หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

 

หลักสูตรปริญญาตรี

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา)

(Bachelor of Science Program in Exercise and Sport Science)

              1.1. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย             : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

: วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science (Exercise and Sport Science)

: B.Sc. (Exercise and Sport Science)

1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

                             1.ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร

2.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย

3.ดร.สมพร ส่งตระกูล

4.อาจารย์อรวรีย์ อิงคะเตชะ

5.อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก

1.3วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ การโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา นันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา พร้อมที่จะเป็นนักวิชาการและปฏิบัติการในสถาบันวิชาชีพทางการกีฬาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่บุกเบิก คิดค้น แสวงหา สรรพวิทยา ความรู้ ความคิดและวิธีการใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและการกีฬาของชาติ เพื่อนำมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป

3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการสรรค์สร้างและรับใช้สังคม

1.4โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

                            1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                     9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ                                      3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ                                         3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                                 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                  3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                        4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก                                                               5 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                                24 หน่วยกิต

วิชาเอก                                                                          70 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ                                                                48 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก                                                                 4  หน่วยกิต

วิชากิจกรรมกีฬา                                                          14 หน่วยกิต

วิชาการฝึกกีฬา                                                     4  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต

4) หมวดฝึกประสบการณ์   ฝึกบริการวิชาการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า150 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)

              1.5การรับสมัคร

 1. สอบผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. วิธีพิเศษ

– โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางการกีฬา

– โครงการเพชรบูรพา

– โครงการ 12 จังหวัดภาคตะวันออก

http://www.spsc.chula.ac.th/main2007/programs/index.html

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ฉบับปรับปรุง พ..2553

 

 1. หลักสูตร

ภาษาไทย  :         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ภาษาอังกฤษ  :    Master of  Science Program in Exercise and Sport Science

 1. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย  :         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

:         วท.ม.  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ  :    Master of  Science  (Exercise  and  Sport  Science)

:    M.Sc.  (Exercise and  Sport  Science)

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1  ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาอันจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตนักวิชาการ นักวิจัยในสาขานี้ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาและช่วยยกระดับมาตรฐานการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาของประเทศไทยให้สูงขึ้น

4.2 วัตถุประสงค์ (แผน ก)

4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาของชาติ

4.3 วัตถุประสงค์ (แผน ข)

4.3.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ประจำการอยู่แล้ว ให้มีศักยภาพสูงขึ้น

4.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

4.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาของชาติ

4.4 เหตุผลในการขอปรับหลักสูตร

เนื่องจากหลักสูตรได้ระยะเวลาของการครบรอบที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร  จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเพื่อให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

4.5  การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะจัดและดำเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเคร่งครัด

 1. กำหนดการเปิดสอน

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553 (แผน ก)

ภาคฤดูร้อน 1  ปีการศึกษา  2553 (แผน ข)

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. ระบบการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. ระยะเวลาการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. การลงทะเบียนเรียน

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. อาจารย์ผู้สอน

12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

(1)  ชื่อ นายประทุม  ม่วงมี

              คุณวุฒิ  B.S., M.A. (Physical  Ed.), Ph.D. (Exercise Physiology) Ohio State University. USA 2524

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
ตำราและเอกสารการสอน

 1. วิทย์ แก้วเกษม และประทุม ม่วงมี. (2519).  กายวิภาคและสรีรวิทยาทั่วไปของมนุษย์. กรุงเทพฯ: สารศึกษา, 254 หน้า
 2. ประทุม ม่วงมี. (2546). ดาบสากลเบื้องต้น. ชลบุรี: แผนกพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน, 46 หน้า
 3. ประทุม ม่วงมี. (2527).  รากฐานทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกายและการพลศึกษา. กรุงเทพฯ:  บูรพาสาส์น, 372 หน้า
 4. ประทุม  ม่วงมี. (2529).  การทำงานของร่างกายมนุษย์. เอกสารคำสอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 288 หน้า
  5. ประทุม  ม่วงมี. (2531).  บาสเกตบอล คอนดิชั่นนิ่งโปรแกรม. เอกสารอัดสำเนา, 57 หน้า
  6. ประทุม  ม่วงมี. (2532)อินเทอร์วาล เทรนนิ่งคู่มือการฝึกกีฬา. กรุงเทพฯ: บูรพาสาส์น, 62 หน้า
  7. ประทุม  ม่วงมี. (2542)กติกามินิบาสเกตบอล. เอกสารอัดสำเนา, 49 หน้า

งานวิจัย

 1. ประทุม ม่วงมี. (2527). เนื้อเยื่อไขมันในร่างกายนักบาสเกตบอลชายระดับมัธยมศึกษา. (การประชุมประจำปี สมาคมสุขศึกษา ผลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2527 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย)
 2. ประทุม ม่วงมี สุจินดา  ม่วงมี และนฤนาถ สกนธ์สวีนาถ. (2540).  ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลในภาคตะวันออก. วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, 1(2): 22-36.
  3. ประทุม  ม่วงมี. (2531).  บาดเจ็บจากการแข่งขันบาสเกตบอลบางแสนคลาสสิก. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา, 1(3):39-45.
  4. ประทุม  ม่วงมี  เอนก  สูตรมงคล และบุญมา ไทยก้าว. (2536).  การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและขีดความสามารถการทำงานทางกายในชายหนุ่มภายหลังการฝึกออกกำลังกายเป็นเวลา 8 สัปดาห์. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(1) : 13-26.
  5. Fahey, T.D., Rolph, R., Muongmee, P., Nagel, J. and Mortara, S. (1976).  Serum testosterone, body composition, and strength of young adults. Medicine and Science in Sports, 8(1):31-34.
  6. Muongmee, P. (2003).  Training and menstruation profiles of elite Asian women basketball players. In Proceedings of the 4th ICHPER.SD-Asia Congress, Bangkok, 2003, pp.281-290.
  7. Muongmee, P. (2003).  Injuries of Thai national athletes at major international tournaments (Oral presentation at 22nd SEA Games Scientific Congress, Hanoi, Oct.15-17, 2003).
  8. Muongmee, P., Water replacement during a college basketball training session in hot and humid environment.
                ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว และภาระการสอนตามหลักสูตรนี้

861511 สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1                                                        2  หน่วยกิต

861521 สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย                                                                          2  หน่วยกิต

861522 การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย        2  หน่วยกิต

861541 การฝึกสำหรับกีฬาแอโรบิกและแอนแอโรบิก                                                     2  หน่วยกิต

861611 สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2                                                           2  หน่วยกิต

861641 การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ                                                      2  หน่วยกิต

861651 การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย   2 หน่วยกิต

861681 การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                   2  หน่วยกิต

860699 วิทยานิพนธ์                                                                                                             12 หน่วยกิต

 

(2) ชื่อ  นายนฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร

              คุณวุฒิ  กศ.บ. (พลศึกษา), M.Ed. (Physical Ed.),

Ph.D. (Sport Psychology) Oregon State University. USA 2535

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
              ตำราและเอกสารการสอน
1. นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร. เทนนิส 1.  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 2545.
              งานวิจัย
1. Cross-Cultural Validation of the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 18:392-407,1996.
2. Testing the cross-cultural validity of TEOSQ and its factor covariance and mean structures across gender. International Journal of Sport Psychology, 1996.
3. Confirmatory factor analysis models of factorial invariance : An examination of the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire in a crosscultural setting (abstract). Journal of Sport and Exercise Psychology,17:(72) Supplement, 1996.
4. A confirmatory investigation of the dimentionality of the Task and Ego in Sport Questionnaire in a Thai college student sample with cross-validation. (Abstract). Research Quarterly for Exercise and Sport, 66:(50) Supplement, 1995.
5. Confirmatory factor analysis TEOSQ : Thai version for male and female intercollegiate athletes (Abstract). Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(58) Supplement, 1994.
6. The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire: Validating factorial structure and invariance across the United States, Thailand and Taiwan (Abstract). Journal of Sport and Exercise Psychology, 16(79) Supplement, 1994.
7. การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 26(1) , 15-25, 2539
8. การวิเคราะห์ด้านคุณภาพและปริมาณผลกระทบของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต. วารสารพลศึกษาสุขศึกษาและสันทนาการ, 24(5-4) กรกฎาคม-ธันวาคม : 118-127, 2541
9. ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ. วารสารศึกษาปริทัศน์, 15(5), กันยายน – ธันวาคม : 79-82, 2545
10. คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544
11. คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว และภาระงานสอนตามหลักสูตรนี้

860512  สัมมนาสังคมศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา                                        2  หน่วยกิต

860551 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                     3  หน่วยกิต

864661 การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                              2  หน่วยกิต

864662 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                             2  หน่วยกิต

860699 วิทยานิพนธ์                                                                                                             12 หน่วยกิต

 

(3)  ชื่อ นายสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ

คุณวุฒิ  กศ.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (พลศึกษา), Ph.D. (Physical Ed.) University of Science Malaysia. 2543
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      ตำราและเอกสารการสอน

 1. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2530). ผู้ฝึกและกรรมการเทนนิส. ปัตตานี: ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 2. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2530). การทดสอบและประเมินผลทางพลศึกษา. ปัตตานี: ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

งานวิจัย

 1. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2526).  “ปัญหาและการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี”, รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
 2. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และคณะ. (2534). “พฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชนในชุมชนรอบอ่าวปัตตานี”. รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
 3. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และคณะ. (2534). “ศึกษาปัญหาและการจัดดำเนินการให้บริการด้านการออกกำลังกายในจังหวัดภาคใต้”. รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
 4. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และคณะ. (2534). “ศึกษาแนวทางในการจัดส่งนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาออกฝึกงานในโรงเรียนและสถานบริหารกายในจังหวัดภาคใต้”. รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
 5. 5. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2535). การศึกษาเปรียบเทียบพลศึกษาในโรงเรียนของญี่ปุ่นและประเทศไทย. วารสารศึกษาศาสตร์. มิถุนายน: 25-28.
 6. 6. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และคณะ. (2536). “ปัญหาการจัดและดำเนินการด้านพลศึกษาและการกีฬาในจังหวัดภาคใต้”.  รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
 7. 7. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2537). คนญี่ปุ่นตัวโตขึ้นจริงหรือ. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ. (มกราคม-มิถุนายน): 11-16.
 8. 8. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2537). พลศึกษาและการกีฬาในประเทศจีน. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ. (กรกฎาคม-ธันวาคม): 14-18.
 9. 9. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2538). ปัญหาและการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนที่เป็นฐานฝึกสอนของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา, วารสารศึกษาศาสตร์.1:15-19.

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว และภาระงานสอนตามหลักสูตรนี้

860512  สัมมนาสังคมศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา                                        2  หน่วยกิต

865543 การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา                                               2  หน่วยกิต

865545 การส่งเสริมการฝึกออกกำลังกายและกีฬา                                                            2  หน่วยกิต

865561 ลีลาชีวิตศึกษา                                                                                                          2  หน่วยกิต

865563 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                                                         2  หน่วยกิต

865564 จริยธรรม และผู้นำในวิชาชีพทางการกีฬา                                                            2  หน่วยกิต

865611 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา 2  หน่วยกิต

865641 การบริหารและการจัดการ การออกกำลังกายและการกีฬาเปรียบเทียบ         2  หน่วยกิต

865643 สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกีฬา                                                      2  หน่วยกิต

865681 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา               2  หน่วยกิต

865551 วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา                             2  หน่วยกิต

865661 การตลาด การเงิน และการสนับสนุนด้านการออกกำลังกายและการกีฬา 2  หน่วยกิต

860699 วิทยานิพนธ์                                                                                                             12 หน่วยกิต

 

(4) ชื่อ นายศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์

คุณวุฒิ  ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ด. (พลศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์

ตำราและเอกสารการสอน

 1. หลักการจัดนันทนาการการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ (เน้นด้านการกีฬากับการท่องเที่ยว) สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. การจัดธุรกิจนันทนาการการท่องเที่ยว (เน้นธุรกิจกีฬา) สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความ

 1. การติดตามและประเมินผลรูปแบบใหม่ของการพัฒนากีฬา
 2. คุณลักษณะการเล่น เกมส์ และกีฬา
 3. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 4. การบูรณาการทฤษฎีการวางแผน ผลการวิจัย และวิธีวิทยาการประเมินสู่รูปแบบใหม่ของการวางแผน ปฏิบัติการพัฒนากีฬา
 5. การประเมินความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านการกีฬาของรัฐกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และผลการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 6. รูปแบบ ทิศทาง และการจัดการแข่งขันกระโดดเชือก
 7. โครงสร้างและระบบการแข่งขันกีฬา
 8. ประเทศไทยกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค
 9. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกีฬา
 10. เขียนบทความด้านการกีฬาให้สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสยามกีฬา
 11. การสำรวจสมรรถภาพทางกายเยาวชนประชาชนไทย ปี พ.ศ.2527
 12. การศึกษาการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (วิจัยร่วม) ปี พ.ศ.2532
 13. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการกีฬาในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540-2544 (วิจัยร่วม)
 14. ร่วมวิจัยเรื่องแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกีฬาแห่งชาติ (Thai Sport Reengineering Plan) ร่วมกับสภาการกีฬาแห่งประเทศออสเตรเลีย (AIS : Australia Institute of Sports) ของคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
 15. การร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2540–2544 (วิจัยร่วม)
 16. การสำรวจความพร้อมเบื้องต้นการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเป็นกีฬานำร่อง ปี พ.ศ.2541
 17.   การศึกษาผลการเล่นกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยของเด็ก และเยาวชน ที่มีต่อคุณภาพชีวิต และสังคม โดยได้รับทุนสภาวิจัยแห่งชาติ (วิจัยร่วม) ของสภาวิจัยแห่งชาติ  ปี พ.ศ.2543
 18.  ประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) ระยะครึ่งแผน ประเด็นประเมินนโยบายด้านการกีฬาของรัฐ กับแผนปฏิบัติการด้านกีฬา พ.ศ.2540-2542 (วิจัยร่วม)
 19. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค  ครั้งที่ 27 ประเทศออสเตรเลีย ของนักกีฬาไทย  (พ.ศ.2543)
 20. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ.2544
 21. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14  ประเทศเกาหลี  ปี พ.ศ.2545
 22.                ร่วมวิจัยโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2545
 23. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14  ประเทศเกาหลี ปี พ.ศ.2545
 24. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22  ประเทศเวียดนาม ปี พ.ศ.2546
 25.  การประเมินผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 28  ประเทศกรีซ ปี พ.ศ.2547
 26. การประเมินการดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ปี พ.ศ.2547 ของ สสส. (วิจัยร่วม)
 27. การประเมินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬา 76 จังหวัด ของ สสส. ปี พ.ศ.2547
 28. การประเมินการส่งนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ปี พ.ศ.2547
 29. การประเมินการดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ปี พ.ศ.2549 ของ สสส. (วิจัยร่วม)
 30. ที่ปรึกษาการประเมินผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กองพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกท. ปี พ.ศ.2549
 31. 3 การประเมินแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1
 32.       3 การร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2
 33. การประเมินโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สสส. พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน
 34. ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์  โกศล  มีคุณ  โสภณ  พวงสุวรรณ  สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ  เอนก  สูตรมงคล  และ พรพจน์  ไชยนอก.  (2551). การจัดทำแผนและระบบพัฒนากีฬาเป็นเลิศ.

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้วและภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอน

860512  สัมมนาสังคมศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา                                        2  หน่วยกิต

865541 กีฬาในโลกปัจจุบัน                                                                                                 2  หน่วยกิต

865542 กีฬาอาชีพ                                                                                                                2  หน่วยกิต

865543 การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา                                               2  หน่วยกิต

865544 การวางแผนด้านสถานกีฬาและนันทนาการ                                                        2  หน่วยกิต

865562  กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา                                                   2  หน่วยกิต

865611 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา 2  หน่วยกิต

865642 การจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬา                                                                     2  หน่วยกิต

865681 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา               2  หน่วยกิต

865551 วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา                             2  หน่วยกิต

865663 สังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา                                                                          2  หน่วยกิต

865662 โอลิมปิกศึกษา และวัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา                                                2  หน่วยกิต        860699  วิทยานิพนธ์                                                                                                            12 หน่วยกิต

 

(5) ชื่อ นางสาวสืบสาย  บุญวีรบุตร

คุณวุฒิ  กศ.บ. (พลศึกษา) มศว. พลศึกษา, ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D. (Human Performance) Oregon State University, U.S.A. 2539

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำราและเอกสารการสอน

 1. จิตวิทยาการกีฬา
 2. แอโรบิคดานซ์
 3. จิตวิทยาการกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอล เทนนิส วอลเลย์บอล

 

บทความ

 1. การออกกำลังกายกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ
 3. จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
 4. การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
 5. ความเป็นเลิศทางการกีฬา : ทัศนทางจิตวิทยาการกีฬา
 6. จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ
 7. จิตวิทยาในการเตรียมทีม การเป็นโค้ชและการเป็นนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 8. จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ ในประเทศไทย

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้วและภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอน

860512  สัมมนาสังคมศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา                                        2  หน่วยกิต

864551 การทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา       2  หน่วยกิต

864562 จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา                                          2  หน่วยกิต

864563 จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา    2  หน่วยกิต

864661 การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                              2  หน่วยกิต

864662 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                             2  หน่วยกิต

860699 วิทยานิพนธ์                                                                                                             12 หน่วยกิต

 

(6) ชื่อ  นางสาวอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์

              คุณวุฒิ  ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่ง  อาจารย์
              งานวิจัย

 1. ดรุณวรรณ จักรพันธุ์ และอาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2545).  การประเมินขั้นตอนและวิธีการฝึกปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์การกีฬา.  (ทุนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2545)
 2. 2. วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ ดรุณวรรณ  จักรพันธุ์  อุไรวรรณ  ขมวัฒนา  เบญจพล  เบญจพลการ และ             อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2550) พฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. (ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ.2550)
 3. ดรุณวรรณ จักรพันธุ์ และอาพรรณชนิต ศิริแพทย์. การออกกำลังกายด้วยไม้ยืดหยุ่น รูปแบบการออกกำลังกายทางเลือกสำหรับคนไทย. (ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ.2550)

              บทความ

 1. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2547). จิตวิทยาการกีฬา สร้างสมาธิควบคุมใจ สู่ความสำเร็จ. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สปอร์ตโฟกัส วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2547.
 2. 2. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2547). จิตวิทยาการกีฬา ชนะ หรือแพ้ แค่เพียงพูด.  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สปอร์ตโฟกัส วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม
 3. 3. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2547). เสียงเชียร์!! เสริมใจ หรือตัดกำลังนักกีฬา.  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สปอร์ตโฟกัส วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม
 4. 4. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2547). บาดเจ็บทางกาย ส่งผลต่อจิตใจ แล้วจะทำอย่างไรดี.  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สปอร์ตโฟกัส วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม
 5. 5. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2548). 5 วิธีลดความก้าวร้าวในสนาม เพื่อให้กีฬา เป็นกีฬา.  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สปอร์ตโฟกัส วันพุธที่ 9 มกราคม
 6. 6. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2548). แพ้วันนี้ ยังมีโอกาสในวันหน้า.  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลินิกกีฬา วันเสาร์ที่ 19 เมษายน
 7. 7. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2548). การสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ.  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สปอร์ตโฟกัส วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว และภาระงานสอนตามหลักสูตรนี้

864551 การทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา       2  หน่วยกิต

864561 จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์                                                  2  หน่วยกิต

864564 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา  2  หน่วยกิต

864611 สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                        2  หน่วยกิต

864621  พัฒนาการการเรียนรู้และควบคุมทักษะกลไก                                                     2  หน่วยกิต

864662 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                             2  หน่วยกิต

864681 การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                2  หน่วยกิต

860699 วิทยานิพนธ์                                                                                                             12 หน่วยกิต

 

12.2 อาจารย์พิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเชิญผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นอาจารย์ประจำของหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือบรรยายพิเศษเป็นครั้งคราว

 

 1. จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาและจำนวนผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ดังนี้

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557
รับเข้าศึกษา                             แผน ก

แผน ข

20 20 20 20 20
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา         แผน ก

แผน ข

20 20 20 20 20
 1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

สถานที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 1 ห้อง
 2. ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬา 1            ห้อง
 3. ศูนย์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1            ห้อง
 4. ห้องฝึกและบริหารร่างกาย 1            ห้อง
 5. โรงพลศึกษา 4            โรง
 6. สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก 1            สระ
 7. สนามกรีฑา 1            สนาม
 8. สนามฟุตบอล 2 สนาม
 9. สนามเทนนิส 6            สนาม
 10. สนามตะกร้อ 3              สนาม
 11. ห้องสมุด

15.1   สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

15.2   ศูนย์ปฏิบัติการทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา

15.3   ห้องอ่านหนังสือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

15.4   ศูนย์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

 1. งบประมาณ หน่วย : พันบาท
 

พ.ศ.

รายการ

ประมาณการความต้องการในปีงบประมาณ
2553 2554 2555 2556 2557
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

เงินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น ๆ

3,562

654

3,181

672

555

1,131

45,000

204

3,596

688

3,403

684

600

1,178

60,000

214

3,630

722

3,625

696

656

1,225

75,000

224

3,664

756

3,847

708

711

1,272

90,000

234

3,698

790

4,069

720

766

1,319

105,000

244

รวม 54,959 70,363 85,778 101,192 116,606

 

 

 

 

17.หลักสูตร

17.1 จำนวนหน่วยกิตรวม                            36          หน่วยกิต

17.2 โครงสร้างของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
วิชาแกน                               12  หน่วยกิต วิชาแกน                               12  หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน                    12  หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน                    18  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                        12  หน่วยกิต วิทยานิพนธ์                         6  หน่วยกิต

17.3 รายวิชาในหลักสูตร

17.3.1 วิชาแกน  12  หน่วยกิต

435511 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย                                                                               3(3-0-6)

Statistical Method for Research

436511 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย                                                                                  2(2-0-4)

Computer for Research

860511 สัมมนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของการออกกำลังกายและการกีฬา                            2(2-0-4)

Seminar in Biological Aspect of Exercise and Sport Science

860512  สัมมนาสังคมศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา                                        2(2-0-4)

Seminar in Social Science of Aspect Exercise and Sport Science

860551 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                     3(3-0-6)

Research Methods in Exercise and Sport  Science

 

17.3.2  วิชาเฉพาะด้าน  เลือกเรียนตามเนื้อหาที่ผู้เรียนสนใจดังต่อไปนี้  12  หน่วยกิต

                            เน้นเนื้อหาทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

861511 สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1                                                        2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise Physiology 1

861521 สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย                                                                          2(2-0-4)

Adaptive Exercise Physiology

861522 การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย        2(2-0-4)

Growth, Development and Aging of Physical Fitness

861541 การฝึกสำหรับกีฬาแอโรบิกและแอนแอโรบิก                                                     2(2-0-4)

Training for Aerobic and Anaerobic Sports

861611 สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2                                                           2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise Physiology 2

861641 การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ                                                      2(2-0-4)

Special Population Exercise Training Programs

861651 การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย   2(1-2-3)

Physiological Testing, Exercise Prescription and Program Development

861681 การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                   2(0-0-6)

Independent Study in Exercise Physiology

 

เน้นเนื้อหาทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา  (Sport  Mass Communication)

862511 สัมมนาการวิจัยทางสื่อสารมวลชนทางการกีฬา                                                   2(2-0-4)

Research Seminar in Sport Mass Communications

862514 เทคนิคการสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                        2(2-0-4)

Technique and Applications of Mass Communication in Sport

862515 จิตวิทยาของสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                      2(2-0-4)

Psychology of Sport Mass Communications

862551 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                            2(2-0-4)

Research Methods in Sport Mass Communication

862561 ทรัพยากรบุคลากรทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                    2(2-0-4)

Human Resources in Sport Mass Communication

862571 กระบวนการรายงานข่าวกีฬา                                                                                 2(2-0-4)

Process in Sport News Report

862611 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และมัลติมีเดียในการกีฬา                                                 2(1-2-3)

Computer Graphic and Multimedia in Sport

862613 กระบวนการผลิตรายการวิทยุเพื่อการกีฬา                                                            2(1-2-3)

Radio Program Production for Sport

862614 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการกีฬา                                                   2(1-2-3)

Television Program Production for Sport

862615 กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการกีฬา                                                 2(1-2-3)

Publication Production  for Sport

862671 ประเด็นภาวะวิกฤตในการสื่อสารทางการกีฬา                                                           2(2-0-4)

Critical Issues in Sport Communication

862672  การคิดและการเขียนเชิงวิเคราะห์                                                                          2(2-0-4)

Analytical Thinking and Writing

862681 การศึกษาอิสระทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                           2(0-0-6)

Independent Study in Sport MassCommunication

862513 การจัดการระบบการสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                        2(2-0-4)

Management of Mass Communication in Sport

862516 ระบบการสื่อสารทางกีฬาเปรียบเทียบ                                                                   2(2-0-4)

Comparative Mass Communication in Sport

862512 สัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชนทางกีฬา                                                                     2(2-0-4)

Seminar on Ethics in Sport Mass Communication

 

                            เน้นเนื้อหาวิธีการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy)

863581 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตรการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา               2(2-0-4)

Curriculum Theory and Design in Exercise and Sport Pedagogy

863582 ทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา               2(2-0-4)

Learning Theory and Instruct Design in Exercise and Sport Pedagogy

863641 การบริหารงานบุคคลและการนิเทศทางการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา  2(2-0-4)

Personnel Management and Supervision in Exercise and Sport Pedagogy

863551 การประเมินผลการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                         2(2-0-4)

Assessment in Exercise and Sport Pedagogy

863681  การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                           2(2-0-4)

Independent Study in Exercise and Sport Pedagogy

863552  การประเมินผลการออกกำลังกายและโปรแกรมการออกกำลังกาย                           2(2-0-4)

Exercise Assessment and Programming

863511  สัมมนาการวิจัยทางการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                             2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport Pedagogy

864561  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์                                                        2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Psychology

863611 การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา  2(2-0-4)

Graduate Seminar in Exercise and Sport Pedagogy

865662   โอลิมปิกศึกษา และ วัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา                                                      2(2-0-4)

Olympic Education and Socio-Cultural Contexts in Sport

864562   จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(2-0-4)

Social Psychology in Exercise and Sport

865541   กีฬาในโลกปัจจุบัน                                                                                                     2(2-0-4)

Contemporary World Sports

865663   สังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา                                                                       2(2-0-4)

Social and Culture in Sport

 

เน้นเนื้อหาทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Psychology)

864551 การทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา       2(2-0-4)

Test and Evaluation in Exercise and Sport Psychology

864561 จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์                                                  2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Psychology

864562 จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา                                          2(2-0-4)

Social Psychology in Exercise and Sport

864563 จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา    2(2-0-4)

Ethics and Professional Standards of Exercise and Sport Psychology

864564 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา  2(2-0-4)

Counseling Theory and Techniques in Exercise and Sport Psychology

864611 สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                        2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport Psychology

864621  พัฒนาการการเรียนรู้และควบคุมทักษะกลไก                                                     2(2-0-4)

Motor Development and Control

864661 การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                              2(2-0-4)

Exercise and Sport Counseling

864662 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                             2(2-0-4)

Psychological Skills Application to Quality of Life Development.

864681 การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Psychology

 

                            เน้นเนื้อหาทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

                            (Exercise and Sport Administration and Management)

865541 กีฬาในโลกปัจจุบัน                                                                                                 2(2-0-4)

Contemporary World Sports

865542 กีฬาอาชีพ                                                                                                                2(2-0-4)

Professional Sports

865543 การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา                                               2(2-0-4)

Management in Exercise and Sport

865544 การวางแผนด้านสถานกีฬาและนันทนาการ                                                        2(2-0-4)

Sports and Recreation Facilities Planing

865545 การส่งเสริมการฝึกออกกำลังกายและกีฬา                                                            2(2-0-4)

Exercise and Sport Promotion

865561 ลีลาชีวิตศึกษา                                                                                                          2(2-0-4)

Lifestyle Studies

865562  กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา                                                   2(2-0-4)

Legal Aspects and Risk Management in Sports

865563 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                                                         2(2-0-4)

Wellness Promotion

865564 จริยธรรม และผู้นำในวิชาชีพทางการกีฬา                                                            2(2-0-4)

Ethics and Leadership in Sport Management Professional

865611 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport Administration and Management

865641 การบริหารและการจัดการ การออกกำลังกายและการกีฬาเปรียบเทียบ         2(2-0-4)

Comparative Exercise and Sport Administration and Management

865642 การจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬา                                                                     2(2-0-4)

Sport Tourism Management

865643 สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกีฬา                                                      2(2-0-4)                                                          Public Relation in Exercise and Sport Management

865681 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา               2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Administration and Management

865551 วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา                            2(2-0-4)

Research Methods in Exercise and Sport Management

865661 การตลาด การเงิน และการสนับสนุนด้านการออกกำลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

Exercise and Sport Marketing Sponsorship and Finance

865663 สังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา                                                                          2(2-0-4)

Social and Culture in Sport

865662 โอลิมปิกศึกษา และวัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา                                                2(0-0-4)

Olympic Education and Socio-Cultural Contexts in Sport

 

เน้นเนื้อหาทางเวชศาสตร์ออกกำลังกายและการกีฬา  (Exercise and Sport Medicine)

864561 จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์                                                  2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Psychology

866521 เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์ 1                                           2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Medicine 1

866522 เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์ 2                                                         2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Medicine II

866523 กายภาพบำบัดทางกีฬา                                                                                            2(2-0-4)

Physical Therapy for Sports

866611 สัมมนาการวิจัยทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                            2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport Medicine

866621 กายวิภาคทางคลีนิคสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา       2(2-0-4)

Clinical Anatomy for Exercise and Sport Science

866651 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์                                                                             2(1-2-3)

Laboratory Techniques in Biological Science

866681 การศึกษาอิสระทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                            2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport  Medicine

 

เน้นเนื้อหาทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Biomachanics)

867521 ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง 1                                                         2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sports Biomechanics I

867522 ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง 2                                                         2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sports Biomechanics II

867523 กลไกการเคลื่อนไหวของมนุษย์                                                                            2(2-0-4)

Mechanics of Human Movement

867551 เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวทางกาย                                                                       2(2-0-4)

Sports Instrumentation

867611 สัมมนาการวิจัยทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                            2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport Biomechanics

867621 การเรียนรู้และควบคุมทักษะทางกลไก                                                                  2(2-0-4)

Motor Control and Learning

867622 ชีวกลศาสตร์ประยุกต์                                                                                             2(2-0-4)

Applied Biomechanics

867681 การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                            2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Biomechanics

 

เน้นเนื้อหาทางโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Nutrition)

868531 โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                                     2(2-0-4)

Principle of  Exercise and Sport Nutrition

868532 หลักชีวเคมีและสรีรวิทยากับโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

Principle of Biochemical and Physiology based of Exercise and Sport Nutrition

868533 โภชนาการเพื่อการออกกำลังกายและการกีฬาในต่างสภาพแวดล้อม                  2(2-0-4)

Nutrition for Exercise and Sport in Diffirent environment

868681 การศึกษาอิสระทางโภชนาการการออกกำลังกายและการกีฬา                            2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Nutrition

868631 โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬาของช่วงชีวิต                                2(2-0-4)

Exercise and Sport Nutrition for Lifespan

868632 น้ำและเกลือแร่เพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา                                              2(0-0-4)

Hydration and Sport Drink for Exercise and Sport Event

868651 การประเมินสภาพโภชนาการ การจัดการ และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ   2(2-0-4)

Nutrition Status, Management and Laboratory Assessment

868611 สัมมนาการวิจัยโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา                            2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise and Sport Nutrition

 

17.3.4  วิทยานิพนธ์ (แผน ก)     12  หน่วยกิต

860699 วิทยานิพนธ์                                                                                                             12(0-36-0)

Master  Thesis

17.3.5  วิทยานิพนธ์ (แผน ข)       6  หน่วยกิต

860698 งานนิพนธ์                                                                                                                6(0-18-0)

Master  Thesis

 

หมายเหตุ   1. สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางพลศึกษา การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องเรียนวิชา Sport for Graduated Student

 1. นิสิตอาจจะต้องเรียนเพิ่มมากกว่าหน่วยกิตที่กำหนดโดยความเห็นชอบและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

17.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เลขตัวที่หนึ่ง และสอง หมายถึง   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เลขตัวที่สาม  หมายถึง   กลุ่มสาขาวิชา

เลข 860        วิชาแกน

เลข 861        สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

เลข 862       สื่อสารมวลชนทางกีฬา

เลข  863       การเรียนการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

เลข 864       จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

เลข  865       การบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

เลข  866       เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

เลข 867       ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

เลข 868       โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา

เลขตัวที่สี่  หมายถึง  ชั้นปีที่ควรศึกษา

เลข  5           ปริญญาโทชั้นปีที่  1

เลข  6           ปริญญาโทชั้นปีที่  2

เลขตัวที่ห้า  หมายถึง  หมวดวิชาต่าง ๆ

เลข  1  หมายถึง   หมวดวิชาการสัมมนา  การสื่อสารและเทคโนโลยี

เลข  2  หมายถึง   หมวดวิชาทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา องค์ประกอบของร่างกาย กลไกการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย

เลข  3  หมายถึง   หมวดวิชาอาหาร สารอาหาร พลังงาน เครื่องดื่ม

เลข  4  หมายถึง   หมวดวิชาการออกกำลังกาย การกีฬา การฝึก การจัดการกีฬา

เลข  5  หมายถึง   หมวดวิชาการวัดผล การวิจัย การวิเคราะห์ การทดลอง

เลข  6  หมายถึง   หมวดวิชากฎหมาย จริยธรรม` สังคมวิทยา จิตวิทยา วัฒนธรรม ธุรกิจกีฬา

เลข  7  หมายถึง   หมวดวิชาการอ่านและการวิพากษ์ การเขียน การรายงาน

เลข  8  หมายถึง   หมวดวิชาการศึกษาอิสระ  การออกแบบการวิจัย การฝึกปฏิบัติ การให้คำปรึกษา

เลข  9  หมายถึง   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  งานนิพนธ์

เลขตัวที่หก  หมายถึง  ลำดับรายวิชาในหมวดวิชานั้น

 

17.5  แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

              วิชาแกน                                                                                                                   8  หน่วยกิต

435511  วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย                                                                              3(3-0-6)

436511  คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย                                                                                  2(2-0-4)

860511 สัมมนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของการออกกำลังกายและการกีฬา                            3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                                      2  หน่วยกิต

                                                                                                                                                  รวม  10  หน่วยกิต

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

              วิชาแกน                                                                                                                                               6  หน่วยกิต

860551  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                 3(3-0-6)

860512 สัมมนาสังคมศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                            3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                                      4  หน่วยกิต

                                                                                                                                                  รวม  10  หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                                      6 หน่วยกิต

                                                                                                                                                   รวม  6  หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2

              วิทยานิพนธ์                                                                                                                           12 หน่วยกิต

860699 วิทยานิพนธ์                                                                                                             12(0-36-0)

                                                                                                                                                   รวม  12  หน่วยกิต

 

17.6  คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

วิชาแกน  12 หน่วยกิต

 

435511 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย                                                                                                           3(3-0-6) 

Statistical Method for Research

ศึกษาความน่าจะเป็นเบื้องต้น สถิติพื้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอย และสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

Critical study of probability, descriptive statistics, hypothesis testing, analysis of variance, correlation and regression analysis, and analysis of covariance.

 

436511 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย                                                                                                               2(2-0-4) 

Computer for Research

บทบาทของคอมพิวเตอร์กับการวิจัย การสืบค้นและรายงานการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล โดยปฏิบัติการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อ่านผลการวิเคราะห์ แปรผล และเขียนรายงาน

An overview of computer for research. Introduces computer application for data collecting and analysis. Principles, methods and use of some statistical packages for analyzing of data.

 

860511 สัมมนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของการออกกำลังกายและการกีฬา                                                      2(2-0-4)

              Seminar in Biological Aspect of Exercise and Sport Science

ศึกษางานวิจัย ข้อค้นพบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับสรีรวิทยา เวชศาสตร์ โภชนาศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ความเข้าใจในผลของการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

Monitor current research findings and modern theories in exercise physiology, sport medicine, sport nutrition, and sport biomechanics. Emphasis on gaining knowledge and understanding of research results, design and their applications.

 

860512 สัมมนาสังคมศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                  2(2-0-4)

              Seminar in Social Science Aspect of Exercise and Sport Science

ศึกษางานวิจัย และข้อค้นพบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกลไก หลักและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารและจัดการการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ความเข้าใจในผลของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

Monitor current research findings and modern theories in exercise and sport psychology, motor learning, sport science teaching and sport management with the emphasis on gaining knowledge and understanding of research results, design and their applications.

 

860551 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                                 3(3-0-6)

Research Methods in Exercise and Sport Science

หลักและวิธีการวิจัยทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จรรยาบรรณในการทำวิจัย กระบวนการในการทำวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัย การสังเคราะห์ผลงานวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล การนำเสนอผลงานวิจัย  การเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน

Principles and survey of methods of research in physical education, exercise and sports science. Ethical standards for doing a research. Research process: locating a research problem: hypothesis setting; review tools; data collection and analysis; presentation of research result. Writing a research proposal for a research grant.

 

วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต

 

กลุ่ม 1 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

 

861511 สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1                                                                            2(2-0-4)

Research Seminar in Exercise Physiology 1        

การติดตามสืบหาในรายละเอียดผลการวิจัย เชิงสรีรวิทยาการออกกำลังกายที่นำเสนอผ่านวารสารวิชาการ  เวปไซด์  การประชุมสัมมนา  โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

In depth investigation and application of research findings in the area of exercise physiology presented in journal, website, conference and seminar. The possibilities of its application.

861521  สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย                                                                                                       2(2-0-4)

              Adaptive Exercise Physiology

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปรับตัวเชิงกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายของผู้ที่ฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเน้นที่เด็ก คนวัยกลางคน สตรี และผู้สูงวัย บทบาทของการออกกำลังกายในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

Examines investigate of structural and functional adaptation of human body; organs and systems as a result  of bodily organs and systems as a result of exercise training with special emphasis on children, women, middle-age and older persons.  Role of exercise training in building body immune system.

 

861522 การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย                                           2(2-0-4)

Growth, Development and Aging of Physical Fitness

การเจริญเติบโต พัฒนาการของร่างกายและสมรรถภาพทางกาย การคงสภาพและการถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น

In depth study of growth, development maintenance and aging of both general human body and physical fitness.

 

861541 การฝึกสำหรับกีฬาแอโรบิกและแอนแอโรบิก                                                                                     2(2-0-4)

Training for Aerobic and Anaerobic Sports

ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีในรายละเอียดและแนวทางและฝึกเชิงสรีรวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพของร่างกายสำหรับแข่งขันกีฬาแอโรบิกและแอนแอโรบิก

Analytical study of physiological principles and theories of aerobic and anaerobic training in an attempt to physiologically  prepare the body for aerobic and anaerobic sport competition.

 

861611  สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2                                                                           2(2-0-4)

            Research Seminar in Exercise Physiology 2

บุรพวิชา : 861511

prerequisite : 861511

การติดตามสืบหาในรายละเอียดผลการวิจัย  เชิงสรีรวิทยาการออกกำลังกายที่นำเสนอผ่านวารสารวิชาการ เวปไซต์ การประชุมสัมมนา โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ได้เกิดประโยชน์ (ศึกษาต่อจากรายวิชา 861511)

In depth investigation and application of research findings in the area of exercise physiology presented in journal, website, conference and seminar. The possibilitites of its application. (A continuation of 861511)

 

 

 

861641 การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ                                                                                   2(2-0-4)

               Special Population Exercise Training Programs

หลักการ ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและวิธีการของการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ  ได้แก่ ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจ  สตรีก่อนและหลังคลอด ผู้สูงวัย  ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิด ผู้ที่ต้องใช้แรงกายในการประกอบอาชีพ และผู้ที่งานประจำไม่เอื้ออำนวยที่จะมีเวลาสำหรับการออกกำลังกาย

Investigate principles, theories, objectives, and methods of development of exercise training programs for special population physical and mental disability, pregnancy and after give birth as well as living with chronic diseases, those using muscular work for living, and person with tight work schedule.

 

861651 การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย                      2(1-2-3)

               Physiological Testing, Exercise Prescription and Program Development

หลัก วิธีการ และปฏิบัติการการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาที่มีความสามารถ หลักและการกำหนดปริมาณงาน และการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน

Principles and methods of physiological testing and evaluation of physical fitness of high performance athletes; work load setting and exercise prescription for health and competition.

 

861681 การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                                                 2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise Physiology

หลักการ ทฤษฎี เหตุกาณ์ที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน  ทั้งนี้เพราะรายวิชาต่างๆที่ศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมิได้กล่าวถึหัวข้อนั้นๆ ไว้ในรายละเอียด

Individual study, under facultly supervision, on a principle, theory, phenomenon, or research project of interest in the area of exercise physiology that no course in the curriculum covers the topic in great detail.

 

กลุ่ม 2  สื่อสารมวลชนทางการกีฬา  (Sport Mass Communication)

 

862511  สัมมนาการวิจัยทางสื่อสารมวลชนทางการกีฬา                                                                               2(2-0-4)

              Research Seminar in Sport Mass Communications

หลักการทฤษฎีวิธีการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ และติดตามการศึกษาวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนทางการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และการออกแบบการวิจัย

Priniciples, theories and methodologies in sport communications research and to follow present communication, especially understanding, further study, applied knowledge and research design.

 

 

862514  เทคนิคการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา                                                                                             2(2-0-4)

              Technique and Applications of Mass Communication in Sport

ชนิดอุปกรณ์ เทคนิค วิธีการจัดการการสื่อสารทางกีฬาในยุคปัจจุบัน

Types, equipments, technology-know-how, management in media sport mass communication.

 

862515 จิตวิทยาของสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                                                2(2-0-4)

               Psychology of Sport Mass Communications

ประยุกต์หลักจิตวิทยาและกระบวนการสังคมมาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อ รวมทั้งเกี่ยวกับบุคลิกภาพ พฤติกรรม แรงจูงใจ การรสร้างค่านิยม จินตนาการที่ตอบสนองต่ออารมณ์ สิ่งเร้าของผู้รับสารจากสื่อมวลชนกีฬา

To application of psychosocial and socialization to media consumer behaviors. Understanding personality, behavior, motivation, values, imagination, emotional reaction of recipients of sport media.

 

862551 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                                       2(2-0-4)

              Research Methods in Sport Mass Communication

ปรัชญาการวิจัยสังคมศาสตร์ การวิจัยนิเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการวิจัย ข้อเหมือน และข้อต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเลือกประเด็นปัญหาการสื่อสารสำหรับการวิจัย วิธีการและขั้นตอนของการวิจัยการสื่อสารทั้งเชิงประวัติ เชิงพรรณนา เชิงทดลองและเชิงวิพากษ์ จริยธรรมการวิจัย แนวโน้มในการวิจัยการสื่อสาร

Philosophy of social sciences and communication research; relationship between theory and research; and key similarities and differences between quantitative and qualitative researches; selection of communication problems; methods and process of historical, descriptive, experimental and critical researches; ethical issues in research; trends of communication research.

 

862561  ทรัพยากรบุคลากรทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                                 2(2-0-4)

               Human Resources in Sport Mass Communications

หลักการ แนวความคิด วิธีการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา

Principles, methods and procedure to bring out the best human potential for sport communication.

 

862571  กระบวนการรายงานข่าวกีฬา                                                                                                             2(2-0-4)

              Process in Sport News Report

ปรัชญา  แนวคิด และหลักการของการรายงานข่าวกีฬา การคัดเลือกและเทคนิคการหาข่าวกีฬา  การวิเคราะห์วิจารณ์การรายงานข่าวกีฬาและข้อพิจารณาทางกฎหมายและจริยธรรม

Philosophyl and principles of sport news report. Techniques for sport news selection. Critical analysis of sport news. Ethical legistation and legal issues in sport news report.

 

862611 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และมัลติมีเดียในการกีฬา                                                                              2(1-2-3)

              Computer Graphic and Multimedia in Sport

ศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และมัลติมีเดียในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิควิธีที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวมถึงการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Introduce computer graphic and multimedia. The role of the computer graphic and multimedia in sport, introduction, instrument and technique using in sport including design and developing the computer programs.

 

862613  กระบวนการผลิตรายการวิทยุเพื่อการกีฬา                                                                                       2(1-2-3)

              Radio Program Production for Sport

การผลิตรายการกีฬาทางวิทยุ การวางแผนรายการ การจัดระบบ การผลิต การจัดงบประมาณ การเขียนบทวิทยุ การจัดการที่เกี่ยวกับห้องสตูดิโอ เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบรรยายออกอากาศ รวมทั้งการบันทึกและตัดต่อเทปเสียง

Practical experience in radio program production in planning, system organization, production, budget, radio script writing, studio management, interview techniques, broadcasting, recording, and editing.

 

862614  กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการกีฬา                                                                                2(1-2-3)

              Television Program Production for Sport

การผลิตรายการกีฬาทางโทรทัศน์ การวางแผนรายการ การจัดระบบ การผลิต การจัดงบประมาณ การเขียนบทโทรทัศน์ การจัดการที่เกี่ยวกับห้องสตูดิโอ (จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ฉาก โลเกชั่น) การออกแบบฉากและกราฟฟิก  เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบรรยายออกอากาศทั้งรายการถ่ายทอดสดและรายการบันทึกเทป  การใช้กล้องและการจัดแสง รวมทั้งการบันทึกและตัดต่อภาพและเสียง

Practice experience in television program production in planning, organizing system, producing, estimating, writing for the television script, managing the studio (instrument, scene, location), interviewing technique, broadcasting, recording, and editing.

 

862615  กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการกีฬา                                                                             2(1-2-3)

              Publication Production  for Sport

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การกีฬาทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คทรอนิค การวางแผนการจัดระบบ การผลิต การจัดงบประมาณ การเขียนบท การออกแบบสื่อและกราฟฟิก

Practice experience in the production of sport media in printing, electronics, organization planning, production, script, media design and graphic.

862671  ประเด็นภาวะวิกฤตในการสื่อสารทางการกีฬา                                                                                            2(2-0-4)

Critical Issues in Sport Communications

ลักษณะของวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รูปแบบการสื่อสารในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ในองค์กร การบริหารภาวะวิกฤต การสื่อสารในกลุ่มมวลชนที่เกิดการคัดค้าน การเปลี่ยนแปลงทัศนะคติของกลุ่มเป้าหมายและการแก้ไขภาพลักษณ์ทางการกีฬา

Characteristics of critical issues, including other pattern of communication media in critical, critical event management, communication in contrastive mass, changing attitudes of target groups and sports image improvement.

 

862672  การคิดและการเขียนเชิงวิเคราะห์                                                                                                       2(2-0-4)

Analytical Thinking and Writing

หลักการ กระบวนการทางความคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ แนวทางการวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎี

ต่าง ๆ  (เช่น ทฤษฎีสัญญะวิทยา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางสังคม ทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎีจิตวิเคราะห์) แนวทาง

การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (เช่น การวิเคราะห์องค์กรผู้ผลิต การวิเคราะห์สื่อทางการกีฬา) และแนวทางวิเคราะห์

โดยใช้รูปแบบเป็นหลัก (เช่น รายการวิเคราะห์ข่าวกีฬา เป็นต้น)

The principles in analytical thinking and creative thinking based on theories, socioeconomic, sociology, and psychoanalytic and to study systematic analysis: producer organization, analytic in sport media, and analysis in patterns such as the analysis of sport news.

 

862681 การศึกษาอิสระทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                         2(0-0-6)

              Independent Study of Sport Mass Communication

หลักการ ทฤษฎี เหตุกาณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมลชนทางกีฬา ที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน ทั้งนี้เพราะรายวิชาต่างๆที่ศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมิได้กล่าวถึงหัวข้อนั้นๆ ไว้ในรายละเอียด

Individual study, under faculty supervision, on implication, theory, phenomenon, or research project of interest in the area of sport communication that no course in the curriculum covers the topic in great detail.

 

862513 การจัดการระบบการสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                                     2(2-0-4)

              Management of Mass Communication in Sport

ประมวลองค์ความรู้ว่าด้วยการจัดการระบบการสื่อสารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ ศึกษาลักษณะร่วมและลักษณะต่างของการจัดการสื่อสารขององค์กรขนาดต่างๆ สำรวจปัญหาการจัดการสื่อสารที่มีต่อระบบการสื่อสาร

Survey of knowledge about communication system management in every level from families to         large- scaled organizations; investigating problems of communication system management and their solutions with special emphasis on Thai contexts; roles and impacts of communication technology on communication system management

862516 ระบบการสื่อสารทางกีฬาเปรียบเทียบ                                                                                               2(2-0-4)

              Comparative Mass Communication in Sport

สำรวจและวิเคราะห์ระบบการสื่อสารทางกีฬา เปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรม ระบบการควบคุมเนื้อหากระบวนการผลิต และผลของการสื่อสาร โดยวิเคราะห์ให้สัมพันธ์กับทรรศนียมิติที่หลากหลายของระบบการสื่อสารในสังคมโลก

Survey and analysis of communication system at comparison of cultural differences, control systems, contents, production process and effect of communication, in relation to different perspectives on global communication system.

 

862512 สัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชนทางกีฬา                                                                                                2(2-0-4)

              Seminar on Ethics in Sport Mass Communication

จริยธรรมสื่อ อภิปรายแนวคิดทางจริยศาสตร์ ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมของสื่อมวลชน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนทางกีฬาที่มีต่อการพัฒนาเยาวชนและสังคม ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมของสื่อมวลชนในปัจจุบัน

Media ethics, ethical concepts; importance and social value of mass communication; role, responsibility and accountability of media as an individual and organization. Current critical issue and problem in sport mass communication.

 

กลุ่ม 3 วิธีการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy)

 

863581  ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตรการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา                                             2(2-0-4)                    

              Curriculum Theory and Design in Exercise and Sport Pedagogy

ทฤษฎีหลักสูตร หลักและวิธีการการออกแบบหลักสูตรการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา หลักสูตรการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา ศึกษางานวิจัยด้านหลักสูตรการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

Curriculum theory principle and the process of developing an exercise and sport pedagogy guide and curriculum. Explores a scope of research-based analytical tools for the systematic description, analysis and interpretation of the curriculum theory and design in exercise and sport pedagogy

 

863582 ทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา                                          2(2-0-4)

              Learning Theory and Instruct Design in Exercise and Sport Pedagogy

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการออกกำลังกายและการกีฬา วิธีการ รูปแบบและองค์ประกอบการสอน ศึกษางานวิจัยด้านการสอน

Theories of teaching learning and instruct design in Exercise and Sport Pedagogy, the instructional styles that complement them. Explores a scope of research-based analytical tools for the systematic description, analysis and interpretation of the teaching process.

863641 การบริหารงานบุคคลและการนิเทศทางการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา                                   2(2-0-4)

              Personnel Management and Supervision in Exercise and Sport Pedagogy

หลักการ แนวคิดและเทคนิคการนิเทศของผู้นิเทศในการนิเทศทางการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา การบริหารงานบุคคลด้านการนิเทศ ศึกษางานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลและการนิเทศทางการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

Concepts, principles, and techniques of supervision for use by superintendents, supervisors, and teachers in the supervision of exercise and sport programs. Explores a scope of research-based analytical tools for the systematic description, analysis and interpretation of the personnel management and supervision in exercise and sport pedagogy

 

863551 การประเมินผลการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                  2(2-0-4)                

              Assessment in Exercise and Sport Pedagogy

ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในวิชาชีพการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬาที่มีคุณภาพ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา วิธีการพิจารณา ตัดสินใจด้าน นักกีฬาและนักเรียน การประเมินผล และการรายงานผล

Knowledge that contributes to quality professional practice, theory, principle and ways of thinking about assessment evaluation instruments used in the assessment in exercise and sport pedagogy. Alternative ways of determining athletics and students learning, evaluation, the interpretation of results and reporting.

 

863681 การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                               2(2-0-4)

              Independent Study in Exercise and Sport Pedagogy

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Self Study project of student interest related to exercise and sport pedagogy under supervision of a graduate faculty member.

 

863552  การประเมินผลการออกกำลังกายและโปรแกรมการออกกำลังกาย                                                  2(2-0-4)

              Exercise Assessment and Programming

ทฤษฎี หลักการด้านการสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายและการประเมินผลสมรรถภาพทางกายและการนำผลการประเมินไปพัฒนาการสมรรถภาพทางกาย ผู้รับผิดชอบและการดำเนินงานโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา เพื่อสุขภาพและควบคุมโรค หลักปฏิบัติในการประเมินผลการออกกำลังกาย

Theory and principle of fitness programming and fitness assessments and the subsequent development, organization and implementation of exercise programs for fitness, healthy individuals and individuals with controlled diseases. Laboratory provides application of principles.

863551 สัมมนาการวิจัยทางการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                                             2(2-0-4)

              Research Seminar in Exercise and Sport Pedagogy

การติดตามสืบหาในรายละเอียดผลการวิจัย ทางการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา ที่นำเสนอผ่านวารสารวิชาการ, เวปไซด์, การประชุมสัมมนา โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

In depth investigation and application of research findings in the area Exercise and Sport Pedagogy presented in journal, website, conference and seminar. The possibilities of its application

 

864561  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์                                                                                    2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Psychology

การศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ประเด็น ปัญหา วิธีการนำทฤษฎี และผลงานวิจัยด้านต่างๆ ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกการแข่งขันและการสร้างทีมกีฬา

Over view of psychological principles related to exercise and sport. Analysis of current issues and problem in exercise and sport psychology. Application of principles, theories, as well as research results to develop quality of life, improve athletic training, competition, and team management.

 

863611 การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา               2(2-0-4)

              Graduate Seminar in Exercise and Sport Pedagogy

สัมมนาประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา จำแนก วิเคราะห์ ประเมินค่า พัฒนาการในปัจจุบันเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา และพลศึกษาและปัญหาเฉพาะด้าน

Seminar in Issues and trends in exercise and sport pedagogy. Identifying, analyzing, and evaluating recent developments in exercise and sport pedagogy and physical education with special emphasis on the problems of the student in an area of specialization

 

865662 โอลิมปิกศึกษา และ วัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา                                                                                  2(2-0-4)

              Olympic Education and Socio-Cultural Contexts in Sport

ประวัติ หลักการและทฤษฎีทางสังคม วัฒนธรรมทางการกีฬา ประวัติโอลิมปิกสมัยโบราณและโอลิมปิกสมัยใหม่ อุดมการณ์โอลิมปิก การศึกษาและคุณค่าทางวัฒนธรรมของกิจการโอลิมปิก  วิธีการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้านคุณค่าของโอลิมปิก การเล่นกีฬาอย่างสุภาพถูกต้อง การยอมรับผู้อื่น การเข้าใจกีฬานานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง เกม กีฬา และกิกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

History principle and theory of socio-cultural contexts in sport, history and perspectives of the ancient and modern Olympic Games, the values of Olympism ,the educational and cultural values of the Olympic Movement. Exploration of the theory and practice of teaching the   Olympic values, fair play, respect for others, international sport understanding. The relationship between Games, sport and outdoor life related cultures and society.

 

864562 จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                       2(2-0-4)  

              Social Psychology in Exercise and Sport

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์งานวิจัยทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

Sociopsychological theory, socialization, related factors and research analysis of the factors influence to exercise and sport behaviors.

 

865541 กีฬาในโลกปัจจุบัน                                                                                                                              2(2-0-4)

              Contemporary World Sports

วิเคราะห์การจัดระบบขององค์กรกีฬาและการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น ติดตามความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางกีฬา ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ การจัดการแข่งขัน  การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม

Analytical study of current contents and structures of sport organizations and sport competitions from local to world levels.  Monitor and analyses sports dynamics impact and i.e. individuals, venue, staging competition, politics, economy and society

 

865663 สังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)

Social and Culture in Sport       

หลักการและทฤษฎี วัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมทางการกีฬา อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬาที่มีต่อรัฐบาล สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง เกม กีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

Introduce principle and theory of socials, culture and sport, history and sport culture and its impacts to cultures and society politics, economy, and the country relationship.

 

กลุ่ม จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Psychology)

 

864551 การทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                               2(2-0-4)  

              Test and Evaluation in Exercise and Sport Psychology

การวิเคราะห์วิธีการประเมินผลและแบบทดสอบทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาที่ถูกพัฒนาใช้กับการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของนักกีฬาทั้งในและนอกสนามกีฬา

Analytical study of techniques used to evaluate and test to development for behavioral research of athletes during practice and competition.

 

864561  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์                                                                               2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Psychology

การศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ประเด็น ปัญหา วิธีการนำทฤษฎี และผลงานวิจัยด้านต่างๆ ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกการแข่งขันและการสร้างทีมกีฬา

Over view of psychological principles related to exercise and sport. Analysis of current issues and problem in exercise and sport psychology. Application of principles, theories, as well as research results to develop quality of life, improve athletic training, competition, and team management.

 

864562  จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                      2(2-0-4)  

              Social Psychology in Exercise and Sport

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์งานวิจัยทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

Sociopsychological theory, socialization, related factors and research analysis of the factors influence to exercise and sport behaviors .

 

864564  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                             2(2-0-4)

              Counseling Theory and Techniques in Exercise and Sport Psychology

หลักการและกระบวนการให้คำปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มต่างๆ เช่น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีมนุษยนิยม และการประยุกต์ใช้

Counseling principle, procedures and techniques used from different approach, psychoanalytic, behaviorism, cognition, humanism, and its application.

 

864611 สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                                              2(2-0-4)

              Research Seminar in Exercise and Sport Psychology      

การติดตามสืบหาในรายละเอียดผลการวิจัยเชิงจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาที่นำเสนอผ่านวารสารวิชาการ เวปไซต์ การประชุมสัมมนา โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ได้เกิดประโยชน์

In depth investigation and application of research findings in the area of exercise and sport psychology presented in journal, website, conference and seminar. The possibilities of its application.

 

 

864621 พัฒนาการการเรียนรู้และควบคุมทักษะกลไก                                                                                    2(2-0-4) 

              Motor Development and Control                         

การศึกษากลไกการเคลื่อนไหวของพัฒนาการมนุษย์ การเรียนรู้และการควบคุมทักษะกลไกที่มีผลต่อความสามารถในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

Motor movement study development, through lifepen. Leaning and control motor skill to exercise and sport setting.

 

864661 การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                                           2(2-0-4) 

              Exercise and Sport Counseling

การฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษาโดยใช้กระบวนการให้คำปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลการฝึกให้คำปรึกษา

Analytical study and predice counseling skill development theory individual and group counseling procedures. Data collection in analysis and evaluation of counseling skills are required to complete this course.

 

864681  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                              2(0-0-6)   

              Independent Study of Exercise and Sport Psychology

หลักการ ทฤษฎี เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน

Individual study, under faculty supervision, on monitor principle, theory, phenomenon or research project of interest in the area of exercise and sport psychology that no course in the curriculum covers the topic in great detail.

 

864563 จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                     2(2-0-4) 

              Ethics and Professional Standards of Exercise and Sport  Psychology             

ทฤษฏี หลักการ ความสำคัญของการ กำหนดและการกำกับดูแลจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพของบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกายด้านต่าง ๆ และพลศึกษา

Concepts, principles, benefits of ethics and professional standards of personnel in exercise and sport  sciences and physical education. Ethic and professional standard codes, policy and procedure to control and to develop each professions

 

864662 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                      2(2-0-4) 

               Psychological Skills Application to Quality of Life Development

ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา ที่มีผลต่อกระบวนการคิด ค่านิยม ทัศนคติ และจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Socio culturel and psychological factors impact to process of thinking, values, attitude and moral reasoning orienting to life. Understanding of ourself and self development for better living in diversity society.

กลุ่ม การบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Administration and Management)

 

865541  กีฬาในโลกปัจจุบัน                                                                                                                             2(2-0-4)

              Contemporary World Sports

วิเคราะห์การจัดระบบขององค์กรกีฬาและการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับโลกถึงระดับท้องถิ่น ติดตามความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางกีฬาทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ การจัดการแข่งขัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

Analytical study of current contents and structures of sport organizations and sport competitions from local to world levels. Monitor and analyses sports dynamics impact and i.e. individuals, venue, staging competition, politics, economy and society.

 

865542  กีฬาอาชีพ                                                                                                                                            2(2-0-4)

              Professional Sports

วิเคราะห์ประเด็นทางด้านธุรกิจและกฎหมายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการกีฬาอาชีพซึ่งมีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการ  การต่อลองทางธุรกิจกีฬา  อิทธิพลของสื่อและประเด็นของสังคมที่มีต่อการกีฬาอาชีพในปัจจุบัน

Analytical study of on business and legal issues confronting professional sport industial today.  Emphasis league organization and good govemance, collective bargaining, antitrust law, the influence of the media, and sicial issues pertient to professional sport.

 

865543  การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                            2(2-0-4)

              Management in Exercise and Sport

หลักการและกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและกีฬา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา และวิธีการแนวทาง เพื่อประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการจัดองค์กรการกีฬา และการนำกลยุทธ์ไปใช้ในการตัดสินที่ถูกต้อง การประเมินความเสี่ยงและโอกาสของสภาพแวดล้อมขององค์กร จุดด้อยและจุดเด่นขององค์กร การประเมินตนเองขององค์กร

Principle and procedures in excersice and sport management  issues to consider, and approaches to use, in deciding: (a) the strategic direction of sport oganizations, and (b) how such strategic directions can be most effectively implemented.  Threats and opportunities in the organization’s environment and the orgainzation’s strengths and weaknesses and self assessment.

 

 

 

 

865544  การวางแผนด้านสถานกีฬาและนันทนาการ                                                                                     2(2-0-4)

Sports and Recreation Facilities Planing

หลักของการวางผัง การออกแบบ การต่อเติมการควบคุมการก่อสร้างการบำรุงรักษาสวนสาธารณะ อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา และการสันทนาการ

Principles of planning, design, expansion and renovation of existing building.  Maintenance of recreational park, buildings and grounds for exercise, sport  and recreation.

 

865545 การส่งเสริมการฝึกออกกำลังกายและกีฬา                                                                                          2(2-0-4)

Exercise and Sport Promotion

วิเคราะห์สภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายพื้นฐาน จนถึงกีฬาเพื่อการแข่งขัน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทั้งในแง่สังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ศึกษาตัวอย่างของระบบการจัดการส่งเสริมในบางประเทศ  ยุทธวิธีในการจัดระบบและส่งเสริมกิจกรรมในประเทศไทย

Critical study of current issues of exercise for health and fitness through high level sport competition. Analyses of sociological, psychological, economical, political and environmental factors effecting sports programs. Investigate sports promotion programs, management strategies for sports promotion in Thailand.

 

865561 ลีลาชีวิตศึกษา                                                                                                                                      2(2-0-4)

Lifestyle Studies

วิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบัน โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ  การออกกำลังกายและการนันทนาการ วิเคราะห์สาเหตุ ผลและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของคนไทยในสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

Critical study of modern lifestyle emphasis on health, exercise and recreational behaviors. Causes and effects analyses for better lifestyle. Behavior modifications to improve of life quality of the Thais in changing society.

 

865562  กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา                                                                               2(2-0-4)

Legal Aspects and Risk Management in Sports

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการบริหารจัดการกีฬา การวิเคราะห์ วางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดในการดำเนินกิจกรรมทางการกีฬาและการออกกำลังกาย กรณีศึกษาทางกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงทางการกีฬา

Basic knowledge of law, legal issues of Sport and applicable to sport administration, including analysis and planning for risk management in sport. Relevant of Sport legal and risk management cases and concepts.

 

 

 

865563  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                                                                                    2(2-0-4)

Wellness Promotion

โครงการส่งเสริมสุขภาพในสภาพการณ์ที่หลากหลาย ที่รวมองค์ประกอบของโครงการ การออกแบบ การใช้และการประเมิน รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และพัฒนาทางปรัชญาและแนวทางของการส่งเสริมสุขภาพ

Examines health promotion programs in a variety of settings including program components, design, evaluation and implementation. Selecting health-related programs to assist students in developing wellness and health promotion philosophy and strategies.

 

865564 จริยธรรม และผู้นำในวิชาชีพทางการกีฬา                                                                                        2(2-0-4)

              Ethics and Leadership in Sport Management Professional

มาตรฐานในด้านจริยธรรมในวิชาชีพทางการกีฬา และการบริหารจัดการกีฬาที่เป็นที่ยอมรับ ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ การใช้อำนาจ และลักษณะภาวะผู้นำ คุณธรรมในวิชาชีพ ลักษณะการตัดสินความผิดหรือถูกในพฤติกรรมของผู้บริหารจัดการกีฬา นักกีฬา โค้ช ผู้ชม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Investigates moral issues in exercise and sport management professional, leadership in sport management professional, code of ethics in exercise and sport management,judgements about right and wrong behavior among sport manager, athletes, coaches, spectators and others.

 

865611 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(2-0-4)

              Research Seminar in Exercise and Sport Administration and Management    

การติดตามสืบหาในรายละเอียดผลการวิจัยเชิงการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬาที่นำเสนอผ่านวารสารวิชาการ เวปไซต์ การประชุมสัมมนา โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ได้เกิดประโยชน์

In depth investigation and application of research findings in the area of exercise and sport Administration and Management presented in journal, website, conference and seminar. The possibilities of its application.

 

865641  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬาเปรียบเทียบ                         2(2-0-4)

               Comparative Exercise and Sports Administration and Management

เปรียบเทียบสภาพการณ์ปัจจุบัน ปรัชญา การจัดและการบริหารงานการออกกำลังกาย และการกีฬา การเตรียมบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬาตามสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา  ประวัติศาสตร์ และการศึกษาของประเทศต่างๆ

Comparative study on current development, philosophy, management and administration of exercise and sports. Professional preparation in the areas of exercise and sports administration and management based on social condition, culture, religion, history and education of each country.

 

865642 การจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬา                                                                                                                               2(2-0-4)

              Sport Tourism Management

หลักการทางการท่องเที่ยวทางการกีฬา การศึกษาด้านการท่องเที่ยวทางการกีฬาในมุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทางการกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางการกีฬา

Examine principle of sport tourism emphasis on economic, social, cultural and environmental approaches. Sport management in peripheral areas and development and organizational elements of sport tourism.

 

865643 สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกีฬา                                                                                     2(2-0-4)

              Public Relation in Exercise and Sport Management

ความสำคัญและผลกระทบของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาและการกีฬาเพื่อความเพลิดเพลิน ธุรกิจด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ที่มีต่อการให้บริการลูกค้า การนำเสนอขององค์กรธุรกิจกีฬาและนันทนาการต่อชุมชน

Importance and impact of communication and public relations toward sport, competition event and entertainment business. Public relation and mass communication to customer services as well as sports business, recreation agencies image building to public.

 

865681 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise and Sport Aministration and Management

หลักการ ทฤษฎี เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการออกกำลังกายและการกีฬา ที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน ทั้งนี้เพราะรายวิชาต่างๆที่ ศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมิได้กล่าวถึงหัวข้อนั้นๆ ไว้ในรายละเอียด

Individual study, under faculty supervision the selected topic, on a principle, theory, phenomenon, or research project of interest in the area of exercise and sport administration and management that no course in the curriculum covers the topic in great detail.

 

865551 วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา                                                      2(2-0-4)

              Research Methods in Exercise and Sport Management

หลักและวิธีการออกแบบการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา การเลือกใช้สถิติเหมาะสมเพื่อตอบปัญหาการวิจัย ปัญหาเฉพาะด้านการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

Introduce research principle and methods in exercise and sport management designs, and statistical awlwxrion to exercise and sport management basic statistical to solve research problem in exercise and sport management.

 

 

 

865661 การตลาด การเงิน และการสนับสนุนด้านการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(2-0-4)

              Exercise and Sport Marketing Sponsorship and Finance

ทฤษฏี หลักการ การตลาดและการเงิน การสนับสนุนด้านการออกกำลังกายและการกีฬา การจัดการสิทธิประโยชน์ การตลาดทางการกีฬา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดการกีฬา การบริหารส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ แปลความหมายของงบการเงิน การนำข้อมูลทางการเงินและการตลาดไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา

Theory and principle of marketing and finance sponsorship in exercise and sport, licensing ,sport marketing analysis, marketing mix management, understand financial report, using marketing and finance report for management decision making.

 

865662 โอลิมปิกศึกษา และ วัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา                                                                            2(2-0-4)

              Olympic Education and Socio-Cultural Contexts in Sport

ประวัติ หลักการและทฤษฎีทางสังคม วัฒนธรรมทางการกีฬา ประวัติโอลิมปิกสมัยโบราณและโอลิมปิกสมัยใหม่ อุดมการณ์โอลิมปิก การศึกษาและคุณค่าทางวัฒนธรรมของกิจการโอลิมปิก  วิธีการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้านคุณค่าของโอลิมปิก การเล่นกีฬาอย่างสุภาพถูกต้อง การยอมรับผู้อื่น การเข้าใจกีฬานานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง เกม กีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

History principle and theory of socio-cultural contexts in sport, history and perspectives of the ancient and modern Olympic Games, the values of Olympism ,the educational and cultural values of the  Olympic Movement. Exploration of the theory and practice of teaching the   Olympic values, fair play, respect for others, international sport understanding. The relationship between Games, sport and outdoor life related cultures and society

 

865663 สังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)

              Social and Culture in Sport

หลักการ และทฤษฎี วัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมทางการกีฬา อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬาที่มีต่อรัฐบาล สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง เกมส์ กีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

Introduce principle and theory of socials, culture and sport, history and sport culture and its impacts to cultures and society politics, economy, and the country relationship.

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  (Exercise and Sport Medicine)

 

864561  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์                                                                               2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Psychology

การศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ประเด็น ปัญหา วิธีการนำทฤษฎี และผลงานวิจัยด้านต่างๆ ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกการแข่งขันและการสร้างทีมกีฬา

Over view of psychological principles related to exercise and sport. Analysis of current issues and problem in exercise and sport psychology. Application of principles, theories, as well as research results to develop quality of life, improve athletic training, competition, and team management.

 

866521 เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์ 1                                                                2(2-0-4)

Applied Exercise and Sport Medicine 1

ค้นคว้าเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  การออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพในระบบต่างๆของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจ ปอด ต่อมไร้ท่อ ทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบสืบพันธ์ การคลอด กรรมพันธุ์ โรคติดเชื้อและการฟื้นฟูผู้ที่บาดเจ็บจากการกีฬา

This subject considers the sub-specialties in medicine which relate to the practice of exercise and sports medicine. Cardiology, chest medicine, endocrinology, gastroenterology, hematology, immunology, neurology, gynecology and obstertrics, genetics, infectious diseases, rheumatology, and rehabilitation medicine will all be referred to where these disciplines interrelate with considerations of exercise, growth and development, disease and injury.

 

866522  เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์ 2                                                                       2(2-0-4)

              Applied Exercise and Sport Medicine II

รายวิชา : 866521

Prerequisite : 866521

สำรวจปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกกำลังกายและการกีฬา สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ  การใช้ยาและสารต่าง ๆ  ภาวะโภชนาการ  การออกกำลังกายในเพศและวัยต่าง ๆ

Explore  various factors effect in exercise and sport including environment altitude drug and other chemical agents nutritional status and exercise in different gender and age.

 

866523  กายภาพบำบัดทางกีฬา                                                                                                                       2(2-0-4)

              Physical Therapy for Sports

หลักวิธีการและการสร้างโปรแกรมฟื้นฟูสภาพและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาภายหลังการได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนการเตรียมการเชิงกายภาพบำบัด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกหรือการแข่งขัน

Principles and methods of program development for reconditioning of an injured athlete as well as preventive measures for exercise and sport related injuries.

 

866611  สัมมนาการวิจัยทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                        2(2-0-4)

              Research Seminar in Exercise and Sport Medicine

การติดตามสืบหาในรายละเอียดผลการวิจัยเชิงเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่นำเสนอผ่านวารสารวิชาการ เวปไซด์ การประชุมสัมมนา โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ได้เกิดประโยชน์

An in-depth investigation and application of research findings in the area of exercise and sport Medicine presented in journal, website, conference and seminar. The possibilities of its application.

 

866621  กายวิภาคทางคลีนิคสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(2-0-4)

Clinical Anatomy for Exercise and Sport Science

ระบบโครงสร้างร่างกายโดยการบรรยายและศึกษาจากศพ นำหลักทางกายวิภาคไปประยุกต์กับการออกกำลังกายและการกีฬา

Cadaver dissection and lectures. Appreciation of clinical applications of anatomical knowledge for those pursuing careers in exercise and sport science fields.

 

866651  ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์                                                                                                         2(1-2-3)

Laboratory Techniques in Biological Science

เทคนิคทางชีวเคมีที่ใช้ในการวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย เทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี

Since biochemical and biological techniques are employed in the life science research including exercise physiology, the basic biochemical techniques such as the uses of glassware, preparation of standard solutions, spectrophometry, chromatography, centrifugation and extraction of biochemical solutions from the biological fluid are introduced to students in this course.

 

866681 การศึกษาอิสระทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                            2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise and Sport  Medicine

หลักการ ทฤษฎี เหตุกาณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน ทั้งนี้เพราะรายวิชาต่างๆที่ศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมิได้กล่าวถึงหัวข้อนั้นๆ ไว้ในรายละเอียด

Individual study, under staff supervision, on a principle, theory, phenomenon, or research project of interest in the area of exercise and sport medicine that no course in the curriculum covers the topic in great detail.

 

 

 

 

กลุ่ม ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  (Exercise and Sport Biomechanics)

 

867521 ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง 1                                                            2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sports Biomechanics I

วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

Analytical study of sports movement utilizing cinematography, electronic devices and related research instruments.

 

867522  ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง 2                                                           2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sports Biomechanics II

บุรพวิชา : 867521

prerequisite : 867521

วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ทางด้านกีฬาโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางงานวิจัย

Advanced analysis of sports movement utilizing cinematography, electronic devices and related research instruments.

 

867523 กลไกการเคลื่อนไหวของมนุษย์                                                                                                          2(2-0-4)

Mechanics of Human Movement

วิเคราะห์ด้านกลไกและกายวิภาคศาสตร์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของมนุษย์และพัฒนาความสามารถที่จะเชื่อมโยงกายวิภาคด้านโครงสร้างของร่างกายให้เข้ากับการทำงานด้านกลศาสตร์

Analytical study of mechanical and anatomical principles that govern human motion and develop the ability to link the structures of human body with its functions from a mechanical prospective.

 

867551 เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวทางกาย                                                                                                   2(2-0-4)

Sports Instrumentation

การศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในทางชีวกลศาสตร์

The study of instrumentation utilized in the collection of motion data in the area of Biomechanics: cinematography, high speed videography, anthropometry, manual and automatic digitization, isokinetics, force measurement devices and electromyography.

 

867611 สัมมนาการวิจัยทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                      2(2-0-4)

              Research Seminar in Exercise and Sport Biomechanics

การติดตามสืบหาในรายละเอียดผลการวิจัย  เชิงชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่นำเสนอผ่านวารสารวิชาการ เวปไซต์ การประชุมสัมมนา โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ได้เกิดประโยชน์

In depth investigation and application of research findings in the area of exercise and sport Biomechanics presented in journal, website, conference and seminar. The possibilities of its application.

 

867621 การเรียนรู้และควบคุมทักษะทางกลไก                                                                                               2(2-0-4)

              Motor Control and Learning

การวิเคราะห์พื้นฐานกลไกทางจิตวิทยาที่เป็นพื้นฐานสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวและการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเคลื่อนไหว

Analytical study of theoretical and empirical basis for the psychological mechanisms underlying movement control and analysis of research evidence related to motor skills; characteristics of beginning and advanced performers; relevant learning principles.

 

867622  ชีวกลศาสตร์ประยุกต์                                                                                                                         2(2-0-4)

              Applied Biomechanics

การนำหลักทางชีวกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการฝึกทักษะกีฬา การเสริมสร้างสมรรถภาพางกายของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป  การผลิตอุปกรณ์กีฬาบางชนิด  รวมทั้งการนำหลักวิชาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาคารและสนามกีฬาต่างๆ

Application of biomechanical principle to: develop sport skills and  physical fitness for athlete and nonathlete; making of athletic equipment; and a basis for construction of building for exercise and sporting purposes.

 

867681 การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                       2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise and Sport Biomechanics

หลักการ ทฤษฎี เหตุกาณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน  ทั้งนี้เพราะรายวิชาต่างๆที่ศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมิได้กล่าวถึงหัวข้อนั้นๆ ไว้ในรายละเอียด

Individual study, under staff supervision, on a principle, theory, phenomenon, or research project of interest in the area of exercise and sport biomechanics that no course in the curriculum covers the topic in great detail.

 

กลุ่ม โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Nutrition)

 

868531 โภชนาการของการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                                   2(2-0-4)

              Principle of Exercise and Sport Nutrition

หน้าที่ของสารอาหารต่าง ๆ การย่อย การดูดซึม  การนำสารอาหารไปใช้  เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพทางด้านกีฬาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Functional nutrient digestion, absorbtion, and conduct nutrient to produce energy for movement the body to exercise andsport activities. Goal for healthy and peak performance.

868532  หลักชีวเคมีและสรีรวิทยากับโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(2-0-4)

              Principle of Biochemical and Physiology Based of Exercise and Sport Nutrition

วงจรปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารอาหารในการย่อย การดูดซึม และการเผาผลาญพลังงานในการนำอาหารไปใช้ประโยชน์ให้เซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย  การเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยาของร่างกายในระบบต่างๆ ที่มีผลมาจากอาหาร  เมื่อมีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

Biochemistry of digestion,absorbtion, and metabolism, Energy conducts nutrients to cells and tissue, physiological change from nurtient intake.

 

868533 โภชนาการเพื่อการออกกำลังกายและการกีฬาในต่างสภาพแวดล้อม                                               2(2-0-4)

              Nutrition for Exercise and Sport in Diffirent Environment

ความต้องการสารอาหารที่เหมาะสม สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสภาพบุคคล สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลกับความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น

Optimal nutrition for exercise and sport in diffirent environment.

 

868681 การศึกษาอิสระทางโภชนาการการออกกำลังกายและการกีฬา                                            2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise and Sport Nutrition

หลักการ ทฤษฎี เหตุกาณ์ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการการออกกำลังกายและการกีฬา ที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน ทั้งนี้เพราะรายวิชาต่างๆที่ศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมิได้กล่าวถึงหัวข้อนั้นๆ ไว้ในรายละเอียด

Individual study, under faculty supervision, on a principle, theory, phenomenon, or research project of interest in the area of exercise and sport nutrition that no course in the curriculum covers the topic in great detail.

 

868631 โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬาของช่วงชีวิต                                                              2(2-0-4)

              Exercise and Sport Nutrition for Lifespan

ภาวะโภชนาการ ตลอดช่วงวัยของชีวิต ผลของพฤติกรรมทางการคิด ผลต่อโรคเรื้อรัง ภาวะโภชนาการกับกีฬาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ปฏิกิริยาของอาหารกับการออกกำลังกาย การสร้างพลังงานมาใช้โดยการสร้างขึ้นใหม่  อัตราความชุก และอัตราความเสี่ยง ระบาดวิทยาทางโภชนาการของการออกกำลังกาย

Nutrition in life span, effect on cognitive behavior, effect of chronic exercise, sport specific interaction. Eating behaviors, exercise pattern, nutrition-exercise interactions, energy production and reproduction of intensity and risky rate.

 

868632  น้ำและเกลือแร่เพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                             2(2-0-4)

              Hydration and Sport Drink for Exercise and Sport Event

ผลจากการดื่มน้ำ การทดแทนน้ำและการทดแทนเกลือแร่ และ สภาพการขาดน้ำและผลต่อสมรรถภาพทางกายเช่น อัตราการเต้นของหัวใจและการประเมินสภาพร่างกายเมื่อขาดน้ำ

Effect of Euhydration, Rehydration & Sport Drink and Dehydration of exercise and physicalfitness (etc.heart rate) and physical assessment.

 

86865   การประเมินสภาพโภชนาการ การจัดการและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ                                 2(2- 0-4)

              Nutrition Status, Management and Laboratory Assessment

หลักการประเมินทางโภชนาการ การฝึกประสบการณ์ตรงในการจัดการทางโภชนาการ การจัดเมนู และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

Intensive study of Nutrition Status, Management and Laboratory Assessment selects topics and research involving exercise and sport nutrition including practical experience on its application.

 

868661 สัมมนาโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                      2(2-0-4)

              Research Seminar in Exercise and Sport Nutrition

การติดตามสืบหาในรายละเอียดผลการวิจัย  เชิงโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬาที่นำ

เสนอผ่านวารสารวิชาการ เวปไซต์ การประชุมสัมมนา โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ได้เกิดประโยชน์

In depth investigation and application of research findings in the area of exercise and sport nutrition presented in journal, website, conference and seminar. The possibilities of its application.

 

17.6.4   วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์           

แผน ก

860699 วิทยานิพนธ์                                                                                                 12(0-36-0)

Master Thesis   

ทำการศึกษาวิจัยทางพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หรือการกีฬาตามกระบวนการของการวิจัยที่สมบูรณ์

Conducting a complete research project on an approved topic in the area of physical education, exercise and sports science.

แผน ข  (ภาคพิเศษ)

860698 งานนิพนธ์                                                                                                                                            6(0-18-0)

Master Thesis   

ศึกษาเป็นรายกรณีหรือเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับความเห็นชอบของประธานหลักสูตร

Case study or related review study under supervision of major advisor and approval of program’s head.

 

 

รายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ.2553)

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2547) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
1.    ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in

Exercise and Sport Science

1.    ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in

Exercise and Sport Science

 

คงเดิม

2.    ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Exercise and Sport Science)

M.Sc. (Exercise and Sport Science)

2.    ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Exercise and Sport Science)

M.Sc. (Exercise and Sport Science)

 

คงเดิม

3.    หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

3.    หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

เปลี่ยนคำนำหน้าหน่วยงาน
4.    โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

4.    โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

 

คงเดิม

5. หมวดวิชาแกน                                          (14 หน่วยกิต)

435511  วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย               3  หน่วยกิต

436511  คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย                   2  หน่วยกิต

861551  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา                                      3  หน่วยกิต    861511   สัมมนาทางสรีรวิทยาและโภชนาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา           1  หน่วยกิต

864511   สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกาย

การกีฬาและสังคม                          1  หน่วยกิต

866511   สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา                                       1  หน่วยกิต

863511  สัมมนาทางการเรียนการสอนกีฬาและ

การออกกำลังกาย                                1  หน่วยกิต                                                                         1(0-2-1)

865511   สัมมนาทางการบริหารจัดการการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                 1  หน่วยกิต                                                                         1(0-2-1)

867511   สัมมนาทางชีวกลศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                 1  หน่วยกิต

5. หมวดวิชาแกน                                             (12 หน่วยกิต)

435511  วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย              3  หน่วยกิต

436511 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย                    2  หน่วยกิต

860511  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา                                     3  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

860511   สัมมนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                 2  หน่วยกิต

860512   สัมมนาสังคมศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา                                     2  หน่วยกิต

 

ลดหน่วยกิต

คงเดิม

คงเดิม

 

เปลี่ยนรหัส

 

 

 

 

 

 

รวมรายวิชา

 

รวมรายวิชา

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2547) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
6. วิชาเฉพาะด้าน                        (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)

กลุ่ม 1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

861512  สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการ

ออกกำลังกาย 1                                        2 หน่วยกิต

861521  สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย             2 หน่วยกิต

861522  การเจริญเติบโตพัฒนาการและการ

เสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย           2 หน่วยกิต

861541  การฝึกสำหรับกีฬาแอโรบิก

และแอนแอโรบิก                                    2 หน่วยกิต

861611  สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการ

ออกกำลังกาย 2                                       2 หน่วยกิต

861641  การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคล

กลุ่มพิเศษ                                                2 หน่วยกิต

861651  การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและ

พัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย     2 หน่วยกิต

861681  การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการ

ออกกำลังกาย                                          2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม สื่อสารมวลชนทางกีฬา

(Sport Communication)

862511   สัมมนาการวิจัยทางสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                  2 หน่วยกิต

862512   เทคโนโลยีการสื่อสารและ

สารสนเทศการกีฬา                                2 หน่วยกิต

862513   การกีฬากับสื่อ                                       2 หน่วยกิต

 

862514  ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน                       2 หน่วยกิต862515  จิตวิทยาของสื่อสารมวลชนทางกีฬา      2 หน่วยกิต

 

862541   การจัดการองค์กรและการจัดการ

แข่งขันกีฬา                                             2 หน่วยกิต

 

 

862561   ทรัพยากรบุคคลทางสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                  2 หน่วยกิต

862571   กระบวนการรายงานข่าวกีฬา                2 หน่วยกิต

6. วิชาเฉพาะด้าน                        (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

กลุ่ม 1  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

861511  สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการ

ออกกำลังกาย 1                                       2 หน่วยกิต

861521  สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย            2 หน่วยกิต

861522  การเจริญเติบโตพัฒนาการและการ

เสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย           2 หน่วยกิต

861541  การฝึกสำหรับกีฬาแอโรบิก

และแอนแอโรบิก                                    2 หน่วยกิต

861611  สัมมนาการวิจัยทางสรีรวิทยาการ

ออกกำลังกาย 2                                       2 หน่วยกิต

861641  การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคล

กลุ่มพิเศษ                                                 2 หน่วยกิต

861651  การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและ

พัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย     2 หน่วยกิต

861681  การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการ

ออกกำลังกาย                                          2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม สื่อสารมวลชนทางกีฬา

(Sport Mass Communication)

862511  สัมมนาการวิจัยทางสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                  2 หน่วยกิต

862512  สัมมนาจริยธรรมสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                  2 หน่วยกิต

862513  การจัดการระบบการสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                 2 หน่วยกิต

862514  เทคนิคการสื่อสารมวลชนทางกีฬา         2 หน่วยกิต

862515  จิตวิทยาของสื่อสารมวลชนทางกีฬา       2 หน่วยกิต

862516 ระบบการสื่อสารทางกีฬาเปรียบเทียบ    2 หน่วยกิต

 

……………………………………………………………

862551  ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                 2 หน่วยกิต

862561   ทรัพยากรบุคคลทางสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                 2 หน่วยกิต

862571   กระบวนการรายงานข่าวกีฬา                2 หน่วยกิต

เพิ่มหน่วยกิต

คงเดิม

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

คงเดิม

 

คงเดิม

 

คงเดิม

 

คงเดิม

 

คงเดิม

 

คงเดิม

 

คงเดิม

 

เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ

 

คงเดิม

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชา

คงเดิม

เพิ่มรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

คงเดิม

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2547) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
862611  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกขั้นสูงในการกีฬา   2 หน่วยกิต

862612  คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียขั้นสูงในการกีฬา  2 หน่วยกิต

862613  กระบวนการการผลิตรายการวิทยุ

เพื่อการกีฬา                                           2 หน่วยกิต862614  กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์

เพื่อการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

862615  กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เพื่อการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

862671   ประเด็นภาวะวิกฤตในการสื่อสาร

ทางการกีฬา                                          2 หน่วยกิต

862672   การคิดและการเขียนเชิงวิเคราะห์         2 หน่วยกิต                            2 หน่วยกิต

862681  การศึกษาอิสระทางสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                 2 หน่วยกิต

 862611  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย

ในการกีฬา                                            2 หน่วยกิต

862613  กระบวนการการผลิตรายการวิทยุ

เพื่อการกีฬา                                           2 หน่วยกิต862614  กระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน์

เพื่อการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

862615  กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เพื่อการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

862671   ประเด็นภาวะวิกฤตในการสื่อสาร

ทางการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

862672   การคิดและการเขียนเชิงวิเคราะห์          2 หน่วยกิต

862681  การศึกษาอิสระทางสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา                                                 2 หน่วยกิต

 

กลุ่มที่ 3 วิธีการสอนทางการออกกำลังกายและกีฬา(Exercise and Sport Pedagogy)

863581  ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตรการสอน

การออกกำลังกายและการกีฬา                2 หน่วยกิต            863582  ทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบ

การสอนการออกกำลังกายและการกีฬา  2 หน่วยกิต

863641  การบริหารงานบุคคลและการนิเทศ

ทางการสอนการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

863551  การประเมินผลการสอนทาง

การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

863681  การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอน

ทางการออกกำลังกายและการกีฬา         2 หน่วยกิต

863552   การประเมินผลการออกกำลังกาย

และโปรแกรมการออกกำลังกาย            2 หน่วยกิต863511  สัมมนาการวิจัยทางการสอนทาง

การออกกำลังกายและการกีฬา              2  หน่วยกิต                                 2(2-0-4

864561  จิตวิทยาการออกกำลังกายและ

การกีฬาประยุกต์                                  2  หน่วยกิต

863611  การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการ

สอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา 2 หน่วยกิต

865662  โอลิมปิกศึกษา และวัฒนธรรมทาง

สังคมการกีฬา                                      2 หน่วยกิต

 

รวมรายวิชา

 

คงเดิม

 

คงเดิม

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

คงเดิม

คงเดิม

 

คงเดิม

 

เพิ่มกลุ่ม

 

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2547) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
 

 

 

 

 

กลุ่ม จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Psychology)

864521  การรับรู้ทักษะกลไก                               2 หน่วยกิต864551  การทดสอบและประเมินผลทาง

จิตวิทยาการกีฬา                                     2 หน่วยกิต864561  จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์                       2 หน่วยกิต

 

864562  จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                            2 หน่วยกิต                                                                       2

864563  แรงจูงใจในการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                            2 หน่วยกิต

864564  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้าน

จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา   2 หน่วยกิต864565  การปรึกษากลุ่มทางด้านจิตวิทยาการออกกำลัง

กายและการกีฬา                                 2  หน่วยกิต864566  การให้คำปรึกษาแบบจุลภาคทางด้านจิตวิทยา

การออกกำลังกายและการกีฬา              2  หน่วยกิต

864611  สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการกีฬา     2  หน่วยกิต

 

864651  การวิเคราะห์การเรียนรู้และการควบคุม

ทักษะกลไก                                        2  หน่วยกิต

 

 

864681  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่ม 5 การบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise  and Sport Administration and Management)

865541  กีฬาในโลกปัจจุบัน                               2 หน่วยกิต

864562  จิตวิทยาสังคมสำหรับ

การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

865541  กีฬาในโลกปัจจุบัน                               2 หน่วยกิต                                                                                         2(2-0-4)

865663  สังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา         2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Psychology)

…………………………………………………………….

864551  การทดสอบและประเมินผลทาง

จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา    2 หน่วยกิต

864561  จิตวิทยาการออกกำลังกายและ

การกีฬาประยุกต์                                      2 หน่วยกิต

864562  จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                             2 หน่วยกิต                                                                                       2

 

………………………………………………………………

864564  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้าน

จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา  2 หน่วยกิต

 

864661  การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                     2 หน่วยกิต

 

864611  สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                            2  หน่วยกิต

864621  พัฒนาการการเรียนรู้และควบคุม

ทักษะกลไก                                            2  หน่วยกิต

864662 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตวิทยากับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต                            2 หน่วยกิต

864681  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยา

การออกกำลังกายและการกีฬา                2 หน่วยกิต

864563  จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

จิตวิทยาการออกกำลังกาย และการกีฬา   2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม 5 การบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise  and Sport Administration and Management)

865541  กีฬาในโลกปัจจุบัน                                2 หน่วยกิต

 

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

 

ลดรายวิชา

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

คงเดิม

 

ลดรายวิชา

 

คงเดิม

 

 

รวมรายวิชา

 

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชาและรหัสวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

 

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

 

คงเดิม

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2547) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
865542  กีฬาอาชีพ                                            2 หน่วยกิต

865543  การจัดการเกี่ยวกับออกกำลังกาย

และการกีฬา                                            2 หน่วยกิต

865544  การวางแผนกีฬาและนันทนาการสถาน  2 หน่วยกิต

 

865545  การส่งเสริมการฝึกออกกำลังกายและกีฬา 2 หน่วยกิต

 

 

865651  ลีลาชีวิตศึกษา                                           2 หน่วยกิต

 

865562  กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารกีฬา            2 หน่วยกิต

 

865563  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต                           2 หน่วยกิต

 

 

865611 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการ

จัดการออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต865641  การพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และกีฬาเปรียบเทียบ                                2 หน่วยกิต

 

 

 

865661  การเงินและธุรกิจทางด้านสุขภาพ

และการกีฬา                                             2 หน่วยกิต

865662  การตลาดและการสนับสนุนด้านออกกำลังกาย

และกีฬา                                                   2 หน่วยกิต

 

865681  การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการ

การออกกำลังกายและการกีฬา                  2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา     

(Exercise and Sport Medicine)

861521  สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย              2 หน่วยกิต

861651  การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและ

พัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย       2 หน่วยกิต

864561  จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์                      2 หน่วยกิต

 

865542  กีฬาอาชีพ                                            2 หน่วยกิต

865543  การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                            2 หน่วยกิต

865544  การวางแผนด้านกีฬาและ

นันทนาการสถาน                                   2 หน่วยกิต

865545  การส่งเสริมการฝึกออกกำลังกายและกีฬา 2 หน่วยกิต

865551 วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ

การออกกำลังกายและการกีฬา                2 หน่วยกิต

865561  ลีลาชีวิตศึกษา                                         2 หน่วยกิต

 

865562  กฎหมายและการจัดการความเสี่ยง

ทางการกีฬา                                            2 หน่วยกิต

865563  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต                         2 หน่วยกิต

865564  จริยธรรมและผู้นำในวิชาชีพ

ทางการกีฬา                                             2 หน่วยกิต

865611 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารและการ

จัดการออกกำลังกายและการกีฬา           2 หน่วยกิต865641  การบริหารและการจัดการการออกกำลังกาย

และการกีฬาเปรียบเทียบ                        2 หน่วยกิต

865642  การจัดการการท่องเที่ยวและการกีฬา     2 หน่วยกิต

865643  สารสนเทศและการสื่อสารในการ

จัดการกีฬา                                               2 หน่วยกิต

 

865651  การตลาด การเงิน และการสนับสนุน

ด้านการออกกำลังกายและการกีฬา        2 หน่วยกิต

 

865663  สังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา           2 หน่วยกิต

865681  การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการ

การออกกำลังกายและการกีฬา                2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา     

(Exercise and Sport Medicine)

………………………………………………………………

 

………………………………………………………………

864561  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

ประยุกต์                                                   2 หน่วยกิต

คงเดิม

 

คงเดิม

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

คงเดิม

 

เพิ่มรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

คงเดิม

 

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

 

รวมรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

 

คงเดิม

 

ลดรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2547) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
866521  เวชศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาประยุกต์ 1                          2 หน่วยกิต866522   เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ประยุกต์ 2                                              2 หน่วยกิต

866523  กายภาพบำบัดทางกีฬา                           2 หน่วยกิต

866541  การบาดเจ็บจากการกีฬา                         2 หน่วยกิต

866611  สัมมนาการวิจัยทางเวชศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                     2 หน่วยกิต

866621  กายวิภาคทางคลีนิคสำหรับวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                     2 หน่วยกิต

866651  ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์           2 หน่วยกิต

866681  การศึกษาอิสระทางเวชศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา              2 หน่วยกิต

867523  กลไกการเคลื่อนไหวของมนุษย์            2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

(Exercise and Sport Biomachanics)                                                                           

861641  การฝึกออกกำลังกายสำหรับ

บุคคลกลุ่มพิเศษ                                    2 หน่วยกิต

861651  การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและ

พัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย   2 หน่วยกิต

867521  ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง 1                              2 หน่วยกิต

867522   ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง 2                            2 หน่วยกิต

867523  กลไกการเคลื่อนไหวของมนุษย์           2 หน่วยกิต

867551  เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวทางกาย      2 หน่วยกิต

867611  สัมมนาการวิจัยทางชีวกลศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                     2 หน่วยกิต

867621  การเรียนรู้และควบคุมทักษะทางกลไก  2 หน่วยกิต

867622  ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์    2 หน่วยกิต

 

867681  การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                     2 หน่วยกิต

866521  เวชศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาประยุกต์ 1                            2 หน่วยกิต866522  เวชศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาประยุกต์ 2                           2 หน่วยกิต

866523  กายภาพบำบัดทางกีฬา                            2 หน่วยกิต

……………………………………………………………………………………..

866611  สัมมนาการวิจัยทางเวชศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                       2 หน่วยกิต

866621  กายวิภาคทางคลีนิคสำหรับวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                       2 หน่วยกิต

866651  ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์              2 หน่วยกิต

866681  การศึกษาอิสระทางเวชศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา                 2 หน่วยกิต

………………………………………………………………

 

กลุ่ม ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

(Exercise and Sport Biomachanics)                                                                           

 

……………………………………………………………

 

……………………………………………… …………..

867521  ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง 1                                2 หน่วยกิต

867522   ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง 2                              2 หน่วยกิต

867523  กลไกการเคลื่อนไหวของมนุษย์              2 หน่วยกิต

867551  เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวทางกาย         2 หน่วยกิต

867611  สัมมนาการวิจัยทางชีวกลศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                       2 หน่วยกิต

867621  การเรียนรู้และควบคุมทักษะทางกลไก    2 หน่วยกิต

867622  ชีวกลศาสตร์ประยุกต์                              2 หน่วยกิต

 

867681  การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                       2 หน่วยกิต

 

คงเดิม

 

คงเดิม

คงเดิม

ลดรายวิชา

 

คงเดิม

 

คงเดิม

คงเดิม

 

คงเดิม

ลดรายวิชา

 

คงเดิม

 

 

ลดรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

คงเดิม

 

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

 

คงเดิม

คงเดิม

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

คงเดิม

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2547) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2553) หมายเหตุ  
กลุ่ม โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Nurtrition)

868521  ความสมดุลของพลังงานและส่วนประกอบ

ของร่างกาย                                            2 หน่วยกิต

868531  โภชนาการของการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                          2 หน่วยกิต

868532  ชีวเคมีและสรีรวิทยากับโภชนาการ       2 หน่วยกิต

 

868533  โภชนาการสำหรับการออกกำลังกาย

และเล่นกีฬาในต่างสภาพแวดล้อม         2 หน่วยกิต

868534  การเจริญเติบโต โภชนาการ และการ

ออกกำลังกาย                                         2 หน่วยกิต

868535  โภชนาการสำหรับสุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย

และความยืนยาวของชีวิต                       2 หน่วยกิต868611  สัมมนาการวิจัยทางด้านโภชนาการทางการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                      2 หน่วยกิต868671  โภชนาการของการออกกำลังกายและการกีฬา

และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง                             2 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

868681  การศึกษาอิสระทางโภชนาการ

การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

กลุ่ม โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Nurtrition)

 

………………………………………………………………

868531  โภชนาการของการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

868532  หลักชีวเคมีและสรีรวิทยากับโภชนาการ

ทางการออกกำลังกายและการกีฬา          2 หน่วยกิต

868533  โภชนาการเพื่อการออกกำลังกาย

และการกีฬาในต่างสภาพแวดล้อม          2 หน่วยกิต

 

………………………………………………………………

 

………………………………………………………………

 

………………………………………………………………

 

………………………………………………………………

868611 สัมมนาโภชนาการทางการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                            2 หน่วยกิต

868631  โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา

ของช่วงชีวิต                                            2 หน่วยกิต

868632 น้ำและเกลือแร่เพื่อการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                             2 หน่วยกิต

868651 การประเมินสภาพโภชนาการ การจัดการ

และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ        2 หน่วยกิต

868681  การศึกษาอิสระทางโภชนาการ

การออกกำลังกายและการกีฬา                2 หน่วยกิต

คงเดิม

 

 

ลดรายวิชา

 

คงเดิม

เปลี่ยนชื่อวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

ลดรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

 
  7.     วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต

861699  วิทยานิพนธ์ (แผน ก)                           12 หน่วยกิต

861698  งานนิพนธ์ (แผน ข)                               6 หน่วยกิต

7.  วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต

860699  วิทยานิพนธ์ (แผน ก)                            12 หน่วยกิต

860698  งานนิพนธ์ (แผน ข)                                6 หน่วยกิต

คงเดิม

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ฉบับปรับปรุง พ.. 2553

 1. หลักสูตร

ภาษาไทย  :         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Philosophy Program in Exercise and Sport Science

 1. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย  :         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

:         ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Philosophy (Exercise and Sport Science)

:    Ph.D. (Exercise and Sport Science)

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1  ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา อันจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตนักวิชาการ นักวิจัยในสาขานี้ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักกีฬา  ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศไทยให้สูงขึ้นในระดับสากล

4.2 วัตถุประสงค์

4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา

4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนากีฬาของชาติ

4.3 เหตุผลในการขอปรับหลักสูตร

เนื่องจากหลักสูตรได้ระยะเวลาของการครบรอบที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร  จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 2 ข้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเพื่อให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

4.4 การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะจัดและดำเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาบูรพาอย่างเคร่งครัด

 1. กำหนดการเปิดสอน

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. ระบบการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. ระยะเวลาการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. การลงทะเบียนเรียน

ในแต่ละภาคการเรียนนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิต

ยกเว้นภาคเรียนที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ซึ่งจะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ข้อ 10

 1. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

 1. อาจารย์ผู้สอน

12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

(1)  ชื่อ นายประทุม  ม่วงมี

              คุณวุฒิ  B.S., M.A. (Physical  Ed.), Ph.D. (Exercise Physiology) Ohio State University. USA 2524

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
ตำราและเอกสารการสอน

 1. วิทย์ แก้วเกษม และประทุม ม่วงมี. (2519).  กายวิภาคและสรีรวิทยาทั่วไปของมนุษย์. กรุงเทพฯ: สารศึกษา, 254 หน้า
 2. ประทุม ม่วงมี. (2546). ดาบสากลเบื้องต้น. ชลบุรี: แผนกพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน, 46 หน้า
 3. ประทุม ม่วงมี. (2527).  รากฐานทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกายและการพลศึกษา. กรุงเทพฯ:  บูรพาสาส์น, 372 หน้า
 4. ประทุม  ม่วงมี. (2529).  การทำงานของร่างกายมนุษย์. เอกสารคำสอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 288 หน้า
  5. ประทุม  ม่วงมี. (2531).  บาสเกตบอล คอนดิชั่นนิ่งโปรแกรม. เอกสารอัดสำเนา, 57 หน้า
  6. ประทุม  ม่วงมี. (2532)อินเทอร์วาล เทรนนิ่งคู่มือการฝึกกีฬา. กรุงเทพฯ: บูรพาสาส์น, 62 หน้า
  7. ประทุม  ม่วงมี. (2542)กติกามินิบาสเกตบอล. เอกสารอัดสำเนา, 49 หน้า

งานวิจัย

 1. ประทุม ม่วงมี. (2527). เนื้อเยื่อไขมันในร่างกายนักบาสเกตบอลชายระดับมัธยมศึกษา. (เสนอในที่ประชุมประจำปี สมาคมสุขศึกษา ผลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2527 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย)
 2. ประทุม ม่วงมี สุจินดา  ม่วงมี และนฤนาถ สกนธ์สวีนาถ. (2540).  ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลในภาคตะวันออก. วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, 1(2): 22-36.
  3. ประทุม  ม่วงมี. (2531).  บาดเจ็บจากการแข่งขันบาสเกตบอลบางแสนคลาสสิก. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา, 1(3):39-45.
  4. ประทุม  ม่วงมี  เอนก  สูตรมงคล และบุญมา ไทยก้าว. (2536).  การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและขีดความสามารถการทำงานทางกายในชายหนุ่มภายหลังการฝึกออกกำลังกายเป็นเวลา 8 สัปดาห์. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(1) : 13-26.
  5. Fahey, T.D., Rolph, R., Muongmee, P., Nagel, J. and Mortara, S. (1976).  Serum testosterone, body composition, and strength of young adults. Medicine and Science in Sports, 8(1):31-34.
  6. Muongmee, P. (2003).  Training and menstruation profiles of elite Asian women basketball players. In Proceedings of the 4th ICHPER.SD-Asia Congress, Bangkok, 2003, pp.281-290.
  7. Muongmee, P. (2003).  Injuries of Thai national athletes at major international tournaments (Oral presentation at 22nd SEA Games Scientific Congress, Hanoi, Oct.15-17, 2003).
  8. Muongmee, P., Water replacement during a college basketball training session in hot and humid environment.
                ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว และภาระการสอนตามหลักสูตรนี้

861881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2  หน่วยกิต

861721  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                   2  หน่วยกิต

861722  สรีรวิทยาการออกกำลังกายในต่างสภาพแวดล้อมขั้นสูง                                    2  หน่วยกิต

861723  ระบบการขนส่งออกซิเจนกับการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2  หน่วยกิต

861724  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ             2  หน่วยกิต

861741  การออกกำลังกายและโรคจากการขาดการออกกำลังกาย                                   2  หน่วยกิต

861745  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2  หน่วยกิต

861871  การอ่านและวิพากษ์ทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                            2  หน่วยกิต

861881  การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                  2  หน่วยกิต

870899 วิทยานิพนธ์                                                                                                            36  หน่วยกิต

 

 

 

(2) ชื่อ  นายนฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร

              คุณวุฒิ  กศ.บ. (พลศึกษา), M.Ed. (Physical Ed.),

Ph.D. (Sport Psychology) Oregon State University. USA 2535

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
              ตำราและเอกสารการสอน
1. นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร. เทนนิส 1.  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 2545.
              งานวิจัย
1. Cross-Cultural Validation of the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 18:392-407,1996.
2. Testing the cross-cultural validity of TEOSQ and its factor covariance and mean structures across gender. International Journal of Sport Psychology, 1996.
3. Confirmatory factor analysis models of factorial invariance : An examination of the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire in a crosscultural setting (abstract). Journal of Sport and Exercise Psychology,17:(72) Supplement, 1996.
4. A confirmatory investigation of the dimentionality of the Task and Ego in Sport Questionnaire in a Thai college student sample with cross-validation. (Abstract). Research Quarterly for Exercise and Sport, 66:(50) Supplement, 1995.
5. Confirmatory factor analysis TEOSQ : Thai version for male and female intercollegiate athletes (Abstract). Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(58) Supplement, 1994.
6. The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire: Validating factorial structure and invariance across the United States, Thailand and Taiwan (Abstract). Journal of Sport and Exercise Psychology, 16(79) Supplement, 1994.
7. การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 26(1) , 15-25, 2539
8. การวิเคราะห์ด้านคุณภาพและปริมาณผลกระทบของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต. วารสารพลศึกษาสุขศึกษาและสันทนาการ, 24(5-4) กรกฎาคม-ธันวาคม : 118-127, 2541
9. ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ. วารสารศึกษาปริทัศน์, 15(5), กันยายน – ธันวาคม : 79-82, 2545
10. คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544
11. คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว และภาระงานสอนตามหลักสูตรนี้
870752 สถิติทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                 2  หน่วยกิต

864751  การวัดผลทางไซโคมอเตอร์                                                                                  2  หน่วยกิต

864762  จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ขั้นสูง                                                                            2  หน่วยกิต

864763  แรงจูงใจในการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                               2  หน่วยกิต

864871 การอ่านและวิพากษ์ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา                               2  หน่วยกิต

864881  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2  หน่วยกิต

870899 วิทยานิพนธ์                                                                                                            36  หน่วยกิต

 

(3)  ชื่อ นายสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ

คุณวุฒิ  กศ.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (พลศึกษา), Ph.D. (Physical Ed.) University of Science Malaysia. 2543
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      ตำราและเอกสารการสอน

 1. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2530). ผู้ฝึกและกรรมการเทนนิส. ปัตตานี: ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 2. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2530). การทดสอบและประเมินผลทางพลศึกษา. ปัตตานี: ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

งานวิจัย

 1. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2526).  “ปัญหาและการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี”, รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
 2. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และคณะ. (2534). “พฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชนในชุมชนรอบอ่าวปัตตานี”. รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
 3. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และคณะ. (2534). “ศึกษาปัญหาและการจัดดำเนินการให้บริการด้านการออกกำลังกายในจังหวัดภาคใต้”. รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
 4. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และคณะ. (2534). “ศึกษาแนวทางในการจัดส่งนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาออกฝึกงานในโรงเรียนและสถานบริหารกายในจังหวัดภาคใต้”. รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
 5. 5. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2535) การศึกษาเปรียบเทียบพลศึกษาในโรงเรียนของญี่ปุ่นและประเทศไทย. วารสารศึกษาศาสตร์. มิถุนายน: 25-28.
 6. 6. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ และคณะ. (2536). “ปัญหาการจัดและดำเนินการด้านพลศึกษาและการกีฬาในจังหวัดภาคใต้”.  รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
 7. 7. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2537). คนญี่ปุ่นตัวโตขึ้นจริงหรือ. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ. (มกราคม-มิถุนายน): 11-16.
 8. 8. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2537). พลศึกษาและการกีฬาในประเทศจีน. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ. (กรกฎาคม-ธันวาคม): 14-18.
 9. 9. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ. (2538). ปัญหาและการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนที่เป็นฐานฝึกสอนของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา, วารสารศึกษาศาสตร์.1:15-19.

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว และภาระงานสอนตามหลักสูตรนี้

865711 การสัมมนาทางด้านการบริหารการจัดการกีฬาขั้นสูง                                          2  หน่วยกิต

865742 กลวิธีในการโฆษณาและการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย                            2  หน่วยกิต

865743 ความสัมพันธ์ของสื่อและการกีฬา                                                                         2  หน่วยกิต

865745 อุตสาหกรรมทางการกีฬา                                                                                        2  หน่วยกิต

865841 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2  หน่วยกิต

865842 การบริหารและการจัดการธุรกิจกีฬา                                                                    2  หน่วยกิต

865843 การจัดการระบบสิทธิประโยชน์และการตลาดทางการกีฬา                                 2  หน่วยกิต

865851 การวิจัยประยุกต์ด้านการตลาดทางการกีฬา                                                                       2  หน่วยกิต

865862 ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมในการบริหารจัดการทางการกีฬา       2  หน่วยกิต

865881  การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา 2  หน่วยกิต

865882 การออกแบบวิธีวิจัยทางการบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา  2  หน่วยกิต

870899 วิทยานิพนธ์                                                                                                            36  หน่วยกิต

 

(4) ชื่อ นายศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์

คุณวุฒิ  ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ด. (พลศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์

ตำราและเอกสารการสอน

 1. หลักการจัดนันทนาการการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ (เน้นด้านการกีฬากับการท่องเที่ยว) สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. การจัดธุรกิจนันทนาการการท่องเที่ยว (เน้นธุรกิจกีฬา) สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความ

 1. การติดตามและประเมินผลรูปแบบใหม่ของการพัฒนากีฬา
 2. คุณลักษณะการเล่น เกมส์ และกีฬา
 3. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 4. การบูรณาการทฤษฎีการวางแผน ผลการวิจัย และวิธีวิทยาการประเมินสู่รูปแบบใหม่ของการวางแผน ปฏิบัติการพัฒนากีฬา
 5. การประเมินความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านการกีฬาของรัฐกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และผลการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 6. รูปแบบ ทิศทาง และการจัดการแข่งขันกระโดดเชือก
 7. โครงสร้างและระบบการแข่งขันกีฬา
 8. ประเทศไทยกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค
 9. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกีฬา
 10. เขียนบทความด้านการกีฬาให้สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสยามกีฬา
 11. การสำรวจสมรรถภาพทางกายเยาวชนประชาชนไทย ปี พ.ศ.2527
 12. การศึกษาการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (วิจัยร่วม) ปี พ.ศ.2532
 13. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการกีฬาในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540-2544 (วิจัยร่วม)
 14. ร่วมวิจัยเรื่องแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกีฬาแห่งชาติ (Thai Sport Reengineering Plan) ร่วมกับสภาการกีฬาแห่งประเทศออสเตรเลีย (AIS : Australia Institute of Sports) ของคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
 15. การร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2540–2544 (วิจัยร่วม)
 16. การสำรวจความพร้อมเบื้องต้นการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเป็นกีฬานำร่อง ปี พ.ศ.2541
 17.   การศึกษาผลการเล่นกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยของเด็ก และเยาวชน ที่มีต่อคุณภาพชีวิต และสังคม โดยได้รับทุนสภาวิจัยแห่งชาติ (วิจัยร่วม) ของสภาวิจัยแห่งชาติ  ปี พ.ศ.2543
 18.  ประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) ระยะครึ่งแผน ประเด็นประเมินนโยบายด้านการกีฬาของรัฐ กับแผนปฏิบัติการด้านกีฬา พ.ศ.2540-2542 (วิจัยร่วม)
 19. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค  ครั้งที่ 27 ประเทศออสเตรเลีย ของนักกีฬาไทย  (พ.ศ.2543)
 20. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ.2544
 21. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14  ประเทศเกาหลี  ปี พ.ศ.2545
 22.                ร่วมวิจัยโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2545
 23. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14  ประเทศเกาหลี ปี พ.ศ.2545
 24. การประเมินผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22  ประเทศเวียดนาม ปี พ.ศ.2546
 25.  การประเมินผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 28  ประเทศกรีซ ปี พ.ศ.2547
 26. การประเมินการดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ปี พ.ศ.2547 ของ สสส. (วิจัยร่วม)
 27. การประเมินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬา 76 จังหวัด ของ สสส. ปี พ.ศ.2547
 28. การประเมินการส่งนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ปี พ.ศ.2547
 29. การประเมินการดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ปี พ.ศ.2549 ของ สสส. (วิจัยร่วม)
 30. ที่ปรึกษาการประเมินผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กองพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกท. ปี พ.ศ.2549
 31. 3 การประเมินแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1
 32. 3 การร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2
 33. การประเมินโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สสส. พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน
 34. ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์  โกศล  มีคุณ  โสภณ  พวงสุวรรณ  สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ  เอนก  สูตรมงคล  และ พรพจน์  ไชยนอก.  (2551). การจัดทำแผนและระบบพัฒนากีฬาเป็นเลิศ.

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้วและภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอน

865711 การสัมมนาทางด้านการบริหารการจัดการกีฬาขั้นสูง                                          2  หน่วยกิต

865741 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา                                         2  หน่วยกิต

865744 กิจการทางการกีฬาและการบริหารจัดการงานกีฬา                                                 3  หน่วยกิต

865746 นโยบายการบริหารจัดการทางการกีฬาและการพัฒนาองค์กรกีฬา                            2  หน่วยกิต

865747 กีฬากับแรงงานสัมพันธ์                                                                                          2  หน่วยกิต

865748 ประเด็นทางด้านกีฬาอาชีพ                                                                                    2  หน่วยกิต

865841 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2  หน่วยกิต

865844 โอลิมปิกศึกษา                                                                                                         2  หน่วยกิต

865852 การประเมินทางการกีฬา                                                                         2  หน่วยกิต

865861 กีฬาและกฎหมาย                                                                                                     2  หน่วยกิต

865881  การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา 2  หน่วยกิต

865882 การออกแบบวิธีวิจัยทางการบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา  2  หน่วยกิต

870899 วิทยานิพนธ์                                                                                                            36  หน่วยกิต

 

(5) ชื่อ นางสาวสืบสาย  บุญวีรบุตร

คุณวุฒิ  กศ.บ. (พลศึกษา) มศว. พลศึกษา, ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D. (Human Performance) Oregon State University, U.S.A. 2539

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำราและเอกสารการสอน

 1. จิตวิทยาการกีฬา
 2. แอโรบิคดานซ์
 3. จิตวิทยาการกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอล เทนนิส วอลเลย์บอล

บทความ

 1. การออกกำลังกายกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. การออกกำลังกายสำหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ
 3. จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
 4. การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
 5. ความเป็นเลิศทางการกีฬา : ทัศนทางจิตวิทยาการกีฬา
 6. จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ
 7. จิตวิทยาในการเตรียมทีม การเป็นโค้ชและการเป็นนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 8. จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ ในประเทศไทย

ภาระการสอนที่มีอยู่แล้วและภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอน

864712  สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬานานาชาติ                                   2  หน่วยกิต

864761 จิตวิทยาการออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง                                    2  หน่วยกิต

864882  การฝึกประสบการณ์การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬา                                2  หน่วยกิต

870899 วิทยานิพนธ์                                                                                                            36  หน่วยกิต

 

12.2 อาจารย์พิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเชิญผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นอาจารย์ประจำของหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือบรรยายพิเศษเป็นครั้งคราว

 

 1. จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาและจำนวนผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ดังนี้

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557
รับเข้าศึกษา 20 20 20 20 20
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 20 20
 1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

สถานที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 1 ห้อง
 2. ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬา 1            ห้อง
 3. ศูนย์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1            ห้อง
 4. ห้องฝึกและบริหารร่างกาย 1            ห้อง
 5. โรงพลศึกษา 4            โรง
 6. สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก 1            สระ
 7. สนามกรีฑา 1            สนาม
 8. สนามฟุตบอล 2 สนาม
 9. สนามเทนนิส 6            สนาม
 10. สนามตะกร้อ 3              สนาม

 

 1. ห้องสมุด

15.1   สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

15.2   ห้องอ่านหนังสือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

15.3   ศูนย์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

 1. งบประมาณ หน่วย : พันบาท
                                                  พ.ศ. ประมาณการความต้องการในปีงบประมาณ  
  รายการ 2549 2550 2551 2552 2553
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

เงินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น ๆ

3,390

411

2,021

611

343

893

160

3,424

411

2,223

623

377

937

30,000

168

3,458

422

2,445

635

414

984

30,000

176

3,493

422

2,690

648

455

1,033

30,000

185

3,528

423

2,959

660

500

1,084

40,000

194

 
รวม  7,829 38,163 38,534 38,926 49,348  

 

 1. หลักสูตร

17.1 จำนวนหน่วยกิตรวม                            48          หน่วยกิต

17.2 โครงสร้างของหลักสูตร

17.2.1 วิชาแกน                                      4            หน่วยกิต

17.2.2 วิชาเฉพาะด้าน                            8            หน่วยกิต

17.2.3 วิทยานิพนธ์                                 36          หน่วยกิต

17.3 รายวิชาในหลักสูตร

17.3.1 วิชาแกน

870711  สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                 2(2-0-4)

Advanced seminar in Exercise and Sport Science

870751  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2(2-0-4)

Advanced Research Methods in Exercise and Sport Science

17.3.2 วิชาเฉพาะด้าน เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                             กลุ่ม สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

861881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2(2-0-4)

Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

861721  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                   2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sport Physiology

861722  สรีรวิทยาการออกกำลังกายในต่างสภาพแวดล้อมขั้นสูง                                    2(2-0-4)

Advanced Environmental Exercise Physiology

861723  ระบบการขนส่งออกซิเจนกับการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(2-0-4)

Oxygen Transport System in Exercise and Sport

861724  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ             2(2-0-4)

Neuromuscular Physiology for Exercise and Sport

861725  ไขมันในร่างกายมนุษย์                                                                                           2(2-0-4)

Human Body Fat

861731  สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา                                                                         2(2-0-4)

Ergogenic Aids in Sport

861741  การออกกำลังกายและโรคจากการขาดการออกกำลังกาย                                   2(2-0-4)

Exercise and Hypokinetic Diseases

861742  การออกกำลังกายและการกีฬาในผู้สูงอายุ                                                           2(2-0-4)

Physical Activities and Sports for Aging Population

861743  การออกกำลังกายและการกีฬาในเด็กและเยาวชน                                              2(2-0-4)

Exercise and Sport for Children and Youth.

861744  การออกกำลังกายและการกีฬาในสตรี                                                                 2(2-0-4)

Exercise and Sport for Women

861745  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2(2-0-4)

Advanced Prescription for Exercise and Sport Training

861871  การอ่านและวิพากษ์ทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                            2(2-0-4)

Reading and Conference in Exercise and Sport Physiology

861881  การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                  2(0-0-6)

Independent Study of Exercise Physiology

861737  โภชนาการขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                     2(2-0-4)

Advanced Nutrition for Exercise and Sport Science

 

กลุ่ม 2  สื่อสารมวลชนทางกีฬา (Sport Mass Communication)

862881  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2(2-0-4)

Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

862711 กฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติของสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                       2(2-0-4)

Law, Policy and the Practice of Media in Sport

862712 เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดทางกีฬาขั้นสูง                                                                 2(2-0-4)

Advanced Communication Technology in Sport Broadcasting

862713 สัมมนาเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนกับจริยธรรมทางสังคม                                                2(2-0-4)

Seminar in Social Ethic and the Media

862714 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การเงิน อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                  2(2-0-4)

Comparative Analysis in Public Relation, Business, Finance, Industry

and Technology in Sport Mass Communication

862715 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาปัจจุบันของการสื่อสารมวลชนทางกีฬา               2(2-0-4)

Seminar in Current Issues and Problems in Sport Communication

862716  การสื่อสารทางกีฬาเปรียบเทียบ                                                            2(2-0-4)

Comparative Mass Communication in Sport

862717 การสื่อสารมวลชนทาการกีฬาบนเว็บไซด์                                                            2(2-0-4)

Web-based Exercise and Sport Mass Communication

862851 การวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา                                       2(2-0-4)

Advanced Research in Sport Mass Communication

862841 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา        2(2-0-4)

Human Resources Development and Management in Sport Mass Communication

862881 การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา                                      2(2-0-4)

Independent Study in Sport Mass Communication

862882 การออกแบบการวิจัยทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                2(1-2-3)

Research Design of Sport Mass Communication

866743 ความสัมพันธ์ของสื่อและการกีฬา                                                                         2(2-0-4)

Sport and Media Relations

 

                            กลุ่ม การเรียนการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy)

870881  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2(2-0-4)

Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

863711 สัมมนาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                     2(2-0-4)

Seminar on Comparative Exercise and Sport Science

863712  สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการออกกำลังกายและการฝึกกีฬาในปัจจุบัน             2(2-0-4)

Seminar on Current Practices of Exercise Instruction and Sport Coaching

 

 

863713  สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการออกกำลังกายในโรงเรียน

สถาบันอุดมศึกษาและชุมชน                                                                                  2(2-0-4)

Seminar on Current Practice of Physical Activities in Schools,
Colleges and Community Setting

863714 นวัตกรรมทางการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา               2(2-0-4)

Innovation of Exercise and Sport Instruction

863741 การพัฒนาและจัดการวิชาชีพเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                                                                                         2(2-0-4)

Professional Development and Exercise and Sport Pedagogy Management

863751 วิเคราะห์โปรแกรมสุขภาพและการออกกำลังกายในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา             2(2-0-4)

Critical Review of Schools and Colleges Health and Physical Activity Programs

863811 สัมมนาขั้นสูงเกี่ยวกับการเรียนรู้และดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ                             2(2-0-4)

Advanced Seminar on the Learning and Leading of a Healthy Lifestyle

863841 การฝึกนักกีฬาเด็กและเยาวชน                                                                                    2(2-0-4)

Coaching Young Athletes

863842 การเป็นพี่เลี้ยง การฝึกและการให้คำปรึกษาแนะนำทางกีฬา                                      2(2-0-4)

Mentoring, Coaching and Supervision in Sport

863851 แบบทดสอบและการประเมินผลสมัยใหม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา               2(2-0-4)

Modern Tests and Evaluation Techniques in Exercise and Sport

863852 การวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การพลศึกษาและการกีฬา               2(2-0-4)

Exercise, Physical Education and Sport Policies Analyses

863881 การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                             2(2-0-4)

Independent Study in Exercise and Sport Pedagogy

 

                            กลุ่ม จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Psychology)

870752 สถิติทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                 2(2-0-4)

Advance Statistics for Exercise and Sport Science

864712  สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬานานาชาติ                                   2(2-0-4)

International Seminar in Exercise and Sport Psychology

864751  การวัดผลทางไซโคมอเตอร์                                                                                  2(2-0-4)

Psychomotor Measurement

864761 จิตวิทยาการออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง                                    2(2-0-4)

Advanced Exercise Psychology and Health Promotion

 

864762  จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ขั้นสูง                                                                            2(2-0-4)

Advanced Applied Sport Psychology

864763  แรงจูงใจในการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                              2(2-0-4)

Advanced Motivation in Exercise and Sport

864871 การอ่านและวิพากษ์ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา                               2(2-0-4)

Reading and Conference in Exercise and Sport Psychology

864881  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2(0-0-6)

Advanced Independent Study of Exercise and Sport Psychology

864882  การฝึกประสบการณ์การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬา                                2(0-0-36)

Internship in Sport Psychology Consulting

 

กลุ่ม การบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

(Exercise and Sport Administration and Management)

870881  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2(2-0-4)

Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

865711 การสัมมนาทางด้านการบริหารการจัดการกีฬาขั้นสูง                                          2(2-0-4)

Advanced Seminar in Sport Management

865741 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา                                         2(2-0-4)

Sport Facility Management

865742 กลวิธีในการโฆษณาและการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย                            2(2-0-4)

Advertising and Promotion Strategies for Exercise and Sports

865743 ความสัมพันธ์ของสื่อและการกีฬา                                                                         2(2-0-4)

Sport and Media Relations

865744 กิจการทางการกีฬาและการบริหารจัดการงานกีฬา                                                 3 (3-0-6)

Sport Enterprise and Sport Event Management

865745 อุตสาหกรรมทางการกีฬา                                                                                        2(2-0-4)

Sport  Industry

865746 นโยบายการบริหารจัดการทางการกีฬาและการพัฒนาองค์กรกีฬา                            2(2-0-4)

Sport Management Policies and Sport Organization Development

865747 กีฬากับแรงงานสัมพันธ์                                                                                          2(2-0-4)

Sport and Labor Relations

865748 ประเด็นทางด้านกีฬาอาชีพ                                                                                    2(2-0-4)

Issues in Professional Sport

 

865841 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2(2-0-4)

Advanced Management in Exercise and Sport

865842 การบริหารและการจัดการธุรกิจกีฬา                                                                    2(2-0-4)

Sport Business Management

865843 การจัดการระบบสิทธิประโยชน์และการตลาดทางการกีฬา                                 2(2-0-4)

Sport Sponsorship and Marketing

865844 โอลิมปิกศึกษา                                                                                                         2(2-0-4)

Olympic Education

865851 การวิจัยประยุกต์ด้านการตลาดทางการกีฬา                                                                       2(2-0-4)

Applied Sport Marketing Research

865852 การประเมินทางการกีฬา                                                                         2(2-0-4)

Evaluation in Sport

865861 กีฬาและกฎหมาย                                                                                                     2(2-0-4)

Sport and Law

865862 ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมในการบริหารจัดการทางการกีฬา       2(2-0-4)

Ethics and Social Issues in Sport Management

865881  การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา 2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Administration and Management

865882 การออกแบบวิธีวิจัยทางการบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

Research Design in Exercise and Sport Management

 

                              กลุ่ม 6  เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Medicine)

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2(2-0-4)

Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

866721  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                   2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sport Physiology

866731  สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา                                                                         2(2-0-4)

Ergogenic Aids in Sport

866741 การออกกำลังกายและโรคจากการขาดการออกกำลังกาย                                   2(2-0-4)

Exercise and Hypokinetic Diseases

866745  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2(2-0-4)

Advanced Prescription for Exercise and Sport Training

866711 สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1                                      2(2-0-4)

Seminar in Exercise and Sport Medicine I

866712 สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2                                      2(2-0-4)

Seminar in Exercise and Sport Medicine II

866721  เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                 2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sport Medicine

866722 สรีรวิทยาของระบบประสาทขั้นสูง                                                                        2(2-0-4)

Advanced Neurology

866723  สรีรวิทยาของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตขั้นสูง                                            2(2-0-4)

Advanced Cardiology and Circulation

866851 ระเบียบวิธีการทดลองทางเวชศาสตร์การกีฬา                                                      2(2-0-4)

Experimental Design in Sport Medicine

866881  การศึกษาอิสระทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                             2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Medicine

 

                            กลุ่ม ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Biomechanics)

870881  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2(2-0-4)

Advanced Research Design in Exercise and Sport Science
867721  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                   2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sport Physiology

867745  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                            2(2-0-4)

Advanced Prescription for Exercise and Sport Training

867721  เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                 2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sport Medicine

867711 สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา  1                                 2(2-0-4)

Seminar in Exercise and Sport Biomechanics I

867712  สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา  2                                2(2-0-4)

Seminar in Exercise and Sport Biomechanics II

867721 ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                              2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sport Biomechanics

867851  ระเบียบวิธีการทดลองทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา       2(2-0-4)

Experimental Design in Exercise and Sport Biomechanics

867852  การวิเคราะห์การเรียนรู้และการควบคุมทักษะกลไก                                                         2(2-0-4)

Analytical Study of Motor Learning and Control

867853 เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์                                                                    2(2-0-4)

Biomechanics Analysis Techniques

867871  การอ่านและวิพากษ์ทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                     2(2-0-4)

Reading and Conference in Exercise and Sport Biomechanics

867881  การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                             2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Biomechanics

 

                            กลุ่ม โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Nutrition)

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2(2-0-4)

Advanced Research Design in Exercise and Sport Science
871731  สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา                                                                         2(2-0-4)

Ergogenic Aids in Sport

868731 อาหารสำหรับนักกีฬากลุ่มพิเศษ                                                                            2(2-0-4)

Sport Nutrition for Athletes Special Group

868732 การเพิ่มปริมาณความต้องการทางโภชนาการขั้นสูง                                             2(2-0-4)

Advanced Nutrition Enhancement

868733     ความสมดุลของพลังงานและส่วนประกอบของร่างกาย                                  2(2-0-4)

Advanced Energy Balance and Body Composition

868734  ชีวเคมีและสรีรวิทยากับโภชนาการ                                                                       2(2-0-4)

Principle of Biochemical and Physiology based of Nutrition

868735 ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัยที่มีต่อการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2(2-0-4)

Advanced Exercise and Sport Nutrition for Life Span

868736 อาหารในแต่ละช่วงเพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา                                       2(2-0-4)

Phasing for Exercise and Sport Nutrition

868737 โภชนาการขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                     2(2-0-4)

Advanced Nutrition for Exercise and Sport Science

868738 น้ำและเกลือแร่เพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา                                              2(2-0-4)

Hydration and Sport Drink for Exercise and Sport Event

868811 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

Current Issues in Exercise and Sport Nutrition

868831 การควบคุมน้ำหนักบุคคลทั่วไปและนักกีฬา                                                        2(2-0-4)

Weight Control for Population and Athletes

868851  การประเมินสภาพโภชนาการ การจัดการและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ   2(2-1-4)

Nutrition Status, Management and Laboratory Assessment

868881 การศึกษาอิสระทางโภชนาการการออกกำลังกายและการกีฬา                            2(0-0-6)

Independent Study of Exercise and Sport Nutrition

868882 การให้คำปรึกษาโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา                            2(2-0-4)

Exercise and Sport Nutrition Counseling

 

17.3.3 วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต

870899 วิทยานิพนธ์                                                                                                             36(0-0-108)

Doctoral Dissertation

 

หมายเหตุ     1. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางพลศึกษา กีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องเรียนวิชา Sport for Graduated Student

 1. นิสิตอาจจะต้องเรียนเพิ่มมากกว่าหน่วยกิตที่กำหนดโดยความเห็นชอบและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

17.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เลขตัวที่หนึ่ง และสอง หมายถึง   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เลขตัวที่สาม  หมายถึง   กลุ่มสาขาวิชา

เลข 870       วิชาแกน

เลข 871       สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

เลข 872       สื่อสารมวลชนทางกีฬา

เลข  873       การเรียนการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

เลข 874       จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

เลข  875       การบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

เลข  876       เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

เลข 877       ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

เลข 878       โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา

เลขตัวที่สี่  หมายถึง  ชั้นปีที่ควรศึกษา

เลข  7           ปริญญาเอกชั้นปีที่  1

เลข  8           ปริญญาเอกชั้นปีที่  2

เลขตัวที่ห้า  หมายถึง  หมวดวิชาต่าง ๆ

เลข  1  หมายถึง   หมวดวิชาการสัมมนา  การสื่อสารและเทคโนโลยี

เลข  2  หมายถึง   หมวดวิชาทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา องค์ประกอบของร่างกาย กลไกการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย

เลข  3  หมายถึง   หมวดวิชาอาหาร สารอาหาร พลังงาน เครื่องดื่ม

เลข  4  หมายถึง   หมวดวิชาการออกกำลังกาย การกีฬา การฝึก การจัดการกีฬา

เลข  5  หมายถึง   หมวดวิชาการวัดผล การวิจัย การวิเคราะห์ การทดลอง

เลข  6  หมายถึง   หมวดวิชากฎหมาย จริยธรรม` สังคมวิทยา จิตวิทยา วัฒนธรรม ธุรกิจกีฬา

เลข  7  หมายถึง   หมวดวิชาการอ่านและการวิพากษ์ การเขียน การรายงาน

เลข  8  หมายถึง   หมวดวิชาการศึกษาอิสระ  การออกแบบการวิจัย  การฝึกปฏิบัติ  การให้คำปรึกษา

เลข  9  หมายถึง   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  งานนิพนธ์

เลขตัวที่หก  หมายถึง  ลำดับรายวิชาในหมวดวิชานั้น

 

17.5  แผนการศึกษา

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาแกน                                                                                                                                  2  หน่วยกิต

870711  สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                   2(2-0-4)

              วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                                      4  หน่วยกิต

                                                                                                                                                     รวม  หน่วยกิต

ปีที่  ภาคการศึกษาที่  2

วิชาแกน                                                                                                                                  2  หน่วยกิต

870751  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                              2(2-0-4)

              วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                        4  หน่วยกิต

                                                                                                                                                    รวม  หน่วยกิต

ปีที่  ภาคการศึกษาที่  1

870899  วิทยานิพนธ์                                                                                                      9  หน่วยกิต

ปีที่  ภาคการศึกษาที่  2

870899  วิทยานิพนธ์                                                                                                      9  หน่วยกิต

ปีที่  ภาคการศึกษาที่  1

870899  วิทยานิพนธ์                                                                                                      9  หน่วยกิต

ปีที่  ภาคการศึกษาที่  2

870899  วิทยานิพนธ์                                                                                                      9  หน่วยกิต

                                                                                                                                  รวมทั้งสิ้น       48   หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6  คำอธิบายรายวิชา

              วิชาแกน  (4 หน่วยกิต)

 

870711  สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                               2(2-0-4)

              Advanced Seminar in Exercise and Sport Science

วิเคราะห์งานวิจัย ข้อค้นพบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ความเข้าใจในผลของการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

Monitor and analytical study of current research findings in exercise and sport science with emphasis on gaining knowledge and understanding of research results, design and applications.

 

870751  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                   2(2-0-4)

               Advanced Research Methods in Exercise and Sport Science          

วิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการในการทำวิจัยอย่างละเอียดลึกซึ้งทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การนำผลการวิจัยไปใช้ตลอดจนศึกษาถึงแนวโน้มของการวิจัยปัจจุบัน การเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน และการนำเสนอผลงานวิจัย

Analytical study of concepts, procedures, its application, current and trend in exercise and sport science, research including writing a research proposal for grants.

 

              วิชาเฉพาะด้าน (8 หน่วยกิต)

 

กลุ่ม 1   สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)

 

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                          2(2-0-4)

              Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Design of dissertation integrating data from various disciplines of exercise and sport science.

 

861721  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                                                 2(2-0-4)

              Advanced Exercise and Sport Physiology

สำรวจหลักวิชาปัจจุบันเกี่ยวกับทฤษฎีและกฎทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา  การนำหลักวิชาที่ทันสมัยนั้นมาประยุกต์ใช้สำหรับการฝึกกีฬา  เพื่อการแข่งขันและการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วไป

Discovery of selected contemporary theories and principles in exercise physiology and sport and its application in modern sport and exercise training.

 

861722  สรีรวิทยาการออกกำลังกายในต่างสภาพแวดล้อมขั้นสูง                                                                  2(2-0-4)

               Advanced Environmental Exercise Physiology                  

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับการตอบสนองและปรับตัวเชิงสรีรวิทยา เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานหรือออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่ร้อน หนาว ความกดดันอากาศสูง-ต่ำ และสภาพอากาศที่มีมลพิษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

In depth and analytical study of current research on responses and adaptations of the physiological systems in meeting exercise demands in heat, cold, hyperbaric, hypobaric and air polluted environments.

 

861723  ระบบการขนส่งออกซิเจนกับการออกกำลังกายและการกีฬา                                                           2(2-0-4)

               Oxygen Transport System in Exercise and Sport Science               

ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับการตอบสนอง การปรับตัว การพัฒนาและการถดถอยของระบบการขนส่งออกซิเจนในคน วัย เพศ และวิธีการฝึกออกกำลังกายแบบต่าง ๆ

In depth study of current research on the response, adaptation, development, and decline of the oxygen transport system with reference to age, gender, and training methods.

 

861724  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ                                           2(2-0-4)

              Neuromuscular Physiology for Exercise and Sport

ธรรมชาติของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ การประสานงานกับการทำงานของระบบการเคลื่อนไหวในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อในการเรียนรู้ทักษะกีฬา ระบบประสาทเสรีกับการออกกำลังกาย การปรับตัวของระบบประสาทกล้ามเนื้อ เพื่อตอบสนองต่อการฝึกออกกำลังกาย

Exam the nature of neuromuscular control and the basis of the working relationship of the loco motor system, especially between the central nervous system and the muscular system in learning sport skills and control of movement. Also examines the autonomic nervous system in exercise and neuromuscular adaptation to exercise training.

 

861725 ไขมันในร่างกายมนุษย์                                                                                                                        2(2-0-4)

              Human Body Fat

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับไขมันในกระแสเลือดและเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายมนุษย์ ความเกี่ยวข้องของไขมันในร่างกายกับสุขภาพ   การเกิดโรคและการเล่นกีฬา  ความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย

A critical investigation of current research on blood lipids and human adipose tissue. Interrelationship of blood lipids and adipose tissue with health, diseases, and sport competition. Progress in methodology of body fat estimation.

861731  สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)

              Ergogenic Aids in Sport

ธรรมชาติและงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีการเครื่องเสริมพลังทางกีฬา ปัญหาและวิธีการควบคุมสารและวิธีการต้องห้าม

The nature and current research on effects of ergogenic aids. The problems and control of doping agents and prohibited methods in sport.

 

861741  การออกกำลังกายและโรคจากการขาดการออกกำลังกาย                                                                  2(2-0-4)

              Exercise and Hypokinetic Diseases            

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับสาเหตุของโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการขาดการออกกำลังกาย บทบาทของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคเหล่านั้น การออกกำลังกายกับการมีอายุที่ยืนยาว

Critical analyses of current research on causes of various hypokinetic diseases. Role of exercise in the prevention of such diseases.  Exercise training and longevity.

 

861742  การออกกำลังกายและการกีฬาในผู้สูงอายุ                                                                                         2(2-0-4)

              Physical Activities and Sports for Aging Population

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านชีววิทยาและสังคมจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายของผู้สูงวัย หลักการพัฒนาโปรแกรมสมรรถภาพสำหรับแต่ละบุคคล บทบาทของผู้นำโปรแกรมในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการออกกำลังกาย

Analysis of biological and psychosocial factors influencing participation in physical activity and exercise for aging adults. Also examines principles of developing individualized fitness programs, and the instructor’s role in encouraging changes in exercise behavior.

 

861743  การออกกำลังกายและการกีฬาในเด็กและเยาวชน                                                                             2(2-0-4)

              Exercise and Sport for Children and Youth.

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็น และ/หรือปัญหาปัจจุบันของการแข่งขันกีฬาในเด็ก อิทธิพลเชิงสรีรวิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยาของการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาที่มีต่อเด็กและเยาวชน

In depth study of current research on issues and/or problems of children and sport, physiological and sociological effects of physical activities and sport competition on children and youth.

 

861744  การออกกำลังกายและการกีฬาในสตรี                                                                                                2(2-0-4)

              Exercise and Sport for Women

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับประเด็น และ/หรือปัญหาของการออกกำลังกายในสตรี อิทธิพลเชิงกายวิภาคและสรีรวิทยาของการออกกำลงกายและการเล่นกีฬาที่มีต่อระบบเพศของสตรี

Analytical study of current research on issues and/or problems of physical activities and sport participation among females. Anatomical, morphological, physiological and reproductive system adaptations to exercise training and sport competition.

 

861745  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                         2(2-0-4)

              Advanced Prescription for Exercise and Sport Training

การนำหลักวิชาปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลและทีมกีฬาระดับต่าง ๆ ในสภาพจริง

Application of modern exercise prescription principles to meet the demand of different individuals or teams in real settings.

 

861871  การอ่านและวิพากษ์ทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา                                                    2(2-0-4)

              Reading and Conference in Exercise and Sport Physiology

ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา ภายใต้การดูแลของอาจารย์

In depth study on selected topics in exercise and physiology under supervision of a graduate faculty member.

 

861881  การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                                                2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise physiology

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การดูแลของอาจารย์

Self study project related to topics in exercise physiology under supervision of a graduate faculty member.

 

861737 โภชนาการขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                              2(2-0-4)

              Advanced Nutrition for Exercise and Sport Science           

ค้นคว้างานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของโภชนาการและการฝึกออกกำลังกายที่มีต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาสมรรถภาพภาพทางกาย เพื่อการแข่งขัน ความจำเป็นของการมีโภชนาการและการฝึกออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้ใหญ่ที่ค่อย ๆ มีอายุเพิ่มมากขึ้น

Critical review of current research on role of nutrition along with exercise training in the promotion of growth and development of physical fitness.  Nutritional and exercise needs of an aging adult.

 

กลุ่ม 2  สื่อสารมวลชนทางกีฬา (Sport Mass Communication)

 

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                          2(2-0-4)

              Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Design of dissertation integrating data from various disciplines of exercise and sport science.

872711 กฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติของสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                          2(2-0-4)

             Law, Policy and the Practice of Media in Sport

สำรวจ และวิเคราะห์กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ  เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน การปฏิบัติของสื่อสารมวลชน การกำกับดูแล ทั้งในส่วนขององค์กรวิชาชีพทางสื่อสารมวลชนและรัฐบาล

Survey and analysis of law, policy, and government regulation relating to media in sport. The practice of media. The reinforcement of such law, policy and regulation in part of media professional organization and the government.

 

862712 เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดทางกีฬาขั้นสูง                                                                           2(2-0-4)

              Advanced Communication Technology in Sport Broadcasting

ศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยี การถ่ายทอดสดทางกีฬาโดยเน้นที่การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ การฝึกประสบการณ์ตรง

In depth study and practical experience on communication technology in sport broadcasting with emphasis on telecasting.

 

862713 สัมมนาเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนกับจริยธรรมทางสังคม                                                                     2(2-0-4)

             Seminar in Social Ethic and the Media

สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อสารมวลชน โดยเน้นทางด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา

Seminar on issues relating to social ethics and responsibility of the media related to sport mass communication.

 

862714 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ การเงิน อุตสาหกรรม และ

              เทคโนโลยีทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                                                    2(2-0-4)

Comparative Analysis in Public Relation, Business, Finance, Industry and

Technology in Sport Mass Communication

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบงานด้านการประชาสัมพันธ์แง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ การเงิน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ โดยเน้นทางด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา

In depth study and analyses of sport related public relation, various aspects of business, finance, industry, and technology with emphasis on aspects related to sport mass communication.

 

862715 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาปัจจุบันของการสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                            2(2-0-4)

              Seminar in Current Issues and Problems in Sport Mass Communication

สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชนโดยเน้นที่งานสื่อสารมวลชนทางกีฬา

Seminar on current issues and problems related to all aspects of media work with emphasis on sport media.

 

862716  การสื่อสารทางกีฬาเปรียบเทียบ                                                                                                         2(2-0-4)

              Comparative Mass Communication in Sport   

สำรวจและวิเคราะห์ระบบการสื่อสารทางกีฬา ในต่างประเทศ ในแง่เทคโนโลยีของระบบการควบคุมเนื้อหากระบวนการผลิต ความแพร่หลาย จริยธรรมสื่อ และผลกระทบที่มีต่อสังคม การเตรียมบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนทางกีฬา

Survey and analysis of sport mass communication in different country, control systems, contents, production process popularity ethics, social impacts, professional preparation and professional development in sport mass communication.

 

862717 การสื่อสารมวลชนทางการกีฬาบนเว็บไซด์                                                                                      2(2-0-4)

Web-based Sport Communication

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของการออกกำลังกายและการกีฬาที่นำขึ้นเผยแพร่โดยผ่านเว็บไซด์ หลักวิธีการและจรรยาบรรณของการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวโดยผ่านเว็บไซด์

Explore and analysis of information related to exercise and sport put up on web-site. Methods and ethical aspect of web-base information dissemination.

 

862811 การวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา                                                                     2(2-0-4)

              Advanced Research in Sport Mass Communication

ศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์ทางกีฬา วิเคราะห์จุลสารวิจัย การออกแบบและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

In depth study of research in Sport communication and journalism.  Analyses of research result, design and its application.

 

862841 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา                                  2(2-0-4)

              Human Resources Development and Management in Sport Mass Communication

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพและอาชีพทางด้านสื่อสารมวลชนทางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา

Theories of human resource development and management. Professional preparation and development in the areas of exercise and sport mass communication.

 

86288   การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(2-0-4)

              Independent Study in Exercise and Sport Mass Communication                                   

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจทางสื่อสารมวลชนทางการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้ง ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Self study project of student interest related to exercise and sport mass communication under supervision of a graduate faculty member.

 

862882 การออกแบบการวิจัยทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                                                                              2(1-2-3)

              Research Design of Sport Mass Communication

การประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสาร ความเข้าใจกระบวนการสื่อสารทุกรูปแบบในทุกบริบท นำระเบียบวิธีวิจัยไปประยุกต์ใช้ การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการสื่อสารทางกีฬาระดับต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และประยุกต์หลักการวิพากษ์การสื่อสาร โดยมุ่งเน้นที่การวิพากษ์การสื่อสารโดยอาศัยทฤษฎีต่างๆ เป็นเครื่องมือ

Communication theory application with an attempt to explain various aspects of communication in every form and context, application of research methods with emphasis on quantitative and qualitative research designing appropriate to different sport mass communication problems, application of communication criticism with special emphasis on development of critical skills via utilizing methods and communication criticism.

 

862743 ความสัมพันธ์ของสื่อและการกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)

              Sport and Media Relations  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกีฬากับสื่อ ความรู้ทางด้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสื่อ สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้

Interaction between sports and the media. Knowledge of communication equipments and their application.

 

กลุ่ม การเรียนการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy)

 

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                          2(2-0-4)

              Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Design of dissertation integrating data from various disciplines of exercise and sport science.

 

863711 สัมมนาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                        2(2-0-4)

              Seminar on Comparative Exercise and Sport Science

สัมมนาเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาในประเทศต่างๆ ทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา

Seminar on various aspects of exercise and sport science in developed and developing countries.

 

863712 สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการออกกำลังกายและการฝึกกีฬาในปัจจุบัน               2(2-0-4)

              Seminar on Current Practices of Exercise Instruction and Sport Coaching

สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการออกกำลังกายและการฝึกกีฬาในปัจจุบัน โดยเน้นที่การสังเกตภาคสนาม วิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนา

Seminar on current practices of exercise instruction and coaching with emphasis on field observation, analysis, and guidelines for development.

 

863713  สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการออกกำลังกายในโรงเรียน  

              สถาบันอุดมศึกษา และชุมชน                                                                                                             2(2-0-4)

              Seminar on Current Practice of Delivery of Physical Activities in Schools,
Colleges and Community Setting            

สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการออกกำลังกายในโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาและชุมชนในปัจจุบัน ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้  การพัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ เน้นการสังเกตวิเคราะห์ภาคสนาม

Seminar on the current practice of delivery of physical activities in schools, colleges and community setting. Review theories and research on such delivery. Students will be challenged to develop new methods and techniques of the delivery. Field observation and analyses are to take place.

 

863751 วิเคราะห์โปรแกรมสุขภาพและการออกกำลังกายในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา                           2(2-0-4)

              Critical Review of Schools and Colleges Health and Physical Activity Programs          

วิเคราะห์ในรายละเอียดอย่างลึกซึ้งโปรแกรมที่เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายและการกีฬาในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา

Critical review of programs relating to health, exercise and sport in schools and colleges

 

863741 นวัตกรรมทางการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา                                                 2(2-0-4)

              Innovation of Instruction in Exercise and Sport

วิเคราะห์ ทบทวน การถ่ายทอดความรู้ปัจจุบันที่เกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Review and analysis of present practice of instruction in health and exercise in schools and colleges. Research and innovation for improvement of instruction.

 

863741 การพัฒนาและจัดการวิชาชีพเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

              Professional Development and Management in Exercise and Sport Pedagogy        

ทฤษฎีและงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายและการกีฬา สภาพปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต

Theories and current research in profession development and management with emphasis on health, exercise and sport profession present condition and future trends.

 

 

863811 สัมมนาขั้นสูงเกี่ยวกับการเรียนรู้และดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ                                                          2(2-0-4)

              Advanced Seminar in the Learning and Leading of a Healthy Lifestyle     

สัมมนา วิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้ง ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับการเรียนรู้ การพัฒนาลักษณะนิสัยและการดำเนินชีวิตที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ โดยเน้นองค์รวมและปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกดำเนินชีวิตที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ

Explore theories and research in the learning and development of healthy lifestyle. The holistic approach of healthy lifestyle. Factors affecting a healthy lifestyle.

 

863841 การฝึกนักกีฬาเด็กและเยาวชน                                                                                                                 2(2-0-4)

              Coaching Young Athletes                           

ทบทวนทฤษฎีและสำรวจงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ ในวัยที่กำลังเจริญเติบโต วิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของการฝึกกีฬาที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬาในผู้ที่กำลังเจริญเติบโต

Review of theories and explore current research on growth and development during the growing years. Analyses of roles and effect of sport training in growing children and you the scientific principle of coaching the young athletes.

 

863842 การเป็นพี่เลี้ยง การฝึกและการให้คำปรึกษาแนะนำทางกีฬา                                                                   2(2-0-4)

              Mentoring, Coaching and Supervision in Sport

หลักการ เทคนิควิธีการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ให้การฝึกและการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพหรืองานใหม่ทางด้านสุขภาพ การออกกำลังกายและการกีฬา

Principles and techniques of mentoring, coaching and supervision for the juniors in the profession or new job in the area of health, exercise and sport.

 

863851 แบบทดสอบและการประเมินผลสมัยใหม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา                    2(2-0-4)

              Modern Tests and Evaluation Techniques in Exercise and Sport  

วิเคราะห์แบบทดสอบและการประเมินผลกิจกรรมทางกายที่ใช้ในปัจจุบัน สำรวจและพัฒนาแบบทดสอบสมัยใหม่ ซึ่งเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางกายและประเมินผลการเรียนรู้

Analytic study of present tests and evaluation methods on physical activities. Explore modern and practical tests for fitness assessment and evaluation of learning achievement.

 

 

 

 

 

863852 การวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การพลศึกษาและการกีฬา                                             2(2-0-4)

              Exercise, Physical Education and Sport Policies Analyses              

วิเคราะห์นโยบายในระดับต่างๆ ขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการพลศึกษา การออกกำลังกายและการกีฬา ผลกระทบด้านต่างๆ ของนโยบาย แนวทางหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อแก้ไขผลกระทบในทางไม่พัฒนาของนโยบาย

Analyses of policies relating to physical education, exercise and sport at different levels both in government and private organizations. The impacts of such policies on the situation of physical education exercise and sport. Guidelines or suggestions to make a problem policy a good policy.

 

863881 การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                              2(2-0-4)

              Independent Study in Exercise and Sport Pedagogy

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Self Study project of student interest related to exercise and sport pedagogy under supervision of a graduate faculty member.

 

กลุ่ม 4  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Psychology)

 

870752 สถิติทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                              2(2-0-4)

              Advanced Statistics for Exercise and Sport Science

เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุคูณ การวิเคราะห์แบบบัญญัติ การวิเคราะห์แบบดิสไครมิแนนต์ การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง อันที่ประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Monitor and analytical study in advanced statistical techniques including MANCOVA, canonical analysis, discriminate, cluster analysis, factor analysis, and structure equation model which applied to exercise and sport science research.

 

874711  สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬานานาชาติ                                                               2(2-0-4)

              International Seminar in Exercise and Sport Psychology

สัมมนา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย หลักการและวิธีการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ การนำเสนองานวิจัย ด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

Seminar on paper edition, research synthesis, current and trend of exercise and sport psychology research including professional journal paper submitting inquiry and paper presentation national and/or international conference.

 

874751  การวัดผลทางไซโคมอเตอร์                                                                                                                2(2-0-4)

              Psychomotor Measurement

ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดผลทางไซโคมอเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา การเลือกตลอดจนการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามเกี่ยวกับไซโคมอเตอร์

Analytical study on theory, current and trend research, implementing to exercise and sport science. Selection and construction of motor performance tests and questionnaires.

 

864761 จิตวิทยาการออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง                                                                 2(2-0-4)

              Advanced Exercise Psychology and Health Promotion

หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยาการออกกำลังกาย สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ ผลงานวิจัย และการประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มในการออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพ

Monitor and analytical study on principle, theory social culture attitude, behavior and environmental factors health, exercise psychology, as well as health promotion. Implementing theory and principles to practice investigate impact factors to psychological and behaviors changes to exercise and health promotion.

 

864762  จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ขั้นสูง                                                                                                       2(2-0-4)

              Advanced Applied Sport Psychology

การนำหลักการ ทฤษฎี ผลงานวิจัย และเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มความสามารถของมนุษย์

Application of principles, theories, research results and psychological skills training to improve human performance.

 

864763  แรงจูงใจในการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                                               2(2-0-4)

              Advanced Motivation in Exercise and Sport

ทฤษฎี และวิเคราะห์งานวิจัย การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจสู่การปฏิบัติในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

Monitor and analytical study on motivation theories and its application to exercise and sport.

 

864871 การอ่านและวิพากษ์ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา                                                            2(2-0-4)

              Reading and Conference in Exercise and Sport Psychology

ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง ในหัวข้อที่สนใจและจัดประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

In depth study on selected topics related to current situation in exercise, sport and physical activity and be able to conducting a one-day academic conference and present their studies.

 

864881  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                   2(0-0-6)

              Advanced independent Study of Exercise and Sport Psychology

การค้นคว้าวิจัยย่อยในเรื่องที่สนใจเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ของการวิจัยทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

Individual study on interest topic. A baby thesis projects to enhance skills and experience research conduction.

 

864882  การฝึกประสบการณ์การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬา                                                             2(0-0-36)

              Internship in Sport psychology Consulting

การประยุกต์หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกาย เป็นรายกรณีหรือรายกลุ่มในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องภายใต้การนิเทศของอาจารย์ การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่นักกีฬาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

Implementing principles, theories and techniques of counseling to exercise or sport setting. A macro or micro counseling under supervision of advisory board at least 36 hours.

 

กลุ่ม การบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Administration and Management)

 

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                          2(2-0-4)

              Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Design of dissertation integrating data from various disciplines of exercise and sport science.

 

865711 การสัมมนาทางด้านการบริหารการจัดการกีฬาขั้นสูง                                                                      2(2-0-4)

              Advanced Seminar in Sport Management

ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มความเป็นไปของการจัดการทางการกีฬา  และประเด็นทางธุรกิจการกีฬา อย่างเช่น การต่อรอง ระบบการจัดการ ประเด็นเกี่ยวการใช้แรงงาน การสื่อสารขั้นสูง และคุณสมบัติของการเป็นกีฬาอาชีพ

Current issues and trends in sport management and sport business such as negotiations, good governance, labor issues, advanced communication, and professionalism.

 

 

 

865741 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา                                                                     2(2-0-4)

              Sport Facility and equipment Management

กระบวนการในการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านของกีฬาและนันทนาการ การเยี่ยมชมหน่วยงานและสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Procedures in the planning, design, construction, and management in sport and recreational facilities. Study visit to sport organizations and business firm.

 

865742 กลวิธีในการโฆษณาและการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย                                                       2(2-0-4)

              Advertising and Promotion Strategies for Exercise and Sports

ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการโฆษณาและการส่งเสริม กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ในการโฆษณา การจำแนกและการวางตำแหน่ง การวางแผนการใช้สื่อ และการจัดการทางด้านการโฆษณาและการเผยแพร่แนวความคิดทางด้านการตลาด และการคิดวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่นำไปใช้ในวงการตลาดการกีฬาและฟิตเนส

Basic elements of the advertising and promotional mix; the strategic planning process for advertising; segmentation and positioning; media planning; and publicity management marketing concepts and formulate creative applications to the sport and fitness marketing industry.

 

865743 ความสัมพันธ์ของสื่อและการกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)

              Sport and Media Relations

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกีฬากับสื่อ ความรู้ทางด้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสื่อ สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้

Interaction between sports and the media. Knowledge of communication equipments and their application.

 

865744 กิจการทางการกีฬา และการบริหารจัดการงานกีฬา                                                                          3(3-0-6)

              Sport Enterprise and Sport Event Management

โครงสร้างและหน้าที่องค์กรที่รับผิดชอบในกิจการทางการกีฬาในระดับโลก ระดับทวีป ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประเด็นทางการกีฬาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักการและกระบวนการในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดำเนินการขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การวางแผน การจัดองค์กร การโฆษนาเผยแพร่ การจัดการแข่งขันและการประเมินโครงการ

Structure and functions of sport organization at the world level, continental level, regional level, national level and local level. Current and anticipating issues of sport. Principle and procedures in sport event management, sport event bidding. Planning, organizing, publicizing, conducting and evaluation of event.

 

 

 

 

865745 อุตสาหกรรมทางการกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)

              Sport Industry

การศึกษาเพื่อพัฒนาการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงในอุตสาหกรรมทางการกีฬา ที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขัน

In depth study of the sport industrial emphasis on developing an understanding of how firms within the sport industry create a competitive advantage.

 

865746 นโยบายการบริหารจัดการทางการกีฬาและการพัฒนาองค์กรกีฬา                                                 2(2-0-4)

              Sport Management Policies and Sport Organization Development

หลักการกำหนดนโยบายทางการกีฬา นโยบายทางการกีฬาของรัฐ  พัฒนาการทางด้านนโยบายการจัดการทางการกีฬา  การวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้น การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายทางการกีฬา หลักการพัฒนาองค์กรกีฬา การวิเคราะห์แผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ทางการกีฬา เทคนิค และวิธีการจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ขององค์กรกีฬาและการบริหารแผนงานเพื่อพัฒนาองค์กรกีฬา

Principle to develop sport policies, government sport policies. Development of sport management policies. Analysis of specific issues and problems. Integration of material to prepare a major sport policy paper. Principle of sport organization development, analysis of organization plan, policies, and strategies. Techniques and method to develop outcome mapping of sport organizations as well as implementation planning for sport organizations development.

 

865747 กีฬากับแรงงานสัมพันธ์                                                                                                                      2(2-0-4)

              Sport and Labor Relations

ประวัติ ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายของแรงงานที่สัมพันธ์กับการกีฬา กระบวนการเจรจาต่อรอง ในลักษณะของกรณีในศาล  กฎหมายต้านการผูกขาด และการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ

The history and legal aspects of labor relations in sport, bargaining process as impacted by court cases, antitrust law, and arbitration decisions.

 

865748 ประเด็นทางด้านกีฬาอาชีพ                                                                                                                 2(2-0-4)

              Issues in Professional Sport

ประเด็นทางธุรกิจและกฎหมายของกีฬาอาชีพ กลุ่มองค์กรของนักกีฬาและระบบการจัดการ การเจรจาต่อรองกฎหมายต้านการผูกขาด  อิทธิพลของสื่อและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ

Business and legal issues confronting the professional sport industry. Major topics include league organization and governance, collective bargaining, antitrust law, the impact of the media, and social issues pertinent to professional sport.

 

 

875841 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                       2(2-0-4)

              Advanced Management in Exercise and Sport

ประวัติ ทฤษฎีและหลักการในการบริหาร  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา หน้าที่ของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การนำองค์กร และการควบคุมองค์กร ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร กลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กรกีฬา  การบริหารความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การประเมินตนเองขององค์กร การวิเคราะห์สถานการณ์และงานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

History theory and principle of management and exercise and sport management. Function of management, planning, organizing, leading and controlling, management resources, management tools, the strategic management of sport organizations, risk management, conflict management ,organizations self assessment.. An analytical of current issues and research in exercise and sport management.

 

865842 การบริหารและการจัดการธุรกิจกีฬา                                                                                                  2(2-0-4)

              Sport business Management

หลักการบริหารและการจัดการธุรกิจกีฬา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกีฬา ปัจจัยทางสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจกีฬา การบริหารด้านผลกระทบและความเสี่ยงทางธุรกิจกีฬา การตลาดทางการกีฬา การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และการให้การสนับสนุน

Principle of sport business management, sports business environment, socio-legal Issues for sports business, Impacts and risks, sports marketing, promotion and sponsorship.

 

865843 การจัดการระบบสิทธิประโยชน์และการตลาดทางการกีฬา                                                              2(2-0-4)

              Sport Sponsorship and Marketing

วิเคราะห์ระบบและกระบวนการด้านสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา  หลักการตลาด ผลที่เกิดขึ้นต่อการกีฬาที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆทางการตลาด ลิขสิทธิ์และสินค้า และการสนับสนุน

Analytic study on system and processes of sport sponsorship, principles of marketing, licensing and merchandising, event marketing and sponsorship.

 

865844 โอลิมปิกศึกษา                                                                                                                                      2(2-0-4)

              Olympic Education

ประวัติ ปรัชญา โครงสร้าง การบริหารจัดการขบวนการโอลิมปิกที่ใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมมนุษยชาติที่นำไปสู่สันติสุข ที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายขบวนการโอลิมปิกจากอดีตถึงปัจจุบัน

History philosophy, structure, administration of Olympic Movement, to improve quality of life and mankind’s peaceful. Olympic solidarity from past to present.

 

865851 การวิจัยประยุกต์ด้านการตลาดทางการกีฬา                                                                                      2(2-0-4)

              Applied Sport Marketing Research

เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างทางวิธีการวิจัยที่หลากหลายที่ใช้ในการวิจัยทางด้านการ ตลาด และที่นิยมใช้โดยทั่วไปในวงการการตลาดทางการกีฬา ทำโครงการวิจัยทางการกีฬา การเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัย

Monitoring and analyzing research methods utilized in marketing research and most commonly practiced in sport marketing settings, research design implementing the research, analyzing and interpreting the data.

 

865852 การประเมินทางการกีฬา                                                                                                                    2(2-0-4)

              Evaluation in Sport

ปรัชญา หลักการรูปแบบและวิธีการประเมินทางการกีฬา ในระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รวมทั้งการเขียนรายงานการประเมิน

Philosophy, principle, model of evaluation of sport in policy plan, project, and activity levels.

 

865861 กีฬาและกฎหมาย                                                                                                                                2(2-0-4)

              Sport and Law

การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ใช้กับองค์กรทางด้านกีฬาอาชีพและสมัครเล่น ข้อตกลง กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิด กฎหมายขั้นพื้นฐาน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ กฎหมายด้านการผูกขาด  กฎหมายแรงงาน  การรวบรวมการต่อรอง และการตัดสินทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬา วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับประเด็นทางกฎหมายได้ และต้องสามารถขยายประเด็นดังกล่าวข้างต้นได้ กรณีศึกษาเฉพาะเพื่อฝึกวิธีการแก้ไขปัญหา และวิธีการที่ใช้กฎหมายเป็นพื้นฐาน

Study laws and applies to professional and amateur sport organizations.  Contract law, tort law, constitutional law, administrative law, antitrust law, labor law, collective bargaining, and arbitration as it relates to sport. Identify, analyze and understand legal issues, and the ramifications of those issues. Monitor and analytic.

 

865862 ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมในการบริหารจัดการทางการกีฬา                                           2(2-0-4)

              Ethic and Social Issues in Sport Management

ประเด็นที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผู้จัดการทางการกีฬา ผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนนักกีฬา รวมไปถึงการวิเคราะห์กระบวนการและค่านิยมทางการกีฬาที่มีการเกิดขึ้น คงอยู่และเปลี่ยนรูปแบบในสังคมปัจจุบัน การเรียนจะมุ่งเน้นที่การฝึกและการส่งเสริมจริยธรรมและคุณค่าของความเป็นคน ไปพร้อม ๆ กับการบริหารและดำเนินการแบบมืออาชีพในกิจการทางการกีฬา

Current issues impacting the sport manager, athletic administrators, or athletic trainers. Analyses of the processes and values that create, sustain, and transform sport in today’s society. Emphasis on practicing and promoting ethics and human values of managing and operating professionally within any sport enterprise.

865881 การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise and Sport Administration and Management

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจทางการบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์

Self study projects related to interested topics in exercise and sport administration and management under supervision of committee.

 

865882 การออกแบบวิธีวิจัยทางการบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา                     2(2-0-4)

              Research Design in Exercise and Sport Management

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่างๆ ทางการบริหาร และการจัดการการออกกำลังกาย และกีฬา

Design of dissertation integrating data from various branches of exercise and sport management.

 

กลุ่ม เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Medicine)

 

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                          2(2-0-4)

              Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Design of dissertation integrating data from various disciplines of exercise and sport science.

 

871721  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                                                 2(2-0-4)

              Advanced Exercise and Sport Physiology

สำรวจหลักวิชาปัจจุบันเกี่ยวกับทฤษฎีและกฎทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา การนำหลักวิชาที่ทันสมัยนั้นมาประยุกต์ใช้สำหรับการฝึกกีฬา  เพื่อการแข่งขันและการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วไป

Exploration of selected contemporary theories and principles in exercise physiology and sport with

its application in modern sport and exercise training in general.

 

871731 สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)

              Ergogenic Aids in Sport

ธรรมชาติและงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับอิทธิพลของเครื่องเสริมพลังทางกีฬา ปัญหาและวิธีการควบคุมสารและวิธีการต้องห้าม

The nature and current research on effects of ergogenic aids. The problems and control of doping agents and prohibited methods in sport.

 

 

871741 การออกกำลังกายและโรคจากการขาดการออกกำลังกาย                                                                   2(2-0-4)

              Exercise and Hypokinetic Diseases

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับสาเหตุของโรคต่างๆ อันเนื่องมาจากการขาดการออกกำลังกาย บทบาทของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคเหล่านั้น การออกกำลังกายกับการมีอายุที่ยืนยาว

Critical analyses of current research on causes of various hypokinetic diseases. Role of exercise in

the prevention of such diseases.  Exercise training and longevity.

 

871745 การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                            2(2-0-4)

              Advanced Prescription for Exercise and Sport Training

การนำหลักวิชาปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลและทีมกีฬาระดับต่าง ๆ ในสภาพจริง

Application of modern exercise prescription principles to meet the demand of different individuals or teams in real settings.

 

866711 สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1                                                                   2(2-0-4)

              Seminar in Exercise and Sport Medicine I

สัมมนาประเด็นปัญหา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬา โอกาสของการนำผลมาประยุกต์ใช้

Seminar on current issues problem, literature and research related to sport medicine. The possibilities of their application

 

866712 สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2                                                                   2(2-0-4)

              Seminar in Exercise and Sport Medicine II

บุรพวิชา : 876711

Prerequisite : 876711

สัมมนาหัวข้อวิจัยของนิสิตที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬา

Seminar on topics in sport medicine leading or relating to dissention of students.

 

866721 เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                                                2(2-0-4)

              Advanced Exercise and Sport Medicine

สำรวจหลักวิชาปัจจุบันเกี่ยวกับทฤษฎีและกฎทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การนำหลักวิชาที่ทันสมัยนั้นมาประยุกต์ใช้สำหรับฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขันและการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วไป

Exploration of selected contemporary theories and principles in exercise and sport medicine with application in modern sport and exercise training in general.

 

866722 สรีรวิทยาของระบบประสาทขั้นสูง                                                                                                    2(2-0-4)

              Advanced Neurology

การทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย หน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางระดับต่าง ๆ อย่างละเอียด รวมถึงพยาธิสภาพ

CNS and peripheral nerves system and their functions in each level including pathology.

 

866723 สรีรวิทยาของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตขั้นสูง                                                               2(2-0-4) 

              Advanced Cardiology and Circulation

สรีรวิทยาของหัวใจ หลอดเลือด และการไหลเวียน การควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ของหัวใจ และระบบการไหลเวียนเฉพาะที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะผิดปกติบางอย่างของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

Cardiology and circulation and local regulation, change in malfunction of the system. Study of central and peripheral nervous system and their functions in each level including pathology.

 

866851 ระเบียบวิธีการทดลองทางเวชศาสตร์การกีฬา                                                                                   2(2-0-4)

              Experimental Design in Sport Medicine

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสรีรวิทยาและเวชศาสตร์การกีฬา ศึกษาแนวทางการปฏิบัติการของห้อง ปฏิบัติการเป็นการเตรียมนิสิต ให้เข้าใจกระบวนการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลและอภิปรายและเสนองานวิจัย

Research methodology on physiology and sport medicine will be demonstrated and practiced by the students in the laboratory or in the field. This is to prepare each student for the understanding of the process of research from the problem selection, objective and analysis, conclusion of the experimentation, data collection and analysis, conclusion of the results as well as presentation of the finding in a formal manner.

 

866881 การศึกษาอิสระทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                          2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise and Sport Medicine

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์

Self study projects related to topics in exercise and sport medicine under supervision of a graduate faculty member.

 

 

 

กลุ่ม ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Biomechanics)

 

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                           2(2-0-4)

              Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
Design of dissertation integrating data from various branches of exercise and sport science.

 

871721 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                                                  2(2-0-4)

              Advanced Exercise and Sport Physiology

สำรวจหลักวิชาปัจจุบันเกี่ยวกับทฤษฎีและกฎทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา การนำหลักวิชาที่ทันสมัยนั้นมาประยุกต์ใช้สำหรับการฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขันและการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วไป

Exploration of selected contemporary theories and principles in exercise physiology and sport with its application in modern sport and exercise training in general.

 

871745 การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                            2(2-0-4)

              Advanced Prescription for Exercise and Sport Training

การนำหลักวิชาปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลและทีมกีฬาระดับต่าง ๆ ในสภาพจริง

Application of modern exercise prescription principles to meet the demand of different individuals or teams in real settings.

 

867721  เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                                                2(2-0-4)

              Advanced Exercise and Sport Medicine

สำรวจหลักวิชาปัจจุบันเกี่ยวกับทฤษฎีและกฎทางเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การนำหลักวิชาชีพที่ทันสมัยนั้นมาประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการแข่งขันและการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วไป

Exploration of selected contemporary theories and principles in exercise and sport medicine with its application in modern sport and exercise training in general.

 

867711 สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา  1                                                               2(2-0-4)

              Seminar in Exercise and Sport Biomechanics I

สัมมนาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวกลศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา ในหัวข้อที่นิสิตสนใจ

Seminar of current literature and research on contemporary themes in area exercise and sport biomechanics based on student interest.

 

867712  สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา  2                                                              2(2-0-4)

              Seminar in Exercise and Sport Biomechanics II

บุรพวิชา     : 877711

Prerequisite: 877711

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวกลศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยที่นิสิตสนใจ  เพื่อนำมาใช้ในการอภิปรายกลุ่มในลักษณะของการจัดประชุมวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการบรรยายต่อหน้ากลุ่มคน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

In depth review in research topics for presentation, discussion simulated atmosphere of professional

symposium. The activities will be under the supervision of program advisor.

 

867721 ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                                                             2(2-0-4)

              Advanced Exercise and Sport Biomechanics

ทักษะของกีฬาแต่ละชนิด หลักการเคลื่อนไหวทางชีวกลศาสตร์ และการนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาให้มีผลสำเร็จมากขึ้น

Study of individual sport skills and methodology of current biomechanics techniques applied to sport movements that lead to peak performance.

 

867851  ระเบียบวิธีการทดลองทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                           2(2-0-4)

              Experimental Design in Exercise and Sport Biomechanics

กระบวนการวิจัยด้านชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงขั้นตอนวิจัยจากการเลือกปัญหา, วัตถุประสงค์และการวิเคราะห์, การสรุปผลจากการทดลอง, การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล, การสรุปผลข้อมูลรวมไปถึงการนำเสนองานที่ผ่านมา

Research methodology on exercise and sport biomechanics will be demonstrated and practiced
by the students in the laboratory or in the field. This is to prepare each student for the understanding of the process of research from the problem selection, objective and analysis, conclusion of the experimentation,
data collection and analysis, conclusion of the results as well as presentation of the finding in a formal manner.

 

867852  การวิเคราะห์การเรียนรู้และการควบคุมทักษะกลไก                                                                         2(2-0-4)

              Analytical Study of Motor Learning and Control

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สมองและสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดทางด้านการพัฒนาการ  การควบคุมและเรียนรู้ทักษะกลไกต่าง ๆ

Physical, neurological and physiological changes occurring throughout life and their resultant effects upon motor development, control and learning of their performance.

 

867853 เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์                                                                                                2(2-0-4)

              Biomechanics Analysis Techniques

เทคนิคในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่ได้จากการใช้ฟิล์มความเร็วสูงรวมทั้งทฤษฎีที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามทิศทางและหลักการ Data-smoothing

Techniques of collecting and analyzing quantitative human movement data from high speed film, including theories supporting three-dimentional analysis and data smoothing methodologies.

 

867871  การอ่านและวิพากษ์ทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                              2(2-0-4)

              Reading and Conference in Exercise and Sport Biomechanics

ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

In-depth study on selected topics in exercise and sport biomechanics under supervision of a graduate faculty member.

 

867881  การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                      2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise and Sport Biomechanics

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจทางชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์

Self study projects related to topics in exercise and sport biomechanics under supervision of a graduate faculty member.

 

กลุ่ม โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport  Nutrition)

 

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                           2(2-0-4)

              Advanced Research Design in Exercise and Sport Science

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Design of dissertation integrating data from various disciplines of exercise and sport science.

 

871731  สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)

              Ergogenic Aids in Sport

ธรรมชาติและงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับอิทธิพลของเครื่องเสริมพลังทางกีฬา ปัญหาและวิธีการควบคุมสารและวิธีการต้องห้าม

The nature and current research on effects of ergogenic aids. The problems and control of doping agents and prohibited methods in sport.

 

868731  อาหารสำหรับนักกีฬากลุ่มพิเศษ                                                                                                        2(2-0-4)

              Sport Nutrition for Athletes Special Group

การเรียนรู้สภาพโภชนาการ รูปแบบการฝึก และการออกแบบเมนู โดยบูรณาการข้อมูลจากโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา

Design for nutritional status for training schedule and planning menu, integrating data from various disciplines of exercise and sport nutrition.

 

868732 การเพิ่มปริมาณความต้องการทางโภชนาการขั้นสูง                                                                          2(2-0-4)

Advanced Nutrition Enhancement

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการต้องการสารอาหาร การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอาหารของทหาร นักบินอวกาศ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Optimal nutrition for exercise, environmental stressors, individuals different, military, spaceflight dynamic, all of this will be applied in lifestyle.

 

868733  ความสมดุลของพลังงานและส่วนประกอบของร่างกาย                                                                  2(2-0-4)

              Advanced Energy Balance and Body Composition

การเผาผลาญสารอาหาร ระบบพลังงาน การประเมินส่วนประกอบของร่างกาย  การควบคุมน้ำหนัก/โรคอ้วน ขนาดของร่างกาย รูปร่างและสัดส่วนที่พอเหมาะ

Metabolism, exercise dynamics, assessment, weight control / obesity, body size, shape, proportion

 

868734  ชีวเคมีและสรีรวิทยากับโภชนาการ                                                                                                   2(2-0-4)

              Principle of Biochemical and Physiology Based of Nutrition

วงจรปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารอาหารในการย่อย การดูดซึม และการเผาผลาญพลังงานในการนำอาหารไปใช้ประโยชน์ให้เซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย  การเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยาของร่างกายในระบบต่างๆ ที่มีผลมาจากอาหาร  เมื่อมีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

Biochemistry of digestion, absorption, and metabolism, Energy conducts nutrients to cells and tissue, physiological change from nutrient intake.

 

868735 ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัยที่มีต่อการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง                                              2(2-0-4)

              Advanced Exercise and Sport Nutrition for Life Span

ภาวะการเจริญเติบโต ช่วงวัยของชีวิต ผลของพฤติกรรมทางการคิดในทางโภชนาการ  ผลของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภาวะโภชนาการกับกีฬาแต่ละประเภท แบบแผนการรับประทานอาหาร แบบแผนของการออกกำลังกาย

Growth, life span; effect on cognitive behavior; effect of chronic exercise; sport specific interaction. Eating and exercise patterns, nutrition-exercise interactions, mortality and morbidity and epidemiology in exercise nutrition.

 

868736 อาหารในแต่ละช่วงเพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                     2(2-0-4)             

              Phasing for Exercise and Sport Nutrition

การนำทฤษฎีทางโภชนาการนำไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงและเพื่อ การสร้างเสริม และการทดแทนพลังงานที่ใช้ในแต่ละช่วงการแข่งขัน

Theory Modification for training and it’s implication to promoting healthy and recovery in each phase.

 

868737  โภชนาการขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                              2(2-0-4)

              Advanced Nutrition for Exercise and Sport Science           

ค้นคว้างานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของโภชนาการและการฝึกออกกำลังกาย ที่มีต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาสมรรถภาพภาพทางกายเพื่อการแข่งขัน ความจำเป็นของการมีโภชนาการและการฝึกออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้ใหญ่ที่ค่อยๆ มีอายุเพิ่มมากขึ้น

Critical review of current research on role of nutrition along with exercise training in the promotion of growth and development of physical fitness.  Nutritional and exercise needs of an aging adult.

 

868738 น้ำและเกลือแร่เพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                             2(2-0-4)

              Hydration and Sport Drink  for Exercise and Sport Event

การประเมินสมดุลระบบอิเลกโตรไลท์ ในร่างกาย  อาการทางกายในการขาดน้ำ และการทดแทนน้ำ เพื่อใช้ ในการออกกำลังกายและการกีฬา

Electrolyte Balance, Dehydration and Rehydration Assessment for Exercise and Sport Event.

 

868811 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโภชนาการที่เกียวข้องกับลีลาชีวิตและการกีฬา                                           2(2-0-4)

              Current Issues in Lifestyle and Sport Nutrition

การติดตามประเด็นทางสังคมปัจจุบัน ทางโภชนาการ  ผลการวิจัย การออกกำลังกายและการกีฬาที่นำเสนอผ่านวารสารวิชาการ เวปไซต์ การประชุมสัมมนา โอกาสของการนำผลการวิจัยมาใช้ได้เกิดประโยชน์

In depth investigation social issue and application of research findings in the area of exercise and sport nutrition presented in journal, website, conference and seminar. The possibilities of its application.

 

868831 การควบคุมน้ำหนักบุคคลทั่วไปและนักกีฬา                                                                                     2(2-0-4)

              Weight Control for Population and Athletes

การรักษาน้ำหนักตัวให้สมดุล การลดน้ำหนักที่ถูกวิธี การเพิ่มน้ำหนักกล้ามเนื้อ และโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดสมดุลของร่างกายตลอดช่วงการแข่งขัน

Weight balance, weight reduction, increasing muscle mass and disease control both of in-season and off-season.

 

868851 การประเมินสภาพโภชนาการ การจัดการด้านอาหารและการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ    2(2-1-4)

              Nutrition Status, Nutrition Management and Laboratory Assessment

หลักและวิธีการประเมินทางโภชนาการ  สัดส่วนอาหารและการคำนวณพลังงานจากอาหารสำหรับผู้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา

Nutrition Assessment, Nutritional Distribution and Caloric Intake for Active Person and Athletes

 

868881  การศึกษาอิสระทางโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                                   2(0-0-6)

              Independent Study of Exercise and Sport Nutrition

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจทางโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์

Self study projects related to topics in exercise and sport nutrition under supervision of a graduate faculty member.

 

868882 การให้คำปรึกษาโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา                                                        2(2-0-4)

              Exercise and Sport Nutrition Counseling

การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาและหลักการทางโภชนาการทางออกกำลังกายและการกีฬา ในรูบแบบที่เหมาะสมกับบริบทของบุคคล สังคม สภาพแวดล้อมให้เกิดสุขภาพและสมรรถภาพสูงสุด

Nutrition counseling in exercise and sport science use proper technique for individual context, social and environment to promote health and peak performance.

 

วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

870899 วิทยานิพนธ์                                                                                                                                36(0-0-108)

              Doctoral Dissertation

ทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

Research on an approved topic in the area of interest in exercise and sports science under supervision of graduate faculty members.

 

รายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.2549) หลักสูตรใหม่  (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา

ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in

Exercise and Sport Science

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา

ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in

Exercise and Sport Science

 

คงเดิม

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย           :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ  :   Doctor of Philosophy

(Exercise and  Sport  Science)

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย           :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ  :   Doctor of Philosophy

(Exercise and  Sport  Science)

 

 

คงเดิม

3. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต

3. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต

คงเดิม
4.  หมวดวิชาแกน  4 หน่วยกิต

861811  สัมมนาทางสรีรวิทยาและโภชนาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง  1  หน่วยกิต

864811  สัมมนาทางจิตวิทยาการออกกำลังกาย

การกีฬาและสังคมขั้นสูง                    1  หน่วยกิต866811  สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                              1  หน่วยกิต

867811  สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                              1  หน่วยกิต

4.  หมวดวิชาแกน  4 หน่วยกิต

 

 

 

870711  สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                                2 หน่วยกิต

 

 

 

870751  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง          2 หน่วยกิต

คงเดิม

 

 

 

 

รวมรายวิชา

 

 

 

ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ

5.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  หน่วยกิต

กลุ่ม สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

861821   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการ
กีฬาขั้นสูง                                           2 หน่วยกิต

861822  สรีรวิทยาการออกกำลังกายใน
ต่างสภาพแวดล้อมขั้นสูง                    2 หน่วยกิต

861823  ระบบการขนถ่ายออกซิเจนกับ
การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

5.  หมวดวิชาเฉพาะ  8  หน่วยกิต

กลุ่ม สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

870881  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง     2 หน่วยกิต

861721   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการ
กีฬาขั้นสูง                                             2 หน่วยกิต

861722  สรีรวิทยาการออกกำลังกายใน
ต่างสภาพแวดล้อมขั้นสูง                      2 หน่วยกิต

861723   ระบบการขนส่งออกซิเจนกับ
การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

คงเดิม

คงเดิม

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.2549) หลักสูตรใหม่  (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
861824   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

ของระบบ ประสาทและกล้ามเนื้อ       2 หน่วยกิต

861825  ไขมันในร่างกายมนุษย์                         2 หน่วยกิต861831   สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา        2 หน่วยกิต

861841   การออกกำลังกายและโรคจากการ
ขาดการเคลื่อนไหว                              2 หน่วยกิต861842   การออกกำลังกายและการกีฬาใน
ผู้สูงอายุ                                               2 หน่วยกิต

861843  การออกกำลังกายและการกีฬาใน
เด็กและเยาวชน                                    2 หน่วยกิต

861844  การออกกำลังกายและการกีฬาในสตรี  2 หน่วยกิต

861845  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                                2 หน่วยกิต

861851   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง         2 หน่วยกิต

861871  การอ่านและวิพากษ์ทางสรีรวิทยาการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                    2 หน่วยกิต

861881   การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการ
ออกกำลังกายและการกีฬา                   2 หน่วยกิต

868837  โภชนาการสำหรับวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง          2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา

861882 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา              2 หน่วยกิต

862811 สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบายและการ
ปฏิบัติของสื่อสารมวลชนทางกีฬา        2 หน่วยกิต

862812 สัมมนาขั้นสูงเกี่ยวกับการถ่ายทอดสด
ทางกีฬาเทคโนโลยี                               2 หน่วยกิต

862813 สัมมนาเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนกับ
จริยธรรมทางสังคม                              2 หน่วยกิต

862814  สัมมนาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  ธุรกิจ
การเงิน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทาง

สื่อสารมวลชนทางกีฬา                        2 หน่วยกิต

862815  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาปัจจุบัน
เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทางกีฬา     2 หน่วยกิต

861724   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ       2 หน่วยกิต

861725  ไขมันในร่างกายมนุษย์                         2 หน่วยกิต861731   สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา        2 หน่วยกิต

861741   การออกกำลังกายและโรคจากการ
ขาดการออกกำลังกาย                          2 หน่วยกิต

861742   การออกกำลังกายและการกีฬาใน
ผู้สูงอายุ                                               2 หน่วยกิต

861743  การออกกำลังกายและการกีฬาใน
เด็กและเยาวชน                                    2 หน่วยกิต

861744  การออกกำลังกายและการกีฬาในสตรี  2 หน่วยกิต

861745  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                                2 หน่วยกิต

 

…………………………………………………………….

861871  การอ่านและวิพากษ์ทางสรีรวิทยาการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                  2 หน่วยกิต

861881   การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการ
ออกกำลังกายและการกีฬา                   2 หน่วยกิต

878737  โภชนาการขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม 2 สื่อสารมวลชนทางกีฬา

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง     2 หน่วยกิต

862711 กฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติของ
สื่อสารมวลชนทางกีฬา                         2 หน่วยกิต

862712 เทคโนโลยีการถ่ายทอดสด

ทางกีฬาขั้นสูง                                      2 หน่วยกิต

862713 สัมมนาเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนกับ
จริยธรรมทางสังคม                              2 หน่วยกิต862714  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจ การเงิน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา                  2 หน่วยกิต

862715  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาปัจจุบัน
ของการสื่อสารมวลชนทางกีฬา           2 หน่วยกิต

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชาเปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

ย้ายไปวิชาแกน

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

คงเดิม

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.2549) หลักสูตรใหม่  (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
862816  สัมมนาเปรียบเทียบการสื่อสารมวลชน
ทางกีฬา                                                  2 หน่วยกิต

862817  การสื่อสารมวลชนทางการออกกำลังกาย
และการกีฬาบนเว็บไซด์                         2 หน่วยกิต

862911  สัมมนาขั้นสูงงานวิจัยเกี่ยวกับการ
สื่อสารมวลชนทางการออกกำลังกาย
และการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

862941  การพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางการสื่อสารมวลชนทางการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                     2 หน่วยกิต

862881  การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
ทางการออกกำลังกายและการกีฬา         2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม การเรียนการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

863811  สัมมนาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพลศึกษา
การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

863812  สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการ
ออกกำลังกายและการฝึกกีฬาในปัจจุบัน 2 หน่วยกิต

863813  สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้
ทางการออกกำลังกายในโรงเรียน

สถาบันอุดมศึกษาและชุมชน                2 หน่วยกิต

863814  วิเคราะห์โปรแกรมสุขภาพและการ
ออกกำลังกายในโรงเรียนและ

สถาบันอุดมศึกษา                               2 หน่วยกิต

863815  นวัตกรรมทางการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

863841  การพัฒนาและจัดการวิชาชีพเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนทางการออกกำลังกาย
และการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

863851  แบบทดสอบและการประเมินผลสมัยใหม่
เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา  2 หน่วยกิต

863852  การวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
การพลศึกษาและการกีฬา                       2 หน่วยกิต

863881  การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอนทาง

การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

862716  การสื่อสารทางกีฬาเปรียบเทียบ          2 หน่วยกิต

 

862717  การสื่อสารมวลชนทางการกีฬา

บนเว็บไซด์                                          2 หน่วยกิต

862811  การวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
ทางการออกกำลังกายและการกีฬา   2 หน่วยกิต

 

862841  การพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางการสื่อสารมวลชนทางการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                   2 หน่วยกิต

862881  การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
ทางการออกกำลังกายและการกีฬา      2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม การเรียนการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

870881 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง    2 หน่วยกิต

863711  สัมมนาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

863712  สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการ
ออกกำลังกายและการฝึกกีฬาในปัจจุบัน 2 หน่วยกิต

863713  สัมมนาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้
ทางการออกกำลังกายในโรงเรียน

สถาบันอุดมศึกษาและชุมชน               2 หน่วยกิต

863751  วิเคราะห์โปรแกรมสุขภาพและการ
ออกกำลังกายในโรงเรียนและ

สถาบันอุดมศึกษา                               2 หน่วยกิต

863714  นวัตกรรมทางการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

863741  การพัฒนาและจัดการวิชาชีพเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนทางการออกกำลังกาย
และการกีฬา                                           2 หน่วยกิต

863851  แบบทดสอบและการประเมินผลสมัยใหม่
เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา   2 หน่วยกิต

863852  การวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
การพลศึกษาและการกีฬา                      2 หน่วยกิต

863881  การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอนทาง

การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

คงเดิม

 

คงเดิม

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.2549) หลักสูตรใหม่  (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
863911  สัมมนาขั้นสูงเกี่ยวกับการเรียนรู้และ

ดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ                2 หน่วยกิต

863941  การฝึกนักกีฬาเด็กและเยาวชน             2 หน่วยกิต

863942  การเป็นพี่เลี้ยง การฝึกและการให้

คำปรึกษาแนะนำทางกีฬา                     2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

434521  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                                         3 หน่วยกิต435751  สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์      3 หน่วยกิต

861851  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                               2 หน่วยกิต

 

 

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

864812  สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกาย        2 หน่วยกิต

864813  สัมมนาจิตวิทยาการกีฬา                       2 หน่วยกิต

864841  จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ 2 หน่วยกิต

 

864852  การวัดผลทางไซโคมอเตอร์                 2 หน่วยกิต

 

 

 

864871  การอ่านและวิพากษ์ทางจิตวิทยาการ
กีฬา                                                      2 หน่วยกิต

864881  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยา

การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่ม 5  การบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

861851  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง          2 หน่วยกิต

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

865811  การสัมมนาทางด้านการบริหารการ
จัดการกีฬาขั้นสูง                                 2 หน่วยกิต

863811  สัมมนาขั้นสูงเกี่ยวกับการเรียนรู้และ

ดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ                2 หน่วยกิต

863841  การฝึกนักกีฬาเด็กและเยาวชน             2 หน่วยกิต

863842  การเป็นพี่เลี้ยง การฝึกและการให้

คำปรึกษาแนะนำทางกีฬา                     2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

 

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

…………………………………………………………….

870752  สถิติทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                                2 หน่วยกิต

 

……………………………………………………………

864712  สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกาย

และการกีฬานานาชาติ                          2 หน่วยกิต

864761  จิตวิทยาการออกกำลังกายและ

การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง                   2 หน่วยกิต

864751  การวัดผลทางไซโคมอเตอร์                 2 หน่วยกิต

864762  จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ขั้นสูง           2 หน่วยกิต

864763  แรงจูงใจในการออกกำลังกายและ

การกีฬาขั้นสูง                                      2 หน่วยกิต

864871  การอ่านและวิพากษ์ทางจิตวิทยาการ
ออกกำลังกายและการกีฬา                    2 หน่วยกิต

864881  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการ

ออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง          2 หน่วยกิต

864882  การฝึกประสบการณ์การให้คำปรึกษา

ทางจิตวิทยาการกีฬา                             2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม 5  การบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

 

…………………………………………………….

870881  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง    2 หน่วยกิต

865711  การสัมมนาทางด้านการบริหารการ
จัดการกีฬาขั้นสูง                                 2 หน่วยกิต

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

คงเดิม

 

ลดรายวิชา

ลดรายวิชา

 

ย้ายไปวิชาแกน

 

เพิ่มรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

รวมรายวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

 

ย้ายไปวิชาแกน

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.2549) หลักสูตรใหม่  (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
865841  การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการกีฬา                              2 หน่วยกิต

865842  กลวิธีในการโฆษณาและการส่งเสริม
กีฬาและการออกกำลังกาย                    2 หน่วยกิต

865843  ความสัมพันธ์ของสื่อและการกีฬา        2 หน่วยกิต

865844  การจัดงานกีฬา                                     2 หน่วยกิต

865845  กิจการทางการกีฬา                               2 หน่วยกิต

865846  นโยบายการจัดการทางการกีฬา           2 หน่วยกิต

 

865847  กีฬากับแรงงานสัมพันธ์                        2 หน่วยกิต

865848  ประเด็นทางด้านกีฬาอาชีพ                   2 หน่วยกิต

865849  อุตสาหกรรมทางการกีฬา                   2 หน่วยกิต

865851  การวิจัยประยุกต์ด้านการตลาดทาง
การกีฬา                                               2 หน่วยกิต

865861  กีฬาและกฏหมาย                                 2 หน่วยกิต

865862  ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคม
ในการบริหารจัดการทางการกีฬา         2 หน่วยกิต

865881  การศึกษาอิสระทางการบริหารและการ
จัดการออกกำลังกายและการกีฬา         2 หน่วยกิต

865941  การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                               2 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม เวชศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกายและการกีฬา

861821   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการ
กีฬาขั้นสูง                                      2 หน่วยกิต

861851   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                         2 หน่วยกิต

861831   สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา        2 หน่วยกิต

865741  การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการกีฬา                              2 หน่วยกิต

865742  กลวิธีในการโฆษณาและการส่งเสริม
กีฬาและการออกกำลังกาย                    2 หน่วยกิต

865743  ความสัมพันธ์ของสื่อและการกีฬา        2 หน่วยกิต

865744  กิจการทางการกีฬาและการบริหาร

จัดการงานกีฬา                                   2 หน่วยกิต

865746  นโยบายการบริหารจัดการทางการกีฬา

และการพัฒนาองค์กรกีฬา                    2 หน่วยกิต

865747  กีฬากับแรงงานสัมพันธ์                        2 หน่วยกิต

865748  ประเด็นทางด้านกีฬาอาชีพ                   2 หน่วยกิต

865749  อุตสาหกรรมทางการกีฬา                   2 หน่วยกิต

865851  การวิจัยประยุกต์ด้านการตลาดทาง
การกีฬา                                               2 หน่วยกิต

865861  กีฬาและกฏหมาย                                 2 หน่วยกิต

865862  ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคม
ในการบริหารจัดการทางการกีฬา         2 หน่วยกิต

865881  การศึกษาอิสระทางการบริหารและการ
จัดการออกกำลังกายและการกีฬา         2 หน่วยกิต

865841  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการ

ออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง         2 หน่วยกิต

865842  การบริหารและการจัดการธุรกิจกีฬา    2 หน่วยกิต

865843  การจัดการระบบสิทธิประโยชน์

และการตลาดทางการกีฬา                    2 หน่วยกิต

865844  โอลิมปิกศึกษา                                      2 หน่วยกิต

865852  การประเมินทางการกีฬา                      2 หน่วยกิต

865882  การออกแบบการวิจัยทางการบริหารและ

การจัดการการออกกำลังกายและ

การกีฬา                                                2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม เวชศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกายและการกีฬา

871721   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการ
กีฬาขั้นสูง                                         2 หน่วยกิต

 

…………………………………………………………….

871731   สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา        2 หน่วยกิต

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

รวมรายวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

 

 

เพิ่มรายวิชา

 

คงเดิม

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

ย้ายไปวิชาแกน

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.2549) หลักสูตรใหม่  (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
861841   การออกกำลังกายและโรคจากการ
ขาดการเคลื่อนไหว                              2 หน่วยกิต

861845   การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                               2 หน่วยกิต866811  สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา 1                                     2 หน่วยกิต

866812   สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา 2                                     2 หน่วยกิต

866821  เวชศาสตร์การออกกำลังกายและ

การกีฬาขั้นสูง                                      2 หน่วยกิต

866822  สรีรวิทยาของระบบประสาทขั้นสูง

การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

866823  สรีรวิทยาของระบบหัวใจและระบบ
ไหลเวียนโลหิตขั้นสูง                          2 หน่วยกิต

866851  ระเบียบวิธีการทดลองทางเวชศาสตร์

การกีฬา                                                2 หน่วยกิต

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา               2 หน่วยกิต

866881   การศึกษาอิสระทางเวชศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา            2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา       

861821  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและ

การกีฬาขั้นสูง                                      2 หน่วยกิต

861831  สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา        2  หน่วยกิต

861845  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย
และการกีฬาขั้นสูง                               2  หน่วยกิต

861851 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                                2  หน่วยกิต

861882  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                   2  หน่วยกิต

866821  เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ขั้นสูง                                                 2  หน่วยกิต

867812  สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกาย

และการกีฬา  1                                    2 หน่วยกิต

867813  สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกาย

และการกีฬา  2                                    2  หน่วยกิต

871741   การออกกำลังกายและโรคจากการ
ขาดการออกกำลังกาย                           2 หน่วยกิต

871745   การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย

และการกีฬาขั้นสูง                                2 หน่วยกิต876711  สัมมนาทางเวชศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา 1                                       2 หน่วยกิต

866712   สัมมนาเวชศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา 2                                      2 หน่วยกิต

866721  เวชศาสตร์การออกกำลังกายและ

การกีฬาขั้นสูง                                       2 หน่วยกิต

866722  สรีรวิทยาของระบบประสาทขั้นสูง       2 หน่วยกิต

 

866723  สรีรวิทยาของระบบหัวใจและระบบ
ไหลเวียนโลหิตขั้นสูง                           2 หน่วยกิต

866851  ระเบียบวิธีการทดลองทางเวชศาสตร์

การกีฬา                                                 2 หน่วยกิต

866881   การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง    2 หน่วยกิต

866881   การศึกษาอิสระทางเวชศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา             2 หน่วยกิต

 

กลุ่ม ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา       

871721  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและ

การกีฬาขั้นสูง                                      2  หน่วยกิต

………………………………………………………………………….

871745  การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย
และการกีฬาขั้นสูง                                2  หน่วยกิต

 

……………………………………………………………..

870881   การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง   2 หน่วยกิต

876721 เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ขั้นสูง                                                  2  หน่วยกิต

867711  สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกาย

และการกีฬา  1                                     2 หน่วยกิต

867712  สัมมนาชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกาย

และการกีฬา  2                                      2 หน่วยกิต

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชา

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

คงเดิม

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

ลดรายวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

ลดรายวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.2549) หลักสูตรใหม่  (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
867821  ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและ

การกีฬาขั้นสูง                                         2  หน่วยกิต

867851 ระเบียบวิธีการทดลองทางชีวกลศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา               2  หน่วยกิต

867852  การวิเคราะห์การเรียนรู้และการควบคุม

ทักษะกลไก                                          2  หน่วยกิต

867853  เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์    2  หน่วยกิต

867871  การอ่านและวิพากษ์ทางชีวกลศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา               2  หน่วยกิต867881  การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                      2  หน่วยกิต

 

กลุ่ม โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา

861831 สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา           2  หน่วยกิต861851 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง             2  หน่วยกิต

861882 การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา                2  หน่วยกิต

868812 สัมมนาโภชนาการการออกกำลังกาย

และการกีฬา 1                                         2  หน่วยกิต868813 สัมมนาโภชนาการการออกกำลังกาย

และการกีฬา 2                                         2  หน่วยกิต

868831 โภชนาการของการออกกำลังกายและ

การกีฬาประยุกต์                                     2  หน่วยกิต

868832  การเพิ่มปริมาณความต้องการทาง

โภชนาการขั้นสูง                                    2  หน่วยกิต

868833  ความสมดุลของพลังงานและ

ส่วนประกอบของร่างกาย                       2  หน่วยกิต

868834  ภาวะโภชนาการของการเจริญเติบโตที่มีต่อ

การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง       2 หน่วยกิต868835 โภชนาการสำหรับการออกกำลังกาย

การเล่นกีฬาและความยืนยาว

ของชีวิตขั้นสูง                                         2 หน่วยกิต

868836  อาหารเพื่อการทำงานของร่างกาย

อย่างเต็มประสิทธิภาพขั้นสูง                   2 หน่วยกิต

868837  โภชนาการสำหรับวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง           2 หน่วยกิต

867721  ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและ

การกีฬาขั้นสูง                                       2 หน่วยกิต

867851 ระเบียบวิธีการทดลองทางชีวกลศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา             2  หน่วยกิต

867852  การวิเคราะห์การเรียนรู้และการควบคุม

ทักษะกลไก                                       2  หน่วยกิต

867853  เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์  2  หน่วยกิต

867871  การอ่านและวิพากษ์ทางชีวกลศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา             2  หน่วยกิต867881  การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา                    2  หน่วยกิต

 

กลุ่ม โภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬา

871731  สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา         2  หน่วยกิต

 

………………………………………………………………………….

870881  การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง     2 หน่วยกิต

 

………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………….

868732  การเพิ่มปริมาณความต้องการทาง

โภชนาการขั้นสูง                                  2  หน่วยกิต

868733  ความสมดุลของพลังงานและ

ส่วนประกอบของร่างกาย                     2  หน่วยกิต

 

 
868735  ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัยที่มีต่อ

การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง     2 หน่วยกิต

68736 อาหารในแต่ละช่วงเพื่อการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                          2 หน่วยกิต

868737  โภชนาการขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา              2 หน่วยกิต

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

คงเดิม

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

ลดรายวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

ลดรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

ลดรายวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

 

รวมรายวิชา

 

 

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.2549) หลักสูตรใหม่  (พ.ศ.2553) หมายเหตุ
868851  เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ของชีวภาพ                        2 หน่วยกิต

868881  การศึกษาอิสระทางโภชนาการทาง

การออกกำลังกายและการกีฬา              2 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………..

868881  การศึกษาอิสระทางโภชนาการทาง

การออกกำลังกายและการกีฬา                2 หน่วยกิต

868734  ชีวเคมีและสรีรวิทยากับโภชนาการ        2 หน่วยกิต

868738  น้ำและเกลือแร่เพื่อการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                            2 หน่วยกิต

868739  อาหารสำหรับนักกีฬากลุ่มพิเศษ             2 หน่วยกิต

868811  ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโภชนาการ

ทางการออกกำลังกายและการกีฬา          2 หน่วยกิต

868831  การควบคุมน้ำหนักบุคคลทั่วไป

และนักกีฬาโภชนาการ                            2 หน่วยกิต

868851  การประเมินสภาพโภชนาการ การจัดการ

และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ       2 หน่วยกิต

868882  การให้คำปรึกษาโภชนาการทางการ

ออกกำลังกายและการกีฬา                       2 หน่วยกิต

 

ลดรายวิชา

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

 

เพิ่มรายวิชา

6.  วิทยานิพนธ์   36   หน่วยกิต

861998   วิทยานิพนธ์                                       36  หน่วยกิต

6.  วิทยานิพนธ์   36   หน่วยกิต

870899   วิทยานิพนธ์                                         36  หน่วยกิต

คงเดิม

เปลี่ยนรหัสวิชา

 

 1. แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร

18.1 ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตเป็นศูนย์กลางและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

18.1.1 มีวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งวิชาแกนและวิชาเฉพาะ ให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อนำเสนอในที่ประชุมกลุ่ม

18.1.2 มีวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กับนิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อทำวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

18.1.3 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

18.1.4 มีห้องศูนย์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา

18.1.5 มีห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬา เพื่อทำการทดลองแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

18.1.6 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการศึกษาและวิจัยด้วยตนเองของนิสิต

18.1.7 มีการมอบหมายงานให้นิสิตทำงานรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

18.2  ระบบการประมวลความรู้และสอบวิทยานิพนธ์

18.2.1 เมื่อนิสิตเรียนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกครบทั้งหมดและเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Quality examination) เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยและวัดความพร้อมของความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง

18.2.2 นิสิตต้องผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (Final examination) และก่อนยื่นขอสอบปากเปล่า

18.2.3 นิสิตต้องได้เสนอบทความวิจัยหรือได้รับการตอบรับให้เสนอบทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ

หรือในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีกรรมการพิจารณา และเป็นที่ยอมรับทั่วไปอย่างน้อย จำนวน 1 บทความ

18.2.4 มีเกณฑ์การสอบและระเบียบการสอบ

18.2.5 มีคณะกรรมการในการสอบ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบูรพา

มีการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

18.3  ระบบการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

18.3.1 มีการสนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติทุกปี เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัย ตลอดจนถึงมาตรฐานของหลักสูตร

18.3.2 มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร

18.3.3 มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

18.3.4 มีการประชุมผลกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา

18.4  ระบบการประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี

18.4.1 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ  แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและสื่ออินเตอร์เน็ต

18.4.2 มีการติดตามข้อมูลจากดุษฎีบัณฑิตและหน่วยงานที่ใช้ดุษฎีบัณฑิต

18.4.3 มีการจัดสัมมนาประเมินหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรทุก  5 ปี