดุษฎีนิพนธ์

13.  นิสิตยื่นเล่มดุษฎีนิพนธ์ (หลังการปรับแก้รูปเล่ม)

ให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะตรวจสอบ

  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

„ การตรวจรูปเล่ม (หลังการปรับแก้) ใช้เวลา 1 สัปดาห์ „ นิสิตต้องมารับเล่มเพื่อนำกลับไปเข้าเล่ม

(ตามใบนัด)

14.  นิสิตยื่นใบหน้าอนุมัติดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้คณบดีลงนาม   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 3 วันทำการ „ นิสิตต้องมารับใบหน้าอนุมัติดุษฎีนิพนธ์ เพื่อนำไปเข้าเล่ม (ตามใบนัด)

„ นิสิตต้องเป็นผู้จัดทำเล่มดุษฎีนิพนธ์เอง

(ปกดำ) แล้วนำส่งคณะจำนวน 5 เล่ม ภายใน 30 วัน

 

 

 

 

 

 1. ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
15.  ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้ดำเนินการทำเรื่องสำเร็จการศึกษา        
16.  นิสิตมายื่นเรื่องขอจบ   งานทะเบียนและสถิตินิสิต

อาคาร ภปร. ชั้น 1

  „ นิสิตต้องเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_date.asp

เลือกคณะลำดับที่ 16 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ถ้าปรากฏชื่อของนิสิตและปรากฏคำว่า

สำเร็จการศึกษา ให้นิสิตทำเรื่องขอจบและขอรับปริญญาได้ที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 


58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์

 

 

 

 

 

 


ขั้นตอนอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์

 

 1. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชา
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
นิสิตต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาเรียน วก 13 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อนุมัติภายใน 5 วัน „ นิสิตต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1.  ใบแสดงเกรดเฉลี่ย

2.  คำอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน

„ นิสิตต้องมีรับเอกสารคืนด้วยตนเอง

(ตามใบนัด)

„ นิสิตต้องนำเอกสารไปติดต่อที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต (ชั้น 1 อาคาร ภปร.)

„ นิสิตต้องชำระเงินที่ การเงิน ชั้น 3 อาคาร ภปร.

 

 

 1. กรณีที่นิสิตระดับปริญญาโทศึกษาครบ 4 ปี และนิสิตระดับปริญญาเอกศึกษาครบ 5 ปี
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
นิสิตต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาเรียน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) „ วก 02/2

„ วก 12

 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  „ นิสิตปริญญาโทปี 4ให้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาเรียนภายในเทอมปลาย เดือนมีนาคม

„ นิสิตปริญญาเอกปี 5ให้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาเรียนภายในเทอมปลาย เดือนมีนาคม

 1. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอขยายเวลาศึกษาต่อกับต้นสังกัด
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
นิสิตต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ วก 16 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  „ นิสิตต้องมารับหนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อด้วยตนเอง (ตามใบนัด)

 

 1. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอให้ทางคณะส่งตัวกลับสังกัดเดิม
ขั้นตอน แบบฟอร์ม ติดต่อ ระยะเวลา ข้อกำหนดของคณะ
นิสิตต้องยื่นคำร้องขอส่งตัวกลับสังกัดเดิม วก 17 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  „ นิสิตต้องสอบเค้าโครง และส่งเล่มเค้าโครงกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะแล้ว จึงสามารถส่งตัวกลับสังกัดเดิมได้ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

อาจารย์ที่ปรึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


61

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

ลิงค์ที่ควรทราบ

 

Address หัวข้อ
http://buu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th/gra/graduate.html ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
http://graduate.buu.ac.th/ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://reg.buu.ac.th/ งานทะเบียนและสถิตินิสิต
http://assess.buu.ac.th/ ระบบการประเมินการเรียน
http://chonlinet.lib.buu.ac.th/opac/index.html ระบบสืบค้นหนังสือ สำนักหอสมุด
http://202.28.18.231/dcms/basic.php วิทยานิพนธ์/วิจัย/บทความ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (Full Text)
http://graduate.buu.ac.th/rbb.htm คู่มือการทำวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์
http://my.bu.ac.th/mybu/links/thai_university.php มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 

 

ติดต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

นักวิชาการศึกษา  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

สถานที่                  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  (จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.)

โทรศัพท์ภายใน    2060                                                                 (จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.)

โทรศัพท์               0-3810-2060 / 0-3839-0045                         (จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.)

โทรสาร                 0-3839-0045                                                   (จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.)

E-mail                   buu_sportscience@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  หมายเหตุ   ประกาศ ข้อบังคับและระเบียบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

                         ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา