หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.. 2553

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา

ภาษาอังกฤษ         :      Bachelor of  Science  Program  in  Exercise  and  Sport  Science

 1. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย              :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

:      วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ         :      Bachelor of Science (Exercise and Sport Science)

:      B.Sc. (Exercise and Sport Science)

3.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

                             –ไม่มี-

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนิสิตไทย หากเป็นนิสิตต่างชาติต้องมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวและกรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถเรียนปริญญาที่ 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

 1. สถานภาพของหลักสูตร และพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่……………วันที่…………………………

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม

ครั้งที่……………วันที่………………………

 1. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR ) เมื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการออกกำลังกายและกีฬา ไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามคาดว่าจะเผยแพร่ใน ปีการศึกษา 2555

 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ ด้านการออกกำลังกาย หรือศูนย์การออกกำลังกายและตามหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 1. ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน

ตำแหน่ง คุณวุฒิ
1 นายนภพร  ทัศนัยนา      
2 นางสาวอรวรีย์ อิงคะเตชะ 3 1009 0035x xx x

 

อาจารย์ วท.บ.(กายภาพบำบัด)

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544

3 นายพรพจน์  ไชยนอก

 

3 3012 0013x xx x

 

อาจารย์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2546

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

นายฉัตรกมล  สิงห์น้อย

 

 

 

 

 

 

3 22 010006x xx x

 

 

 

 

 

 

อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วท.บ.ราชภัฏราชนครินทร พ.ศ.2544สาขาการฝึกและการจัดการจัดการกีฬา

วท.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา  ปี พ.ศ.2547 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ปร.ด. มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.2551 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

5 นางสาวสมพร  ส่งตระกูล   อาจารย์  

 

 1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดชลบุรี

 

 

 1. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ

                       ในการจัดทำหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมภายในประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาได้เล็งเห็นถึงสาขาวิชาชีพของสาขานี้ซึ่งในปัจจุบันวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาได้เป็นอีกหนึ่งสาขาที่จะนำพาและพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมในประเทศได้ เนื่องจากในโลกปัจจุบันประชาชนในประเทศขาดความรู้ทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาอีกทั้งยังมีประชาชนบางกลุ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของประชาชนและอีกยังเป็นสาขาที่มีผู้ปฏิบัติงานในสาขานี้จำนวนน้อยจึงทำให้หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาที่ทางคณะปรับปรุงสามารถที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างดี

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในการจัดทำหลักสูตรนี้ได้คำนึงถึงการเป็นนักวิทยาศาตร์การกีฬา โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องจากประเทศไทยได้มีอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่หลายสาขาวิชา และเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนทางด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้เยาวชนไทยกระตือรือร้นทางด้านสังคมและทำให้เยาวชนไทยมีความรู้สึกดีๆต่อสังคมในประเทศไทยอีกทั้งยังช่วยในทางด้านการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศไทยให้สอดคล้องกับการบำรุงวัฒนธรรมให้สืบต่อไป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์การกีฬามีสังคมที่ดีและรู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย จึงเป็นส่วนสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้น

 1. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

มีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสนองความต้องการกำลังคนที่ยังขาดแคลนในสาขาวิชาดังกล่าวอีกมากในภาคธุรกิจ โดยกำลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่ไปปฏิบัติ

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการที่สนับสนุนทางกีฬาและทางด้านสื่อกีฬาอีก ดังนั้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา โดยสามารถใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่มาเสริมหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผู้มีประสบการณ์ทางกีฬาและทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นวิทยากรได้อีกด้วย ยิ่งกว่านั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตกำลังคนสนองความต้องการกำลังคนของภาครัฐและภาคธุรกิจในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้วย เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

 1. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น และหลักสูตรในคณะดังนี้

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

กลุ่มรายวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านซึ่งนิสิตต้องเรียนวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาเปิดสอนในหลักสูตร

กลุ่มรายวิชาเอกบังคับซึ่งนิสิตต้องไปเรียนกับคณะอื่นประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอื่นในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้นิสิตต่างคณะก็สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ เช่น วิชาการอยู่ค่ายพักแรม ผู้นำนันทนาการ นันทนาการและการท่องเที่ยว

13.3 การบริหารและการจัดการ

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องประสานงานกับคณะต่างๆที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ต้องเรียน โดยการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนิสิตที่มาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นิสิตเหล่านั้

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ความสำคัญ

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาได้มีการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดของสถานประกอบการทาธุรกิจ

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตร เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัยตามดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษารอบหลังจากที่ได้ดำเนินการใช้หลักสูตรมาแล้วซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิต ทางสื่อสารมวลชนการกีฬาที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชา เพื่อรองรับกับตลาดแรงงานทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
 2. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
 4. 4. เพื่อบูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ อันจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่

 

 

2.แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬาให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติสาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและสถานประกอบการ 1.ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความต้องการกำลังคนในภาคธุรกิจและสถานประกอบการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

2.เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

3.ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดรายวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ

4.มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

1.รายงานผลการดำเนินงาน

2.รายงานผลการฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์

3.นิสิตอย่างน้อยร้อยละ 95 ผ่านการฝึกประสบการณ์

4.เอกสารการประสานงานกับหน่วยงาน

5.ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 4.5 จากระดับ 5

-ยกระดับทรัพยากรสายผู้สอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 1.อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการสอนการวัดและการประเมินผล

2.อาจารย์ทุกท่านต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆและการวัดผลประเมินผลทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างดี

1.หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการดำเนินการ

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโตรงสร้างของหลักสูตร

 

1.ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบภาคปกติ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

-ไม่มี-

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคี

-ไม่มี-

2.การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน เวลาในการดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สำหรับนิสิตภาคปกติ

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรมแกรมวิทยาศาสตร์ และศิลปะ

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

โดยที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงอาจมีปัญหาบ้าง สำหรับนิสิตที่เรียนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ จากมัธยมศึกษาตอนปลายมาไม่ดีประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำให้นิสิตใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได้

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3

สำหรับนิสิตที่มีปัญหาทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะจัดให้มีการสอนเสริม หรืออาจจัดให้นิสิตรุ่นพี่ให้คำแนะนำและสอนเสริมให้รุ่นน้อง

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำกลุ่มนิสิต ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานิสิตก็สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้

 

 

 

 

 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

 

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา
  2553 2554 2555 2556 2557
รับเข้าศึกษา 120 120 120 120 120
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 120 120

 

2.6 งบประมาณตามแผน

ความต้องการงบประมาณสำหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้

            หน่วย : พันบาท                    

                                                  พ.ศ.

รายการ

ประมาณการความต้องการในปีงบประมาณ

2553

2554 2555 2556 2557
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 3,562 3,596 3,630 3,664 3,698
ค่าจ้างชั่วคราว 654 688 722 756 790
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,181 3,403 3,625 3,847 4,069
ค่าสาธารณูปโภค 672 684 696 708 720
ค่าครุภัณฑ์ 555 600 656 711 766
เงินอุดหนุน 1,131 1,178 1,225 1,272 1,319
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000
รายจ่ายอื่น ๆ 204 214 224 234 244
รวม 54,959 70,363 85,778 101,192 116,606

2.7 ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

2.8.1 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน หรือศึกษาตามอาธยาศัย หรือมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2.8.2 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยอื่นสามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยนั้น หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาการออกกำลังกายและกีฬา

3.หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

        3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

      กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                            9   หน่วยกิต

      กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ                                             3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ                                                           3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                                          3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                       3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                            4  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก                                                                  5  หน่วยกิต

 

 

 

     หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  24 หน่วยกิต

วิชาเอก                          70 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ                                                        48 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก                                                         4  หน่วยกิต

วิชากิจกรรมกีฬา                                                 14      หน่วยกิต

วิชาการฝึกกีฬา                                                     4  หน่วยกิต

       หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

       หมวดฝึกประสบการณ์   ฝึกบริการวิชาการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า150 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)

         รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

            1.วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานจำนวน   6   หน่วยกิต โดยจัดกลุ่มเรียนตามความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ กำหนดให้เรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

222101 ภาษาอังกฤษ 1                                                                              3(3-0-6)  

English I

222102 ภาษาอังกฤษ 2                                                                              3(3-0-6) 

                                        English II

222103 ภาษาอังกฤษ 3                                                                              3(3-0-6) 

English III

 

 

         2.วิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ จำนวน 3 หน่วยกิต

850201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา                                 3(3-0-6) 

English for Sports Sciences

 1. วิชาภาษาอื่นๆ จำนวน 3 หน่วยกิต
  228101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                      3(3-0-6)           6                                        Thai Language Skills for Communication

4. วิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

245101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                           3(3-0-6)

Information for Life Long Learning

5. วิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

201101 สื่อในชีวิตประจำวัน                                                                   3(3-0-6)

Media in Everyday Life

 
  302102 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน                                            2(2-0-4)

Mathematics for Daily Life

308150 พลังงานเพื่อชีวิต                                                                       2(2-0-4)

Energy for Life

 
 1. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)   

                         7.1  กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

   10710  การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

Holistic Health Promotion

2(2-0-4)
   107103  ยาสูบ  แอลกอฮอล์  กับสุขภาพ

Tobacco, Alcohol  and  health

2(2-0-4)
   107106  การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

First Aid and Basic Life Support

2(1-2-3)
   107107  สุขภาพและความงาม

Health and Beauty

2(2-0-4)
   441110  พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ

Physical Education and  Recreation for Fitness Promotion

2(1-2-3)
   700110  สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

Health, Environment and  Safety

2(2-0-4)
   700111  ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์

Happiness and Creative Health

2(2-0-4)
   710101  วัยรุ่นกับความปลอดภัย

Teenagers and Safety

2 (2-0-4)
   731101  ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

Life Skills  and  Adolescent  Health

2 (2-0-4)

                          850101   การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ                                                                      1 (0-2-1)

Weight Training for Health

850102   เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ                                                                                                          1 (0-2-1)

Walking and Jogging for Health

850103   ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ                                                                          1 (0-2-1)

Football for health

850104   บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ                                                            1 (0-2-1)

Basketball for health

850105   วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ                                                                   1 (0-2-1)

Volleyball for Health

850106   ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ                                                                         1 (0-2-1)

Swimming for Health

850107   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ                                                                      1 (0-2-1)

Futsal for Health

850108   แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ                                                                                 1 (0-2-1)

Handball for health

850109   แบดมินตันเพื่อสุขภาพ                                                                                               1 (0-2-1)

                                         Badminton for Health

850110   เทนนิสเพื่อสุขภาพ                                                                                                     1 (0-2-1)

Tennis   for   Health

850111   ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ                                            1 (0-2-1)

Soft Tennis for Health

850112   เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อสุขภาพ                                                               1(0-2-1)

Table tennis for Health

850113   มวยไทยเพื่อสุขภาพ                                                                                          1(0-2-1)

Muay Thai for Health

850114   กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ                                                                        1(0-2-1)

Krabi Krabong for Health

850115   ตะกร้อเพื่อสุขภาพ                                                                           1(0-2-1)

Takraw for Health

850116   การต่อสู้ป้องกันตัว                                                                                   1(0-2-1)

Self Defence

850117   เทควันโด เพื่อสุขภาพ                                                                                              1(0-2-1)

Taekwando for Health

850118   โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ                                                                                    1(0-2-1)

Bowling for Health

850119   เปตองเพื่อสุขภาพ                                                                                     1(0-2-1)

Petangue for Health

850120   ลีลาศเพื่อสุขภาพ                                                           1(0-2-1)

Social Dance for Health

850121   แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ                                                                                      1(0-2-1)

Aerobic Dance for Health

850122   กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ                                          1(0-2-1)

Rhythmic Activities for Health

850123   โยคะเพื่อสุขภาพ                                                                                       1(0-2-1)

Yoga for Health

850124   วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ                                                                         1(0-2-1)

Wood Ball for Health

850125   แชร์บอลเพื่อสุขภาพ                                                                       1(0-2-1)

Chair Ball for Healt

7.2  กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต

107104  การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา                                                           2(1-4-1)

Mindfulness Cultivation for Wisdom

107105  การจัดการครอบครัว                                                                                   2(2-0-4)

Family Manageme

107108 ศิลปะการทำงานอาชีพอย่างเป็นสุข                                             2(2-0-4)

The Art of Work for Happiness

241102  การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน                                    2(2-0-4)

Personality and Self Development

245107  ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล               2(2-0-4)

Information Literacy in the Digital Age

245108  การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน                              2(2-0-4)

Knowledge Management for Sustainable Learning

311191 รู้รอบเรื่องอาหาร                                                                               2(2-0-4)

Food Blog

402401 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ                                                            2(2-0-4)

Training for Professional Development

414202  อารมณ์และการจัดการความเครียด                                 2(2-0-4)

Emotion and Stress Management

423104  การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา                                       2(2-0-4)

Educational Technology Equipment Operation

423321 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์                               2(2-0-4)

Design and Creative Presentation

430312  การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา                 2(2-0-4)

Quality Management in Educational Organization

430314 การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้                                                             2(2-0-4)

Learning Organization Management

7.3  กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 

                          245109  สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา                                         2(2-0-4)

Information for Wisdom  Development

                           250108  มรดกทางภูมิปัญญาไทย                                                           2(2-0-4)

Thai Wisdom Heritage

                           257102  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                2(2-0-4)

Economics of Everyday Life

                           265108  มนุษย์กับศาสนา                                                                      2(2-0-4)

Man  and  Religions

                           265127 ความจริงและความหมายของชีวิต                                           2(2-0-4)

Reality  and  Meaning  of  life

                            402402 รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม                              2(2-0-4)

Life  Style  and  Multi  Cultural  Learning

                            402403 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                            2(2-0-4)

Sufficiency  Economy  and  Social  Development

                            402404 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม                                                 2(2-0-4)

Volunteer  Spirit  for  Social  Development

                             610102  ศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย                                          2(2-0-4)

Thai Folk Art and Wisdom

 • กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด
                            265503  มนุษย์กับทักษะการคิด                                                         2(2-0-4)

Man and Thinking  Skills

                            402405  การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม                                                2(2-0-4)

Creative  Thinking  for  Society

                           404211   ทักษะการคิดนอกกรอบ                                                      2(2-0-4)

Lateral  Thinking  Skills

                           404306   จิตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง                                  2(2-0-4)

Contemplative  Education  for  Self  Developmen

      ข.   หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

        วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  24 หน่วยกิต

316202 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                     2(2-0-4)
Biochemistry  for  Health Science

317101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์                                                                                 2(2-0-4)
Principle of Human  Anatomy

317102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์                                                                                 1(0-3-0)
Principle of Human  Anatomy  Laboratory

317202 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                    3(2-3-4)
Human Physiology for Sport Science

851131 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา                                                                                    2(2-0-4)
Introduction   Exercise  and  Sport  Science

851132 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย                                                                            2(2-0-4)
Health  and  Safety  Science

851133 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                                                                               2(2-0-4)

Professional Ethics

851231 การปฐมพยาบาลบาดเจ็บทางกีฬา                                                                                    2(1-2-3)

First Aid in Sport Injuries

851232 กลศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา    2(2-0-4)

Mechanics for Exercise and Sport Science

851331 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2(1-2-3)
Computer  for  Exercise  and  Sport  Science

851332 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา 1                                                                                                      2(2-0-4)
English  for  Exercise  and  Sport  Science I

851333 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา 2                                                                                                         2(2-0-4)
English  for  Exercise  and  Sport  Science II

วิชาเอก  70 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 51  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

851341 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 1                                                                                                     3(2-2-5)
Exercise  Physiology  I

851342 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 2                                                                                                    2(1-2-3)
Exercise  Physiology  II

851343 เวชศาสตร์การกีฬา 1                                                                                                    2(1-2-3)
Sport Medicine  I

851344 เวชศาสตร์กีฬา 2                                                                                                    2(2-0-4)
Sport  Medicine  II

851345 ชีวกลศาสตร์ 1                                                                                                    3(2-2-5)
Biomechanics  I

851346 ชีวกลศาสตร์ 2                                                                                                   2(1-2-3)
Biomechanics  II

851347 การทดสอบและประเมินผลทางการออกกำลังกาย

และการกีฬา                                                                                              3(2-2-5)
Test  and  Evaluation  in  Exercise  and  Sport

851348 การเรียนรู้ทักษะกลไก                                                                                           3(2-2-5)
Learning  of  Motor  Skills

855381 กระบวนการโอลิมปิค                                                                                           2(2-0-4)
Olympic movement

854381 จิตวิทยาการกีฬา                                                                                              2(2-0-4)
Sport  Psychology

854382 สังคมวิทยาการกีฬา                                                                                              2(2-0-4)
Sport  Sociology

854383 การฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการความเครียดทาง
การกีฬา                                                                                             2(1-2-3)
Psychological  Skill  Training  and  Stress  Management  in  Sport

851471 หลักวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา                    2(1-2-3)
Scientific Principles of Conditioning and Training

851472 การจัดการแข่งขันกีฬา                                                              2(2-0-4)
Organizing of  Sport  Competition

855462 การบริหารจัดการการออกกำลังกาย
และกีฬาในสถานประกอบการ                                                                     2(2-0-4)
Workplace Exercise and Sport Management

851473 โภชนาการทางกีฬา                                                                                    2(1-2-3)
Sport  Nutrition

851475 กีฬาสำหรับคนพิการ                                                                                  2(2-0-4)

Sports for Disabled

851491 การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา                                                                                    2(2-0-4)
Basic  Research  in  Exercise  and  Sport  Science

851492 โครงงานเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา                                                                                    2(1-2-3)
Senior  Project  in  Exercise  and  Sport  Science

851493 การฝึกงาน                                                                               6(0-30-0)
Field  Work

855393 สหกิจศึกษา                                                                            3(0-18-0)

Co-operative Education

กิจกรรม  15 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้

กลุ่มวิชากีฬาพื้นฐาน  จำนวน 4 หน่วยกิต

851111 กรีฑา 1                                                                                         1(0-2-1)
Track and Field I

851112 ว่ายน้ำ 1                                                                                         1(0-2-1)
Swimming I

851117 ยิมนาสติกส์ 1                                                                                         1(0-2-1)
Gymnastics I

851127 การฝึกด้วยน้ำหนัก                                                                              1(0-2-1)

Weight Training

กลุ่มวิชากีฬาไทย  จำนวน  1 หน่วยกิต

851122 มวยไทย 1                                                                                         1(0-2-1)
Muay  Thai  I

851124 กระบี่กระบอง 1                                                                                            1(0-2-1)
Krabi  Krabong  I

851213 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ                                                                               1(0-2-1)
Takraw and  Sepak  Takraw

851322 มวยไทย 2                                                                                         1(0-2-1)
Muay  Thai  II

851323 กระบี่กระบอง 2                                                                                         1(0-2-1)
Krabi  Krabong  II

                             กลุ่มวิชาด๊านซ์  จำนวน  1 หน่วยกิต

851125 แอโรบิกด๊านซ์ 1                                                                                         1(0-2-1)
Aerobic  Dance I

851126 รำไทยเพื่อการออกกำลังกาย                                                                                     1(0-2-1)
Thai  Classical  Dance and Exercise

851212 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                                                                1(0-2-1)
Rhythmic  Activities

851214 โมเดรินด๊านซ์                                                                            1(0-2-1)
Modern  Dance

851219 กีฬาลีลาศ                                                                                  1(0-2-1)
Dance Sports

851325 แอโรบิกด๊านซ์ 2                                                                                         1(0-2-1)
Aerobic  Dance II

851413 ลีลาศึกษา                                                                                  1(0-2-1)
Movement  Education

                             กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต  จำนวน  2 หน่วยกิต

851118 เทนนิส 1                                                                                         1(0-2-1)
Tennis  I

851119 แบดมินตัน 1                                                                                         1(0-2-1)
Badminton I

851201 สควอซ                                                                                    1(2-0-1)

Squash

851210 ซอฟท์เทนนิส                                                                               1(0-2-1)
Soft  Tennis

851211 เทเบิลเทนนิส 1                                                                                         1(0-2-1)
Table Tennis I

851310 เทเบิลเทนนิส 2                                                                                         1(0-2-1)
Table Tennis II

851318 เทนนิส 2                                                                                         1(0-2-1)
Tennis  II

851319 แบดมินตัน 2                                                                                         1(0-2-1)
Badminton II

                             กลุ่มวิชากีฬาทางน้ำ  จำนวน  1 หน่วยกิต

851209 วินด์เซิร์ฟ 1                                                                1(0-2-1)
Windsurf I

851120 สกีน้ำ                                                                          1(0-2-1)
Water Skiing

851217 เรือพาย                                                                       1(0-2-1)
Rowing

851218 ระบำใต้น้ำ                                                                  1(0-2-1)
Syncronize Swimming

851312 ว่ายน้ำ 2                                                                      1(0-2-1)
Swimming II

851414 วินด์เซิร์ฟ 2                                                                1(0-2-1)
Windsurf II

851415 เรือใบ                                                                          1(0-2-1)
Sailing

851416 กระโดดน้ำ                                                                 1(0-2-1)
Diving

851417 โปโลน้ำ                                                                      1(0-2-1)
Water Polo

851418 การดำน้ำแบบสคูบา                                                  1(0-2-1)

Scuba Diving

851421 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ                    1(0-2-1)
Life Saving and Water safety

                             กลุ่มวิชากีฬาลูกบอล  จำนวน  3 หน่วยกิต

851113 บาสเกตบอล 1                                                           1(0-2-1)
Basketball I

851114 รักบี้ฟุตบอล 1                                                            1(0-2-1)
Rugby Football I

851115 ฟุตบอล 1                                                                   1(0-2-1)
Football I

851116 วอลเลย์บอล 1                                                            1(0-2-1)
Volleyball I

851128 เบสบอล                                                                      1(0-2-1)
Baseball

851221 ฮอกกี้                                                                          1(0-2-1)
Hockey

851222 ซอฟท์บอล                                                                 1(0-2-1)
Softball

851223 แฮนด์บอล                                                                  1(0-2-1)
Handball

851313 บาสเกตบอล 2                                                           1(0-2-1)
Basketball II

851314 รักบี้ฟุตบอล 2                                                            1(0-2-1)
Rugby Football II

851315 ฟุตบอล 2                                                                   1(0-2-1)
Football II

851316 วอลเลย์บอล 2                                                            1(0-2-1)
Volleyball II

851208 ฟุตซอล 1                                                                   1(0-2-1)

Futsal I

851324 ฟุตซอล 2                                                                   1(0-2-1)

Futsal II

851202 เนตบอล                                                                                  1(0-2-1)

Netball

851203 วู๊ดบอล                                                                              1(2-0-1)

Woodball

กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้และป้องกันตัว  จำนวน  1 หน่วยกิต

851204 วูซู                                                                                           1(0-2-1)
Wushu

851205 ปันจักสีลัต                                                                 1(0-2-1)

Pencak Silat

851121 มวยสากล 1                                                                1(0-2-1)
Boxing  I

851123 ยูโด 1                                                                          1(0-2-1)
Judo  I

851220 เทควันโด                                                                    1(0-2-1)
Taekwando

851326 เทควันโด 2                                                                1(0-2-1)
Taekwando

851229 ดาบสากล                                                                   1(0-2-1)
Fencing

851327 ดาบสากล 2                                                                1(0-2-1)
Fencing

851321 มวยสากล 2                                                                1(0-2-1)
Boxing  II

851411 ยูโด 2                                                                          1(0-2-1)
Judo  II

851422 การต่อสู้ป้องกันตัว                                                    1(0-2-1)
Self  Defense

 

                             กลุ่มวิชากิจกรรมอื่น ๆ  จำนวน  2 หน่วยกิต

851129 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ                                              1(0-2-1)
Walking and Jogging  For Health

851206                                                                              หมากกระดาน                                                                         1(0-2-1)

Chess

851207   เชียร์ลีดดิ้ง                                                                               1(0-2-1)

Cheer Leading

851215 เกมเบ็ดเตล็ด                                                                  1(0-2-1)
Minor  Games

851216 การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก              1(0-2-1)
Exercise  and  Weight  Control

851224 ยิงธนู                                                                           1(0-2-1)
Archery

851225 กอล์ฟ                                                                         1(0-2-1)
Golf

851226 โบว์ลิ่ง                                                                        1(0-2-1)
Bowling

851227 จักรยาน                                                                      1(0-2-1)
Cycling

851228 ยกน้ำหนัก                                                                  1(0-2-1)
Weightlifting

851311 กรีฑา 2                                                                       1(0-2-1)
Track and Field II

851317 ยิมนาสติกส์ 2                                                             1(0-2-1)
Gymnastics II

851328                                                                                        กอล์ฟ 2                                                                                   1(0-2-1)

Golf 2

851361 การเหยียดยืดเพื่อสุขภาพ                                             1(0-2-1)
Stretching  for Health

851362 โยคะเพื่อสุขภาพและกีฬา                                         1(0-2-1)
Yoga  for  Health  and  Sport

851412 เปตอง                                                                         1(0-2-1)
Petangue

วิชาการฝึกกีฬา  จำนวน  4 หน่วยกิต   เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา

851350 การฝึกกีฬาฟุตซอล                                                   2(1-2-3)

Futsal Coaching

851351 การฝึกกรีฑา                                                              2(1-2-3)
Track  and  Field  Coaching

851352 การฝึกกีฬาว่ายน้ำ                                                      2(1-2-3)
Swimming  Coaching

851353 การฝึกกีฬาบาสเกตบอล                                           2(1-2-3)
Basketball  Coaching

851354 การฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล                                            2(1-2-3)
Rugby  Football  Coaching

851355 การฝึกกีฬาฟุตบอล                                                   2(1-2-3)
Football  Coaching

851356 การฝึกกีฬาวอลเลย์บอล                                            2(1-2-3)
Volleyball  Coaching

851357 การฝึกกีฬายิมนาสติกส์                                             2(1-2-3)
Gymnastic  Coaching

851358 การฝึกกีฬาเทนนิส                                                    2(1-2-3)
Tennis  Coaching

851359 การฝึกกีฬาแบดมินตัน                                              2(1-2-3)
Badminton  Coaching

851451 การฝึกกีฬามวยสากล                                                2(1-2-3)
Boxing  Coaching

851452 การฝึกกีฬามวยไทย                                                   2(1-2-3)
Muay  Thai  Coaching

851453 การฝึกกีฬายูโด                                                          2(1-2-3)
Judo  Coaching

851454 การฝึกกีฬาวินด์เซิร์ฟ                                                2(1-2-3)
Windsurf  Coaching

851455 การฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส                                          2(1-2-3)
Table  Tennis  Coaching

                             หมายเหตุ    ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกกีฬาใด จะต้องเรียนและสอบผ่านวิชากิจกรรมนั้น ๆ  ทั้งในระดับ  1 และระดับ 2 มาแล้ว

วิชาเอกเลือก  4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

851130 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย           2(1-2-3)

Health Promotion and Physical Fitness

852211 นันทนาการกับการท่องเที่ยว                                    2(1-2-3)
Recreation and Tourism

855282 กีฬากับการพัฒนาชุมชน                                           2(2-0-4)
Sport and Community Development

855382 มนุษย์สัมพันธ์ทางกีฬา                                              2(1-2-3)
Human Relation in Sport

855383 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกกำลังกายและการกีฬา                                                                                    2(1-2-3)
Innovation and Technology in Exercise  and  Sport

854384   จิตวิทยาการออกกำลังกาย                                                    2(2-0-4)

Exercise Psychology

855463 ธุรกิจการกีฬา                                                             2(2-0-4)

Sport Bussiness

855464 การจัดการท่องเที่ยวทางกีฬา                                    2(2-0-4)

Management of Sport Tourism

855465 อุปกรณ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างทางการออกกำลังกายและ
การกีฬา                                                                      2(2-0-4)
Facilities and Equipment in Exercise and Sport Science

852212 การละเล่นพื้นเมือง                                                    2(1-2-3)
Folk Activities

852213 การละเล่นของเด็กไทย                                                           2 1-2-3)

Thai Children Plays

852312 การอยู่ค่ายพักแรม                                                     2(1-2-3)
Camping

852313 ผู้นำนัทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์                2(1-2-3)
Leadership in Recreation and Group Dynamic Program

852314 ผู้นำค่ายพักแรม                                                        2(1-2-3)
Camping Leadership

851462   การนวดกับการกีฬา                                                2(1-2-3)

Sport Massage

            ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

. หมวดฝึกประสบการณ์ (ไม่นับหน่วยกิต

– ฝึกประสบการณ์ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง นิสิตต้อง

ฝึกปฏิบัติงานบริการชุมชน ด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา  การตัดสินกีฬา  การจัดการ แข่งขันกีฬา  เจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพ และผู้ช่วยงานวิจัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  กับวิชาชีพตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

– ฝึกประสบการณ์กีฬาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา นิสิตต้องสมัคร

เป็นสมาชิกชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

17.4   ความหมายของรหัสรายวิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง   สาขาวิชา

850         ศึกษาทั่วไป

851         วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

 • นันทนาการ
 • สื่อสารมวลชนทางการกีฬา
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • การบริหารและการจัดการกีฬา

เลขรหัสตัวที่สี่  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน

เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  กลุ่มวิชา

0 – 2       วิชากิจกรรมพื้นฐาน

3            วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

4            วิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาและฝึกปฏิบัติการ

 • วิชาการกีฬา

6            สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

7            วิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์

8            วิชาปรัชญา สังคม จิตวิทยาการกีฬาและการบริหารจัดการ

9            วิชาโครงงาน  วิจัยและฝึกงาน และสหกิจศึกษา

 

เลขรหัสตัวที่หก  หมายถึง  ลำดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา

 

 

 

 

 

 

17.5  แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคต้น

วิชาศึกษาทั่วไป                                                                                               11 หน่วยกิต

                      222101  ภาษาอังกฤษ 1                                                                               3(3-0-6)

English I                                                                                                

228101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                            3(3-0-6)

Thai Language Skills for Communication

302101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                      2(2-0-4)                                                                                                                                Mathematics in Everyday Life

245101  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                      3(3-0-6)

Information for Life Long Learning

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                                                                   2 หน่วยกิต

      851131 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและกีฬา                                                                      2(2-0-4)                                                                                                                  

Introduction to Exercise and Sport Science

วิชาเอก                                                                                                              5 หน่วยกิต
กลุ่มวิชากีฬาพื้นฐาน                                                                                    1 หน่วยกิต

851111 กรีฑา 1                                                                                1(0-2-1)

Track and Field I

                    กลุ่มกีฬาลูกบอล                                                                                           2 หน่วยกิต

                    กลุ่มกีฬาไทย                                                                                                 1 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                        รวม  17 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่  1  ภาคปลาย

วิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                9 หน่วยกิต

                      222102  ภาษาอังกฤษ 2                                                                               3(3-0-6)

English II

414101  พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ                      3(3-0-6)                                                                                                                         Group Dynamics and Leadership

710101 วัยรุ่นกับความปลอดภัย                      2(2-0-4)

Teenage and Safety

8501101 – 850125 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                           1(0-2-1)

Exercise for Health

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  3  หน่วยกิต          

317101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์                                             2(2-0-4)

Pricipal of Human Anatomy
317102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์                             1(0-3-0)

Principle of Human Anatomy Laboratory

วิชาเอก

                    เอกบังคับ                                                                                                       2 หน่วยกิต                                                                                                         

855381 กระบวนการโอลิมปิค                                                                    2(2-0-4)

Olympic Movement

กลุ่มวิชากีฬาพื้นฐาน                                                                                         1  หน่วยกิต

851117 ยิมนาสติกส์ 1                                                                                    1(0-2-1)

กลุ่มกิจกรรม                                                                                                       3 หน่วยกิต

     กลุ่มกีฬาลูกบอล                                                                                           1 หน่วยกิต กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต                                                                                 1 หน่วยกิต

กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้และป้องกันตัว                                                                1 หน่วยกิต

 

รวม  18 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่  2  ภาคต้น

วิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                         7  หน่วยกิต

222103  ภาษาอังกฤษ 3                                                                             3(3-0-6)

English III

308150 พลังงานเพื่อชีวิต                                                                           2(2-0-4)

Energy for Life

107101 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                                            2(2-0-4)

Holistic Health Promotion

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                                                                             5  หน่วยกิต

316202 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                    2(2-0-4)

Biochemistry for Health Science

317202 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา            3(2-3-4)

Human Physiology for Sport Science

วิชากีฬาพื้นฐาน                                                                                                        2 หน่วยกิต

                   851127  การฝึกด้วยน้ำหนัก                                                                                                                   1(0-2-1)

Weight Training

                    851112  ว่ายน้ำ 1               1(0-2-1)                                                                                                      Swimming I

วิชากิจกรรมกีฬา                                                                                                        1 หน่วยกิต

                    851125 แอโรบิกด๊านซ์              1(0-2-1)

                                  Aerobic Dance

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                     2 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                   รวม  17 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

ปีที่  2  ภาคปลาย

วิชาศึกษาทั่วไป                                                                                            3 หน่วยกิต

     850201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา                                 3(3-0-6)

English for Sports Sciences

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                                                              6 หน่วยกิต            

851232  กลศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                                                       2(2-0-4)

Mechanics for Exercise and Sport Science

851132 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย                            2(2-0-4)

Health and Safety Science

851133 จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                            2(2-0-4)

Professional Ethics

วิชาเอกเลือก                                                                                         2 หน่วยกิต

             หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                              4 หน่วยกิต

             กลุ่มวิชากีฬาทางน้ำ                                                                            1 หน่วยกิต

             กลุ่มวิชากิจกรรมอื่น ๆ                                                                        2 หน่วยกิต

                                                                                                              รวม  18  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่  3  ภาคต้น

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                                                                         4 หน่วยกิต               851331 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา      2(1-2-3)

Computer for Exercise and Sport Science

851231 การปฐมพยาบาลบาดเจ็บทางกีฬา                                      2(1-2-3)

First Aid in Sport Injuries

              วิชาเอก                                                                                                                  

     วิชาเอกบังคับ                                                                              12 หน่วยกิต

851341 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1                                            3(2-2-5)

Exercise Physiology I

851345 ชีวกลศาสตร์ 1                                                                    3(2-2-5)

Biomechanics I

854381 จิตวิทยาการกีฬา                                                                 2(2-0-4)

Sport Psychology

854382 สังคมวิทยาการกีฬา                                                            2(2-0-4)

Sport Sociology

851471 หลักวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึก                                                      2(1-2-3)

Scientific Principles of Conditioning and Training

กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา                                                                     2 หน่วยกิต

                                                                                                                                             

                                                                                                                              รวม 18 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่  3  ภาคปลาย

วิชาพื้นฐานฉพาะด้าน                                                                                          2  หน่วยกิต

851332 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา1 2(2-0-4)

English for Exercise and Sport Science I

              วิชาเอก                                                                                              17 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ                                                                             13 หน่วยกิต

851342 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2                                            2(1-2-3)

Exercise Physiology II

851343 เวชศาสตร์การกีฬา 1                                                          2(1-2-3)

Sport Medicine I

851346 ชีวกลศาสตร์ 2                                                                    2(1-2-3)

Biomechanics II

851347 การทดสอบและประเมินผลทางการออกกำลังกายและกีฬา   3(2-2-5)

Test and Evaluation in Exercise and Sport

854383 การฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการความเครียดทางการกีฬา                                                                                      2(1-2-3)

Psychological Skill Training and Stress Management in Sport

851491 การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                                                               2(2-0-4)

Basic Research in Exercise and Sport Science

กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา                                                                     2 หน่วยกิต

                   วิชาเอกเลือก                                                                                  2 หน่วยกิต

                                                                                                                                             

                                                                                                                           รวม  19  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่  4  ภาคต้น

วิชาพื้นฐานฉพาะด้าน                                                                                          2  หน่วยกิต

 851333 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2                                                                                  2(2-0-4)

English for Exercise and Sport Science II

             วิชาเอก                                                                                               15 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ                                                                                                       15  หน่วยกิต

851344 เวชศาสตร์การกีฬา 2                                                          2(1-2-3)

Sport Medicine II

851348 การเรียนรู้ทักษะกลไก                                                       3(2-2-5)

Learning of Motor Skills

851472 การจัดการแข่งขันกีฬา                                                       2(2-0-4)

Organizing of Sport Competition

855462 การบริหารจัดการการออกกำลังกายและกีฬาในสถานประกอบการ                                                                       2(2-0-4)

Workplace Exercise and Sport Management

851473 โภชนาการทางกีฬา                                                            2(1-2-3)

Sport Nutrition

851475 กีฬาสำหรับคนพิการ                                     2(2-0-4)

Sport for Disabled

851492 โครงงานเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                                                       2(1-2-3)

Senior Project in Exercise and Sports Science

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                       2 หน่วยกิต

 

                                                                                                                              รวม  17 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

ปีที่  4  ภาคปลาย

              วิชาเอก                                                                                                6 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ                                                                                    6  หน่วยกิต

851493 การฝึกงาน                                                                        6(0-30-0)

Field Work

รวม  6  หน่วยกิต

 

                                                                                    รวมตลอดหลักสูตร  130 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ  การฝึกประสบการณ์ของนิสิตให้ใช้เวลาที่นอกเหนือจากชั่วโมงเรียนปกติหรือใช้เวลาในช่วงวันหยุด (ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในชั่วโมงเรียนตามปกติให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาพิจารณาเป็นครั้งคราวไป)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

ก.     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

222101 ภาษาอังกฤษ 1                                                                3(3-0-6)  

English I

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Introduction to general skills in listening, speaking, reading, and writing  English with emphasis placed on vocabulary and fundamental structure to assist students achieve a practical command of the English language for efficient communication in daily life.

222102 ภาษาอังกฤษ 2                                                                 3(3-0-6) 

                          English II

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐานที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 222101 เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

An extension of 222101 that continues the study of general skills in listening, speaking, reading, and writing English with emphasis placed on the sustained expansion of vocabulary and development of a higher knowledge and understanding of fundamental structure designed to better assist students achieve a practical and greater command of the English language for efficient communication in daily life.

 

 

 

 

 

222207 การฟัง – พูดเพื่องานอาชีพ                                             3(3-0-6) 

Listening and Speaking for Careers

การฟัง – พูด บทสนทนาที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

Preparation and practice of listening, speaking, and English conversation skills required to achieve career path goals, including career or occupation specific vocabulary and idioms relevant to preparing for job interviews.

222103 ภาษาอังกฤษ 3                                                                 3(3-0-6) 

English III

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างพื้นฐานที่สูงกว่ารายวิชา 222102 English II

An extension of 222102 that continues the study of general skills in listening, speaking, reading, and writing English with emphasis placed on the sustained expansion of vocabulary and development of a greater knowledge and understanding of fundamental structure. In addition, this course adds social and cultural components of the language, to examine their influence on structure, and language usage in a variety of circumstances designed to better enhance students’ command of the English language.

 

 

 

 

 

228101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                     3(3-0-6)

Thai Language Skills for Communication

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

This course focuses on the study of Thai language with attention towards thinking with reasonability in order to develop skills integral for efficient communication in both daily life and for academic purpose.

245101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                         3(3-0-6)

Information for Life Long Learning

บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะการแสวงหาสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น เทคนิคการปรับแต่งสารสนเทศสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการนำเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์

Studies on roles and importance of information used for life long learning; skill development; information search strategies, techniques on information modification for specific purposes; and creative information presentation.

 

 

 

 

 

 

302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                    2(2-0-4)

Mathematics in Everyday Life

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล  หลักการนับและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น  โดยจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว  โดยเน้นตัวอย่างที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับนิสิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Studies on basic financial mathematics, principles of problem solving, and methods of using reason, principles of primary counting, and probabilities (chances) of initiative starting situations by setting proposed problems or simulated situations of conditions relating to everyday life. Coursework focuses on suitable examples or circumstances familiar to students in the field of science and technology.

308150 พลังงานเพื่อชีวิต                                                                        2(2-0-4)

Energy for Life

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิด พลังงานกับการดำรงชีวิต สถานการณ์พลังงาน  มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาจากการใช้พลังงานและแนวทางการแก้ไข การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Studies and coursework examines the definitions concerning the classification, categories and sources of energy; concepts of energy and livelihood; models of human energy utilization; issues and concerns on energy usage; policies of energy conservation and solutions under the concept of sufficiency economy.

 

 

 

 

 

 

414101 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ                                                           3(3-0-6)

Group Dynamics and Leadership                                                                                                                     ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่มแบบต่างๆ   เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

Studies on theories and principles concerning group dynamics; different types of group procedures; techniques and methods of group arrangement, group problem solving and decision making, communicating; leadership and group members’ duties, skill development, group activities and learning.

710101  วัยรุ่นกับความปลอดภัย                                                            2 (2-0-4)

Teenagers and Safety

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนวัยรุ่นในด้านต่างๆ ทั้งจากสิ่งแวดล้อม  อาหาร การจราจร และการใช้ชีวิตทั่วไป   เทคนิค วิธีในการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม

Studies the various risks, threats and dangers common in teen and adolescent life e.g. environment (food, traffic, etc.) and examines technical methods of risk management useful in promoting good health and safety.

 

 

 

 

 

 

107101  การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม                                         2 (2-0-4)

Holistic Health Promotion

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย   อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง  การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี

Studies on concepts of holistic health; principles of health promotion covering physical, emotional, social, and spiritual aspects; prevention and reduction of risky behaviors; self-help concepts that promote good health and improve the quality of life.

850201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา                                3(3-0-6) 

English for Sports Sciences

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากสื่อสิงพิมพ์และสารสนเทศต่างๆรวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพและการศึกษาในอนาคต

Specific language skill development in listening, speaking, reading and writing English focusing on specific vocabulary and language structure commonly used in the field of sports science and in related print-materials such as publications, journals, research papers, etc. and other communicative information media that present relevant issues, trends and advances in the field.

 

 

 

 

 

 

850101 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ                                                                                                1 (0-2-1)

Weight Training for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดู

และน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกาย ด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

Studies on the importance of health and physical fitness; exploration of the basic science of exercise; self-control for proper weight; skills on exercising, weight-training and conditioning by promoting the application of activities on exercising for health, physical fitness and recreation. Coursework also emphasizes the need to raise attitudes and awareness towards exercising and weight-training activities that can help to improve the overall quality of life.

850102 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                1 (0-2-1)

Walking and Jogging for Health

ความสำคัญของสุขภาพและมรรถภาพทางร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกำลังกายและการเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดีเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

Studies and coursework investigate the concepts and importance of health and physical fitness by promoting the application of activities on exercising for health, physical fitness and recreation. Coursework also explores the basic science of exercise, the need for self-control, discipline and development of safe (proper) techniques for walking and jogging while emphasizing the need to raise attitudes and awareness towards exercising, walking and jogging activities that can help to improve the overall quality of life.

 

 

850103 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ                                                                                                    1 (0-2-1)

Football for health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัว มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมฟุตบอล สามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมฟุตบอล

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of football; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with football activities.

850104 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ                                                                                            1 (0-2-1)

Basketball for health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมบาสเกตบอล สามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมบาสเกตบอล

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of basketball; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with basketball activities.

 

 

 

 

850105 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ                                                                                             1 (0-2-1)

Volleyball for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายและ

การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึงเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอล

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of volleyball; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with volleyball activities.

850106 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ                                                                                                       1 (0-2-1)

Swimming for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การ ดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมว่ายน้ำ สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดีเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมว่ายน้ำ

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of swimming; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with swimming activities.

 

 

 

 

850107 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ                                                                                                    1 (0-2-1)

Futsal for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การ ดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมฟุตซอลสามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดีเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมฟุตซอล

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of futsal; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with futsal activities.

850108 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ                                                                                                                         1 (0-2-1)

Handball for health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัว มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมแฮนด์บอล สามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแฮนด์บอล

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of handball; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with handball activities.

 

 

 

 

850109 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ                                                                                                                        1 (0-2-1)

              Badminton for Health

ความสำคัญของสุขภาพและมรรถภาพทางร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกำลังกายและการเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมแบดมินตันสามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตัน

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of badminton; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with badminton activities.

850110 เทนนิสเพื่อสุขภาพ                                                                                                                              1 (0-2-1)

Tennis   for   Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย  ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย

การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสมมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมเทนนิสสามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดีเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเทนนิส

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of tennis; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with tennis activities.

 

 

 

 

850111 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ                                                                        1 (0-2-1)

Soft Tennis for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย

การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสมมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส สามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพและนันทนาการซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of soft tennis; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with soft tennis activities.

850112 เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อสุขภาพ                                                                                           1(0-2-1)

Tabletennis for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย

การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสมมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมเทเบิ้ลเทนนิสสามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพและนันทนาการซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเทเบิ้ลเทนนิส

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of table tennis; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with table tennis activities.

 

 

 

 

850113 มวยไทยเพื่อสุขภาพ                                                                                                        1(0-2-1)

Muay Thai for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมมวยไทยสามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมมวยไทย

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of Muay Thai; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with Muay Thai activities.

850114 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ                                                                                                            1(0-2-1)

Krabi Krabong for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมกระบี่กระบอง สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกระบี่กระบอง

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of Krabi Krabong; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with Krabi Krabong activities.

 

 

 

850115 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ                                                                                                               1(0-2-1)

Takraw for Health

              ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้อต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมตะกร้อ สามารถนำไปเป็นกิจกรรมกรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมตะกร้อ

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of Takraw; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with Takraw activities.

850116 การต่อสู้ป้องกันตัว                                                                                                                       1(0-2-1)

Self Defence

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรการต่อสู้ป้องกันตัวสามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of self defense; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with self defense activities.

 

 

 

850117 เทควันโด เพื่อสุขภาพ                                                                                                                          1(0-2-1)

Taekwando for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมเทควันโด สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเทควันโด

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of Taewando; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with Taewando activities.

850118 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ                                                                                                                               1(0-2-1)

Bowling for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย  ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย  การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม  มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  ด้วยกิจกรรมโบว์ลิ่ง  สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพ  และนันทนาการ  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดีเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of bowling; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with bowling activities.

 

 

 

 

850119 เปตองเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                1(0-2-1)

Petangue for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเปตอง สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนะคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเปตอง

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of Petangue; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with Petangue activities.

850120 ลีลาศเพื่อสุขภาพ                                                                                       1(0-2-1)

Social Dance for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดู

และน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกาย ด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยกิจกรรมตะกร้อ สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพ  และนันทนาการ  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี  เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมลีลาศ

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of social dance; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with social dance activities.

 

 

 

 

850121 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ                                                                                                                  1(0-2-1)

Aerobic Dance for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแล

น้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์ สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพและนันทนาการ   ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี  เน้นการปลูกฝังทัศนะคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of aerobic dance; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with aerobic dance activities.

850122 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ                                                                      1(0-2-1)

Rhythmic Activities for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ สามารถนำไปเป็นกิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนะคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of rhythmic activities; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with rhythmic activities.

 

 

 

850123 โยคะเพื่อสุขภาพ                                                                                       1(0-2-1)

Yoga for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมโยคะ สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมโยคะ

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of Yoga; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with Yoga activities.

850124 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ                                                                                   1(0-2-1)

Wood Ball for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวู๊ดบอล สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวู๊ดบอล

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of woodball; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with woodball activities.

 

 

 

 

850125 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ                                                                                 1(0-2-1)

Chair Ball for Health

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแชร์บอล สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแชร์บอล

Studies on importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper weight; skills on exercising with activities of chairball; ability of applying activities on exercising for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes towards exercising with chairball activities.

                หมวดวิชาเฉพาะ

                  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

316202 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                                                                            2(2-0-4)
Biochemistry for Health Science

ศึกษาชนิด  โครงสร้าง  และสมบัติของชีวโมเลกุล  ตลอดจนเมตตาโบลิซึ่ม

Students will study types, structure, and characteristics of bio-molecule including metabolism.

 

 

 

 

 

 

317101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์                                                                                                               2(2-0-4)
Priciple of Human Anatomy

ลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของอวัยวะต่าง  ๆ  ภายในร่างกายมนุษย์แยกตามระบบในระดับ

มหกายวิภาคดังนี้  โครงสร้างเซลล์  เนื้อเยื่อ ระบบห่อหุ้มร่างกาย  ระบบกระดูก  ระบบประสาท  ระบบ

กล้ามเนื้อ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบหายใจ  ระบบทางเดินปัสสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร

ระบบต่อมไร้ท่อ  และระบบสืบพันธุ์

Shape and structure of various organs within the human body by system, Gross anatomy level as follows. Tissue structure, cells, surface anatomy system, nervous system, skeletal system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, urinary system, gastroenterology, endocrine system, and reproductive systems.
 

317102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์                                                                                                                                         1(0-3-0)
Principle of Human Anatomy Laboratory

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะรูปร่าง  และโครงสร้างของอวัยวะต่าง  ๆ  ภายในร่างกายมนุษย์โดยสอดคล้องกับ  วิชา  317101

Experiments and direct observations of characteristic and structure of human organs in relation to course number 317101.

 

 

 

 

 

 

 

317202 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา                                              3(2-3-4)
Human Physiology for Sport Science

บุรพวิชา : 317101 และ 317102

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ  ภายในร่างกายมนุษย์เชิงวิทยาศาสตร์การกีฬา

ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์  ระบบประสาท  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบหายใจ  ระบบ

ทางเดินปัสสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบต่อมไร้ท่อ  และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

ขณะพักและขณะออกกำลังกาย

 

Function and mechanism of various systems of the human body on sport science aspects as follows,
functions of cells,  nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system
urinary system, gastroenterology, endocrine system, and balance the body’s healing process at rest and exercising.
 

851131 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                                                                                           2(2-0-4)
Introduction to Physical Education, Exercise and Sport Science

ความหมาย  ความสำคัญ  วิวัฒนาการ  ขอบข่าย  และความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการกีฬา  ความสัมพันธ์ของสาขาวิชานี้กับสาขาอื่นๆ  ศึกษาถึงองค์กรและผลงาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ

Introductory study about the meaning, importance, and development of physical education, exercise and sport science including the relationship of these studies and other field related courses. Students will also study about national and international organizations and their involvement in this field.

 

 

 

 

851132 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย                                                          2(2-0-4)
Health and Safety Science

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่สุขภาพของมนุษย์และอุบัติเหตุ  สาเหตุที่ทำให้เกิด

อุบัติเหตุจากการจราจรในบ้านโรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม การกีฬาฯลฯ การจัดโปรแกรมสวัสดิภาพ

ในสถานที่ต่าง ๆ

The study focusing physical environment relating to human health and accidents; factors leading to accidents in traffic, house, factory, exercise, etc; creation of programs to promote health in various places.

 

851133 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                                                                    2(2-0-4)

Professional Ethics

จรรยาบรรณที่บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในวิชาชีพพลศึกษา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ต้องรู้และยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาเกียรติยศและความเจริญก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ

Students will study ethics related to the field of physical education, exercise and sport science for their personal growth and reputation.

851231 การปฐมพยาบาลบาดเจ็บทางกีฬา                                    2(1-2-3)

First Aid in Sport Injuries

การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ  หยุดหายใจ  การห้ามเลือด  การตกแต่งบาดแผลทุกประเภท  การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกประหลาดเข้าสู่ร่างกาย  การเข้าเฝือกชั่วคราวและการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นหรือแข่งขันกีฬา

Students will learn about first aide techniques to help athletes when they get injured including fainting, stopped breathing, how to stop bleeding, dress wounds, making splints, how to safely move injured athletes, and how to give first aide when there is a foreign material in the body.

 

 

851232 กลศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                                                                                                      2(2-0-4)
Mechanics for Exercise and Sport Science

หลักของฟิสิกส์เกี่ยวกับแรง  การเคลื่อนที่  สภาพสมดุล  งานและพลังงานโมเมนตัน  สมบัติของของแข็งและของเหลว  อุณหพลศาสตร์  และหลักของฟิสิกส์อื่น  ๆ  ที่นำไปประยุกต์ในทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Principles of physics about force, movement motion, equilibrium conditions, force

And energy momentum, characteristic of solids and liquids thermodynamics, and other principles of physics leading to more applications in exercise science and sports science.

 

851331 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา                    2(1-2-3)
Computer for Exercise and Sport Science

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬา  การสืบหาข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายจากบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์   รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ

Students will learn how to use computer programs for development of physical education, exercise and sport science including how to use the computer network to search for information in the field. Student will practice presentation styles.

851332 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1                                                                                                                       2(2-0-4)
English for Exercise and Sport Science I

ฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ  ให้สามารถอ่าน  ฟังและพูด  โดยเน้นในทางวิชาชีพและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

The practice of using English to read, listens, and speaks relating to physical education, exercise and sport science.

 

 

851333 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2                                                                                                                       2(2-0-4)
English  for  Exercise  and  Sport  Science   II

ฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้สามารถอ่าน ฟังและพูด ที่ยากขึ้นโดยเน้นในทางวิชาชีพพลศึกษาและ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

A more intensive study of using English to read, listen and speak relating to physical education, exercise and sport science.

                  วิชาเอก

วิชาเอกบังคับ

851341     สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 1                                                               3(2-2-5)
Exercise  Physiology  I

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของร่างกายมนุษย์  อันเนื่องมาจากการออกกำลังกาย  และการฝึกการแปรสภาพของพลังงาน  ขณะออกกำลังกาย  การทำงานของระบบการเคลื่อนไหว  การฝึกกล้ามเนื้อ  การเปลี่ยนแปลง  การปรับตัวของระบบต่าง  ๆ

To study the basic principle of how the body can change and adapt to exercise; how energy changes during exercise; how human mobility works; muscle training; change and adaptation of different systems.

851342     สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 2                                                               2(1-2-3)
Exercise  Physiology  II
บุรพวิชา:  851341

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย  ได้แก่  ศักยภาพของระบบการขนส่งออกซิเจน พันธุกรรม เทคนิคการฝึก สัดส่วนของร่างกาย สภาพภูมิอากาศ วัย เพศ เครื่องดื่มเสริมพลังทางกีฬา

Prerequisite: 851341. Study of the factors affecting how the human body works, such as oxygen, transport heredi, levedity exercise technique, body type, climate, age, gender, energy drinks, etc.

 

851343     เวชศาสตร์การกีฬา 1                                                                                   2(2-0-4)
Sport  Medicine  I

สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและบาดเจ็บทางกีฬา  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บป้องกัน

การบาดเจ็บตามบริเวณต่าง  ๆ  ของร่างกายและการใช้ยาของนักกีฬา หลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินจากการกีฬาและออกกำลังกาย  การประเมินสภาพของผู้บาดเจ็บเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น  และนำส่งเพื่อการรักษาต่อไป

The study of problems related to accidents and sport injury. Student will learn about factors thatcould cause injury; prevention of injury for the human body including the proper use of drugs in athletic medicine; how to help in emergency situations that occur during sport or exercise; how to evaluate injury for proper first aide; and how to make proper referrals to other medical services.

851344     เวชศาสตร์การกีฬา 2                                                                                   2(2-0-4)
Sport  Medicine  II

บุรพวิชา:  851343

ปัจจัยและอุบัติการการบาดเจ็บ ชีวกลศาสตร์การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาแต่ละประเภทกีฬา สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมถึงแนวทางในการออกกำลังกายกลุ่มคนพิเศษต่างๆ

Prerequisite: 851343. Factors of bio-mechanics that can cause injuries in different sports, environment that can affect sport exercise; and specific exercise for special needs individuals.

851345     ชีวกลศาสตร์ 1                                                                                            3(2-2-5)
Biomechanics  I

การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์  กฎการเคลื่อนไหว คาน แรง สมดุลย์ อัตราเร็ว อัตราเร่งงาน  พลังงาน  แรงเหวี่ยง  การหมุน  โมเมนตัม  แรงเสียดทาน  แรงกระทบและแรงสะท้อน

Basic movement of the human body including turning potential energy to kinetic energy, momentum, push/pull, balance, speed, power, etc.

851346    ชีวกลศาสตร์ 2                                                                                             2(1-2-3)
Biomechanics II
บุรพวิชา:  851345

การวิเคราะห์ทักษะและเทคนิคกีฬาต่าง  ๆ  เช่น  ยิมนาสติก  กรีฑา  ว่ายน้ำ  ฟุตบอล บาสเกตบอล  ฯลฯ  ตลอดจนนำความรู้ด้านชีวกลศาสตร์มาพัฒนากีฬาชนิดต่าง  ๆ

Prerequisite: 851345. Analysis of skill and technique in sports such as gymnastics, track and field, swimming, soccer, basketball, etc. The study includes how to use the knowledge of bio-mechanics to improve different sports.

851347     การทดสอบและประเมินผลทางการออกกำลังกายและกีฬา           3(2-2-5)
Test  and  Evaluation  in  Exercise and Sport

การทดสอบ  การวัด  การประเมินผลทางการออกกำลังกายและกีฬา  การฝึกการปฏิบัติ  การใช้  และการสร้างแบบทดสอบทางการออกำลังกายและกีฬาและการวิเคราะห์แบบทดสอบต่าง ๆ  โดยใช้สถิติเบื้องต้น

Students will learn about testing, measurement, and evaluation for exercise and sport including how to create and analyze different sport tests by using basic statistic skill.

851348     การเรียนรู้ทักษะกลไก                                                                                  2(2-0-4)
Learning  of  Motor  Skills

ความรู้ด้านสรีรวิทยา  จิตวิทยา  ขบวนการสารสนเทศและกุศโลบายต่าง  ๆ  เพื่อนำมาใช้ใน

การเรียน  การฝึก  การถ่ายทอด  ทักษะทางกลไก

Knowledge of physiology, psychology, information process and different strategy to be used in
learning and training transfer motor skills.

 

 

 

 

 

 

855381     กระบวนการโอลิมปิค                                                                                   2(2-0-4)
Olympic Movement

ประวัติ ปรัชญา จุดมุ่งหมายโอลิมปิค โครงสร้างองค์กรคณะกรรมการโอลิมปิคสากลระดับทวีปและระดับประเทศ อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ การบริหารและหารจัดการองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์และซีเกมส์

Class will discuss history, philosophy, and goals of the Olympics. Students will also learn about the structure of the Olympic organization at a national and an international level, responsibility, management, and other sport organizations involved in  the Olympics, Asian Games, and SEA Games.

854381     จิตวิทยาการกีฬา                                                                                             2(2-0-4)
Sport  Psychology

บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะกีฬา  การสอน  การเล่นและการฝึกกีฬาต่าง ๆ  อิทธิพลของสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกีฬา  หลักการนำจิตวิทยามาใช้ในการสอน  การฝึกกีฬาต่าง ๆ

The study of how Psychology is involved in learning, playing, and teaching sports. Also discussed are the social and environmental factors that affect sports including how to bring psychology to teach and practice sport.

851471     หลักวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึก                          2(2-0-4)
Scientific  Principles  of  Conditioning  and  Training

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย  ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ  พฤติกรรมศาสตร์ ความปลอดภัยทางกีฬา  และศาสตร์สาขาอื่น ๆ มาใช้ในการสร้างแบบแผนการฝึกร่างกายในกีฬาประเภทต่างๆ การจัดการสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน

Students will learn to use the knowledge of conditioning and training, bio-mechanics, nutrition, behavior, sport safety, and other related fields to create a training program for different sports including environments for practice and sport competition.

 

 

851472     การจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา                                                     2(2-0-4)
Organizing and Officiating of Sport Competition

ธรรมชาติของกีฬาแต่ละชนิด  ขั้นตอนการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา  รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันแบบต่าง  ๆ  ในกีฬาแต่ละชนิด  การบันทึกและรายงานผลและการตัดสินกีฬาชนิดต่าง ๆ

Students will learn about the nature of different sports and will study the procedure of sporting events including method of organizing different competitions, officiating, recording, and presenting.

851473     โภชนาการทางกีฬา                                                                            2(2-0-4)
Sport  Nutrition

รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด  ความสำคัญและเมตตาโบลิซึ่มของอาหารแต่ละชนิดที่มีต่อร่างกาย
ทั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารที่ให้พลังงาน หลักการในการรับประทานอาหารของนักกีฬาชนิดต่าง ๆ
ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน  หลักการควบคุมปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับการ
ออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม  คงไว้  หรือลดน้ำหนักในนักกีฬา

Students will learn details of metabolism, types, and importance of food that affect health specifically the food group that gives energy; principle of proper athletic nutrition before and after competition; strategies of proper food intake to increase, maintain or decrease weight.

851475     กีฬาสำหรับคนพิการ

Sport for Disabled

การศึกษาประวัติความเป็นการของกีฬาคนพิการ ในระดับประเทศ ต่างประเทศ ระดับชาติและนานาชาติ ลักษณะของคนพิการในระดับต่างๆ

To study history of sport for disabled persons on the national and international level including different levels of disabilities.

 

 

851491     การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา           2(2-0-4)
Basic  Research  in  Exercise  and  Sport  Science

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้สามารถร่วมมือทำการ

วิจัยหรือทำการขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง  ติดตาม  เข้าใจและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่มีอยู่แล้วได้

A basic study of research method in exercise and sport science. The purpose is for students to be able to complete joint or individual research, including following, understanding, and using existing research results in the field.

 

851492     โครงงานเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา    2(1-2-3)
Senior  Project  in  Exercise  and  Sport  Science

การศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย  ในหัวข้อเลือกสรรพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬาที่ไม่มีวิชาใดในหลักสูตรกล่าวถึงไว้ในรายละเอียด แต่นิสิตมีความสนใจ
ที่จะแสวงหาความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติม  ซึ่งโครงการเฉพาะเรื่องดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและการฝึกการเสนอผลงาน

Individual or group senior project on any topic that relates to exercise and sport science that has not been covered in previous course work, but something that the students have an interest in further developing knowledge. Topic must be approved by the professor who teaches the class.

 

 

 

 

 

 

855393    สหกิจศึกษา                                                                          3(0-18-0)

Co-operative Education

วิชาบังคับก่อน : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกออกกำลังกายและกีฬาตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงแล้วนำเสนอรายงานประกอบการศึกษา

Students will join a sport science in order to observe, participate, and study about. The benefits include increasing students’ knowledge and skills and having hands on experience. Students will keep a record and present a report at the end of the semester.

851493     การฝึกงาน                                                                                        6(0-30-0)
Field  Work

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Field work at an exercise and sport science organization.

 

854382     สังคมวิทยาการกีฬา                                                                                   2(2-0-4)
Sport  Sociology

วิวัฒนาการของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในเชิงสังคมวิทยา วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อสภาพการออกกำลังกายและมาตรฐานทางกีฬา  ความมุ่งหวังและการลงทุนของสังคมในด้านการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา  สภาพของผู้ให้และผู้รับบริการทางการออกกำลังกายและ
การกีฬา  ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ศาสนาการศึกษาและความมั่นคง

Class will discuss evolution of exercise and sports based on sociology. Students will also learn about environmental and cultural factors that affect exercise and sport; goal and investment to improve health and sport; relationship between sport and economy, society, politics, religion, education and security

854383     การฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการความเครียดทางการกีฬา           2(1-2-3)
Psychological  Skill  Training  and  Stress  Management  in  Sport

หลักการ  วิธีการและประโยชน์  ของการฝึกทักษะทางจิตวิทยาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การแสดงออกทางกีฬา  และการรู้จักวิธีการในการจัดการความเครียดจากการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา

Principle, method, and usefulness of psychological skill to enhance the action and emotion in sport and how to manage stress in practice and sport competition.

855462     การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬาใน
สถานประกอบการ                                                                                  2(2-0-4)
Workplace  Exercise  and  Sport  Management

การวางแผนเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์การฝึกทั้งในเชิงเพื่อสาธารณประโยชน์  และเชิงธุรกิจ

สุขศาสตร์และความปลอดภัยของห้องฝึกและบริหารร่างกาย  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก  วิธีการ  และอิทธิพลของการฝึกแบบต่าง ๆ  ที่มีต่อร่างกาย  เทคนิคการเป็นผู้นำ  การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย  เทคนิคการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละเพศและวัย

Class will discuss plans of exercise facilities and equipment for public and business use; safety of training and exercise facilities; method and factors of different training styles; leadership techniques; body performance and evaluation; techniques for planning exercise program appropriate for age and gender.

วิชากิจกรรม

กลุ่มวิชากีฬาพื้นฐาน

851111     กรีฑา 1                                                                                                        1(0-2-1)
Track  and  Field  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกรีฑา  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กรีฑาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of track and field, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward track and field and using track and field as a way to exercise is also discussed.

851112     ว่ายน้ำ 1                                                                                                       1(0-2-1)
Swimming  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการว่ายน้ำแบบต่าง ๆ  การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กิจกรรมว่ายน้ำ    เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of swimming, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward swimming and using swimming as a way to exercise is also discussed.

 

 

 

 

 

851117     ยิมนาสติกส์ 1                                                                                     1(0-2-1)
Gymnastics  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นยิมนาสติกส์
การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่น การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้ยิมนาสติกส์เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of gymnastics, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward gymnastics and using gymnastics as a way to exercise is also discussed.

851127     การฝึกด้วยน้ำหนัก                                                                             1(0-2-1)
Weight  Training

หลักการ  วิธีการและทักษะเบื้องต้นของการฝึกด้วยน้ำหนัก  หรือการฝึกที่มีแรงต้าน รู้จักใช้อุปกรณ์และวางโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาหรือรักษาระดับของสมรรถภาพร่างกาย

Students will learn the principles, method and skill of weight training, including planning a training program to improve or maintain a fitness level.

 

กลุ่มวิชากีฬาไทย

851122     มวยไทย 1                                                                                            1(0-2-1)
Muay  Thai  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธีการต่อสู้  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติและรู้จักเลือกใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Muay Thai. A positive attitude toward the national sport of Muay Thai and using Muay Thai as a way to exercise is also discussed.

 

 

851124     กระบี่กระบอง 1                                                                                  1(0-2-1)
Krabi  Krabong  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธีการต่อสู้  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติและรู้จักเลือกใช้กระบี่กระบองเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Krabi Krabong. A positive attitude toward Krabi Krabong and using Krabi Krabong as a way to exercise is also discussed.

851213     ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ                                                                    1(0-2-1)
Takraw  and  Speak  Takraw

ประวัติความเป็นมา  ฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ของตะกร้อและเซปัคตะกร้อ  การเลือกซื้อ การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์  ความปลอดภัยในการเล่นตะกร้อ  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติ  รู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Takraw and Sepak Takraw, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward Takraw and Sepak Takraw and using Takraw and Sepak Takraw as a way to exercise is also discussed.

851322     มวยไทย 2                                                                                            1(0-2-1)
Muay  Thai  II
บุรพวิชา:  851122

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในมวยไทย  1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกเพื่อการแข่งขัน กติกา การตัดสิน และการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851122. To increase experience and skill from Muay Thai 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

 

851323     กระบี่กระบอง 2                                                                                  1(0-2-1)
Krabi  Krabong  II
บุรพวิชา:  851124

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในกระบี่กระบอง  1 ฝึกการแสดงและการแข่งขัน กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851124. To increase experience and skill from Krabi Krabong 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

กลุ่มวิชาด๊านซ์

851125     แอโรบิกด๊านซ์ 1                                                                                 1(0-2-1)
Aerobic  Dance I

หลักและวิธีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ด้วยการนำเอาหลักกายบริหารต่าง  ๆ  มาผสมผสาน

กับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็วช้าและลีลาต่างกัน

Principle and method of aerobic dance using basic body movement and differing to other music tempo.

851126     รำไทยเพื่อการออกกำลังกาย                                                             1(0-2-1)
Thai  Classical  Dance for Exercise

ฝึกทักษะเบื้องต้นและเทคนิคการรำแบบต่าง ๆ  ที่จะนำมาประยุกต์เป็นรำวง  รำแม่บท  รำฉุยฉาย
ฯลฯ  การเตรียมอุปกรณ์ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติและรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ออกกำลังกาย

Practice the basic skill of Thai classical dance, how to prepare and maintain equipment. A positive attitude toward classical dance and using classical dance as a way to exercise is also discussed.

 

 

 

851212     กิจกรรมเข้าจังหวะ                                                                             1(0-2-1)
Rhythmic  Activities

ฝึกทักษะเบื้องต้นของการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทักษะเบื้องต้นของจังหวะดนตรี การเคลื่อนไหวประกอบดนตรี  การร้องเพลงประกอบการเล่นและการเต้นรำที่ง่าย ๆ การเต้นพื้นเมืองที่ง่าย ๆ  และเป็น

ที่นิยม  หลักเบื้องต้นของการเต้นสแควด้านซ์

The basic skill of body movement, music tempo, singing, simple dance, folk dance, and square dance.

851214     โมเดินด๊านซ์                                                                   1(0-2-1)
Modern  Dance

ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นให้เข้ากับจังหวะดนตรี  เพื่อสร้างสรรค์ทัศนคติและความคิดริเริ่มทางการเคลื่อนไหว

How to move along with the music tempo for positive attitude and creativity of movement.

851219     กีฬาลีลาศ                                                                                            1(0-2-1)
Dance Sport

ฝึกทักษะเบื้องต้น  ความรู้ความเข้าใจในการเต้นรำแบบต่าง  ๆ  การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี ระเบียบวิธีการและมารยาทในการเข้าสังคมและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Student will practice basic skills and learn different type of dance. A positive attitude toward dance, method, manners and using dance as a way to exercise is also discussed.

 

 

 

 

 

851325     แอโรบิกด๊านซ์ 2                                                                                 1(0-2-1)
Aerobic  Dance II

บุรพวิชา:  851125

ศึกษาและฝึกทักษะในการเต้น Step Aerobic และ Aerobic Boxing ท่าการบริหารและการ

เคลื่อนไหวเพื่อการเต้น Step Aerobic และ Aerobic Boxing ท่าต่างๆ ของการเต้นการเลือกเพลง

ประกอบการเต้น การบำรุงรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในการเต้น รวมถึงเพื่อให้มีความสามารถ

ในการเต้น Step Aerobic และ Aerobic Boxing ให้แก่ตนเองมีแนวทางและมีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างความก้าวหน้าของการเต้น Step Aerobic และ Aerobic Boxing

Prerequisite: 851125. Student will learn different movement of step aerobics and aerobic boxing; how to choose songs, how to maintain health and safety in the dance and how to enhance or improve step aerobics and aerobic boxing.

851413     ลีลาศึกษา                                                                                            1(0-2-1)
Movement  Education

หลักการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์  การจำแนกการเคลื่อนไหว  แผนของการเคลื่อนไหว  การแบ่งการเคลื่อนไหวตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนไหว  การพัฒนาทางทักษะ
การเคลื่อนไหวในสภาวะความแตกต่างของวัย  เพศ  การเตรียมอุปกรณ์  การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ

Class will discuss principle of human movement; different movement types and styles; and classification of movement based on movement science. Student will also learn how to improve movement skills for different age and gender, how to prepare equipment and how to move along with music.

 

 

 

กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต

851118     เทนนิส 1                                                                                             1(0-2-1)
Tennis  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเทนนิส  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เทนนิสเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of tennis, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward tennis and using tennis as a way to exercise is also discussed.

851119     แบดมินตัน 1                                                                                       1(0-2-1)
Badminton  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นแบดมินตัน  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้แบดมินตันเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Badminton, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward badminton and using badminton as a way to exercise is also discussed.

851210     ซอฟท์เทนนิส                                                                                     1(0-2-1)
Soft  Tennis

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นซอฟท์เทนนิส  การ

เลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นซอฟท์เทนนิส  การปลูกฝังทัศนคติ

ที่ดีและรู้จักใช้ซอฟท์เทนนิสเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of soft Tennis, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward soft tennis and using soft tennis as a way to exercise is also discussed.

851211     เทเบิลเทนนิส 1                                                                                   1(0-2-1)
Table  Tennis  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิส  การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเทเบิลเทนนิส  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เทเบิลเทนนิสเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of table Tennis, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward table tennis and using table tennis as a way to exercise is also discussed.

851310     เทเบิลเทนนิส 2                                                                                   1(0-2-1)
Table  Tennis  II
บุรพวิชา:  851211

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่างๆ  ที่ได้เรียนมาในเทเบิลเทนนิส  1 ศึกษาเทคนิคต่างๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851211. To increase experience and skill from Table tennis 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition.

851318     เทนนิส 2                                                                                             1(0-2-1)
Tennis  2
บุรพวิชา:  851118

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในเทนนิส 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851118. To increase experience and skill from Tennis 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition.

851319     แบดมินตัน 2                                                                                       1(0-2-1)
Badminton  II
บุรพวิชา:  851119

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในแบดมินตัน 1 ศึกษาเทคนิค    ต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นคู่

Prerequisite: 851119. To increase experience and skill from Badminton 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition.

851201     สควอซ                                                                                                  1(0-2-1)

Squash

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นสควอซ  การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นสควอซ  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of squash, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward squash and using squash as a way to exercise is also discussed.

 

กลุ่มวิชากีฬาทางน้ำ

851120     สกีน้ำ                                                                                                   1(0-2-1)
Water  skiing

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นสกีน้ำ  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นสกีน้ำ  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of water skiing, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward water skiing and using water skiing as a way to exercise is also discussed.

 

 

851217     เรือพาย                                                                                                1(0-2-1)
Rowing

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเรือแคนนู  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเรือแคนนู  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of rowing, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward rowing and using rowing as a way to exercise is also discussed.

851218     ระบำใต้น้ำ                                                                                           1(0-2-1)
Synchronize  Swimming

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นของระบำใต้น้ำ  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการฝึก  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of synchronize swimming, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward synchronize swimming and using synchronize swimming as a way to exercise is also discussed.

851312     ว่ายน้ำ 2                                                                                               1(0-2-1)
Swimming  II
บุรพวิชา:  851112

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในว่ายน้ำ 1 เทคนิคของการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851112. To increase experience and skill from Swimming 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

 

851209     วินด์เซิร์ฟ 1                                                                                         1(0-2-1)
Windsurf  I

การประกอบอุปกรณ์  วิธีการบังคับใบ  การสร้างความสมดุลบนกระดาน  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสน้ำ  ทิศทางลมต่อการเล่น  เทคนิคการเล่นและวิธีการฝึก  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเล่น  การบำรุงรักษาอุปกรณ์  ความปลอดภัยของการเล่น  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Windsurfing, how to assemble the equipment, control the sail, balancing the board, direction of wave, wind that affects surfing, training and technique, problem solving during the activity, and safety. A positive attitude toward windsurfing and using windsurfing as a way to exercise is also discussed.

851414     วินด์เซิร์ฟ 2                                                                                         1(0-2-1)
Windsurf  2
บุรพวิชา:  851209

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในวินด์เซิร์ฟ  1 ศึกษาเทคนิคต่างๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851209. To increase experience and skill from Windsurf 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

 

 

 

 

 

 

851415     เรือใบ                                                                                                  1(0-2-1)
Sailing

วิธีการประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวเรือ วิธีการบังคับใบเรือและหางเสือ ทิศทางลมและกระแสน้ำที่มีอิทธิพลต่อการแล่นเรือใบ   เทคนิคการเล่นและวิธีการฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเล่น  การบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำเรือ  ความปลอดภัยในการเล่น  การปลูกฝังทัศนคติที่ดี  และรู้จักเลือกใชเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of sailing, how to assemble the equipment, control the sail and rudder, direction of wave, wind that affects sailing, training and technique, problem solving during the activity, and safety. A positive attitude toward windsurfing and using sailing as a way to exercise is also discussed.

851416     กระโดดน้ำ                                                                                          1(0-2-1)
Diving

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นในการกระโดดน้ำ  การเลือกซื้ออุปกรณ์  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่น  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of diving, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward diving and using diving as a way to exercise is also discussed.

851417     โปโลน้ำ                                                                                              1(0-2-1)
Water  Polo

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นโปโลน้ำ  การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นโปโลน้ำ  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of water polo, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward water polo and using water polo as a way to exercise is also discussed.

851418     การดำน้ำแบบสคูบา                                                                                   1(0-2-1)

Scuba Diving

ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการดำน้ำแบบสคูบาโดยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ  ให้มีความรู้ความ

เข้าใจในความปลอดภัยของการดำน้ำแบบสคูบา การเลือกซื้อ  การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์  การ

ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of scuba diving, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward scuba diving and using scuba diving as a way to exercise is also discussed.

851421     การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ                                             1(0-2-1)
Life  Saving  and  Water  Safety

ทักษะเบื้องต้นต่าง  ๆ  ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการต่าง  ๆ  ในการช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ

To learn and understand basic skills, methods, and techniques of life saving in different situations.

 

กลุ่มวิชากีฬาลูกบอล

851113     บาสเกตบอล 1                                                                                    1(0-2-1)
Basketball  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นบาสเกตบอล  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอล  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Basketball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward basketball and using basketball as a way to exercise is also discussed.

 

851114     รักบี้ฟุตบอล 1                                                                                     1(0-2-1)
Rugby  Football  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นรักบี้ฟุตบอล  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นรักบี้ฟุตบอล  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of rugby football, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward rugby football and using rugby football as a way to exercise is also discussed.

851115     ฟุตบอล 1                                                                                               1(0-2-1)
Football  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตบอล  การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตบอล  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of soccer, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward soccer and using soccer as a way to exercise is also discussed.

851116     วอลเลย์บอล 1                                                                                     1(0-2-1)
Volleyball  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นวอลเลย์บอล  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นวอลเลย์บอล  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Volleyball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward volleyball and using volleyball as a way to exercise is also discussed.

 

851128     เบสบอล                                                                                              1(0-2-1)
Baseball

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเบสบอล  การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเบสบอล  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Baseball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward baseball and using baseball as a way to exercise is also discussed.

851221     ฮอกกี้                                                                                                   1(0-2-1)
Hockey

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฮ๊อกกี้  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฮ๊อกกี้  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Hockey, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward hockey and using hockey as a way to exercise is also discussed.

851222     ซอฟท์บอล                                                                                          1(0-2-1)
Softball

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นซอฟท์บอล  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นซอฟท์บอล  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Softball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward softball and using softball as a way to exercise is also discussed.

851223     แฮนด์บอล                                                                                           1(0-2-1)
Handball

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นแฮนด์บอล  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นแฮนด์บอล  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Handball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward handball and using handball as a way to exercise is also discussed.

851313     บาสเกตบอล 2                                                                                    1(0-2-1)
Basketball  II
บุรพวิชา:  851113

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในบาสเกตบอล  1 ศึกษาเทคนิค ต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851113. To increase experience and skill from Basketball 1. This will make the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition.

851314     รักบี้ฟุตบอล 2                                                                                     1(0-2-1)
Rugby  Football  II
บุรพวิชา:  851114

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในรักบี้ฟุตบอล  1 ศึกษาเทคนิค ต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851114. To increase experience and skill from Rugby football 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition.

 

851315     ฟุตบอล 2                                                                                               1(0-2-1)
Football  II
บุรพวิชา:  851115

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในฟุตบอล  1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851115. To increase experience and skill from Soccer 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition.

851316     วอลเลย์บอล 2                                                                                     1(0-2-1)
Volleyball  II
บุรพวิชา:  851116

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในวอลเลย์บอล  1 ศึกษาเทคนิค ต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851116. To increase experience and skill from Volleyball 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition.

851208   ฟุตซอล 1                                                                                              1(0-2-1)
Futsal I

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตซอล การเลือกซื้อ

การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตซอล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จัก

ใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of futsal, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward futsal and using futsal as a way to exercise is also discussed.

 

 
851324   ฟุตซอล 2                                                                                                 1(0-2-1)
Futsal II

บุรพวิชา:  851208
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในฟุตซอล 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและ
การจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851324. To increase experience and skill from Futsal 1. This will take the student to understand the techniques, rules, team playing, officiating and organizing a competition.

851202   เนตบอล                                                                                             1(0-2-1)

Netball

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเนตซอล การเลือกซื้อ

การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเนตซอล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จัก

ใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Netball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward netball and using netball as a way to exercise is also discussed.
851203     วู๊ดบอล                                                 1(2-0-1)

Woodball

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นวู๊ดบอล การเลือกซื้อ

การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นวู๊ดบอล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จัก

ใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Woodball, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward woodball and using woodball as a way to exercise is also discussed.

                             กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้และป้องกันตัว

851121     มวยสากล 1                                                                                         1(0-2-1)
Boxing  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการต่อสู้ในมวยสากล  การเลือกซื้อ  การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Boxing, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward boxing and using boxing as a way to exercise is also discussed.

851123     ยูโด 1                                                                                                   1(0-2-1)
Judo  I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการต่อสู้ในยูโด  การเลือกซื้อ

การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Judo, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward Judo and using Judo as a way to exercise is also discussed.

851204     วูซู                                                                                                   1(0-2-1)

Wushu

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้น การเตรียมอุปกรณ์  การปลูกฝังทัศนคติที่ดี  และรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Wushu, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward Wushu and using Wushu as a way to exercise is also discussed.

 

 

 

851205      ปัญจักสีลัต                                                                                    1(2-0-1)

Pancake Silat

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นปัญจักสีลัต การเตรียมอุปกรณ์  การปลูกฝังทัศนคติที่ดี  และรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Pencak Silat, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward Pencak Silat and using Pencak Silat as a way to exercise is also discussed.

851220     เทควันโด 1                                                                                         1(0-2-1)
Taekwondo I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวตามแบบเทควันโด  การเตรียมอุปกรณ์  การปลูกฝังทัศนคติที่ดี  และรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Teakwando, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward teakwando and using teakwando as a way to exercise is also discussed.

851229     ดาบสากล 1                                                                                         1(0-2-1)
Fencing I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นดาบสากล  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นดาบสากล  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Fencing, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward fencing and using fencing as a way to exercise is also discussed.

 

 

851321     มวยสากล 2                                                                                         1(0-2-1)
Boxing  II
บุรพวิชา:  851121

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ  ที่ได้เรียนมาในมวยสากล  1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกเพื่อการแข่งขัน กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851121. To increase experience and skill from Boxing 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

851326     เทควันโด 2                                                                                         1(0-2-1)
Taekwondo II

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในเทควันโด้ 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกแข่งขัน กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851220. To increase experience and skill from Teakwando 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

851327     ดาบสากล 2                                                                                         1(0-2-1)
Fencing II

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในดาบสากล 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกแข่งขัน กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851229. To increase experience and skill from Fencing 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

 

 

 

 

851411     ยูโด 2                                                                                                   1(0-2-1)
Judo  II
บุรพวิชา:  851123

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในยูโด  1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ     ฝึกเพื่อการแข่งขัน กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851123. To increase experience and skill from Judo 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

851422     การต่อสู้ป้องกันตัว                                                                             1(0-2-1)
Self  Defense

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการต่อสู้ป้องกันตัว  การเตรียมอุปกรณ์  การปลูกฝังทัศนคติที่ดี  และรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of Self-defense, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward self-defense and using self-defense as a way to exercise is also discussed.

กลุ่มวิชากิจกรรมอื่น

851129     การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ                                                                       1(0-2-1)
Walking and Jogging  for Health

ประโยชน์ของการใช้กิจกรรมการเดินการวิ่งเพื่อการออกกำลังกายการฝึกทักษะเบื้องต้นความรู้ความเข้าใจและเทคนิคต่างๆการเตรียมสภาพร่างกายและอุปกรณ์การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและการรู้จักใช้การเดิน การวิ่งเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

The benefit of walking and Jogging for good health, basic knowledge, technique to prepare the body and equipment. A positive attitude toward walking and jogging and using basketball as a way to exercise is also discussed.

 

851215     เกมเบ็ดเตล็ด                                                                                        1(0-2-1)
Minor  Games

ความมุ่งหมาย  เทคนิคการเป็นผู้นำการฝึกกิจกรรมในการเล่น  ตลอดจนการฝึกและใช้เครื่องมือประกอบการเล่น  สร้างสรรค์ความคิดใหม่  ๆ  เกี่ยวกับเกม

The goal and technique for game leaders including how to prepare/use equipment and creative game play.

851216     การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก                                       1(0-2-1)
Exercise  and  Weight  Control

ความสำคัญสมรรถภาพร่างกาย  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสมรรถภาพการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบต่าง  ๆ  ตามอายุ  น้ำหนักตัวมาตรฐานอาหารกับการออกกำลังกาย  โปรแกรมการเสริมสร้างและฟื้นฟูสมรรถภาพ  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับเพศและวัยและการควบคุมน้ำหนักที่ถูกต้องเหมาะสม

The student will learn the importance of exercise and weight control; contributing factors that affect health; change in body system based on age, weight, and nutrition; program to rebuild and enhance performance; exercise for health; how to choose activities appropriately for gender, age; how to appropriately control weight.

851224     ยิงธนู                                                                                                   1(0-2-1)
Archery

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการยิงธนู  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการยิงธนู  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็เครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of archery, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward archery and using archery as a way to exercise is also discussed.

 

851225     กอล์ฟ 1                                                                                               1(0-2-1)
Golf I

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นกอล์ฟ  การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of golf, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward golf and using golf as a way to exercise is also discussed.

851226     โบว์ลิ่ง                                                                                                 1(0-2-1)
Bowling

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นโบว์ลิ่ง  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นโบว์ลิ่ง  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of bowling, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward bowling and using bowling as a way to exercise is also discussed.

851227     จักรยาน                                                                                               1(0-2-1)
Cycling

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการขี่จักรยาน  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการขี่จักรยาน  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of cycling, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward cycling and using cycling as a way to exercise is also discussed.

 

 

851228     ยกน้ำหนัก                                                                                           1(0-2-1)
Weightlifting

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการยกน้ำหนักท่าต่าง ๆ  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการยกน้ำหนัก  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of weightlifting, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward weightlifting and using weightlifting as a way to exercise is also discussed.

851311     กรีฑา 2                                                                                                1(0-2-1)
Track  and  Field  II
บุรพวิชา:  851111

การเพิ่มพูนประสบการณ์  ความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในวิชากรีฑา  1  กติกา  การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851111. To increase experience and skill from Track and Field 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

851317     ยิมนาสติกส์ 2                                                                                     1(0-2-1)
Gymnastics  II
บุรพวิชา:  851117

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในยิมนาสติกส์  1 เทคนิคการสอนและการให้ความปลอดภัยในการฝึก อุปกรณ์แต่ละชนิด กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851117. To increase experience and skill from Gymnastics 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

 

 

 

851361     การเหยียดยืดเพื่อสุขภาพ                                                                   1(0-2-1)
Stretching  for  Health

ประวัติความเป็นมา  ความรู้ความเข้าใจ  ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเหยียดยืด  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้การเหยียดยืดเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history, safety, and basic skills of stretching for health. A positive attitude toward stretching and using stretching as a way to exercise is also discussed.

851362     โยคะเพื่อสุขภาพและกีฬา                                                                  1(0-2-1)
Yoga  for  Health  and  Sport

ประวัติ  ความเป็นมาและฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับท่าต่าง  ๆ  ของโยคะที่ควรทราบเพื่อการพัฒนาสุขภาพและนำไปใช้กับกีฬาต่าง  ๆ  รวมทั้งการสร้างโปรแกรมท่าการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสม

Students will learn about the history, safety, and basic skills of yoga; how to create correct postures for good health, and how to incorporate yoga with other sports.  A positive attitude toward yoga and using yoga as a way to exercise is also discussed.

 

851412     เปตอง                                                                                                  1(0-2-1)
Petangue

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเปตอง การเลือกซื้อ

การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเปตอง  การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จัก

ใช้เปตองเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Students will learn about the history and basic skills of petangue, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward petangue and using petangue as a way to exercise is also discussed.

851207 เชียร์ลีดดิ้ง                                                                                           1(0-2-1)

Cheer Leading

ประวัติ  ความเป็นมาและฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับท่าต่าง  ๆ  ของเชียร์ลีดดิ้งที่ควรทราบเพื่อการพัฒนาสุขภาพและนำไปใช้กับกีฬาต่าง  ๆ  รวมทั้งการสร้างโปรแกรมท่าการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสม

Students will learn about the history, safety, and basic skills of cheer leading; how to create correct postures for good health, and how to incorporate cheer leading with other sports.

851382 กอล์ฟ 2                                                                                              1(0-2-1)

Golf II

บุรพวิชา 851225

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนมาในกอล์ฟ  1 เทคนิคการสอนและการให้ความปลอดภัยในการฝึก อุปกรณ์แต่ละชนิด กติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขัน

Prerequisite: 851225. To increase experience and skill from Golf 1. This will take the student to understand the techniques, rules, officiating and organizing a competition.

 

851206 หมากกระดาน                                                                                    1(0-2-1)

Chess

ประวัติ  ความเป็นมาความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นหมากกระดาน

การเลือกซื้อ  การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดี

Students will learn about the history and basic skills of chess, safety, how to choose, prepare and maintain equipment. A positive attitude toward chess is also discussed.

 

                             กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา

851351     การฝึกกรีฑา                                                                                       2(1-2-3)
Track  and  Field  Coaching
บุรพวิชา:  851111  และ  851311

หลักการและเทคนิคของการสอนกรีฑา  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึกกรีฑาการหาความชำนาญ  และประสบการณ์ในการฝึกทั้งประเภทลู่และประเภทลาน  เทคนิคการฝึกประเภทต่าง  ๆ  การเลือกวิธีการในการฝึก  การฝึกการเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึกการเป็นกรรมการและการเป็นเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of track and field; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

 

851352     การฝึกกีฬาว่ายน้ำ                                                                               2(1-2-3)
Swimming  Coaching
บุรพวิชา:  851112  และ  851312

หลักการและเทคนิคของการสอนว่ายน้ำท่าต่าง ๆ  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึกว่ายน้ำหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์กับการว่ายน้ำ  การเลือกวิธีการในการฝึก  การฝึกการเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึก  การเป็นกรรมการและการเป็นเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of swimming; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

851353     การฝึกกีฬาบาสเกตบอล                                                                    2(1-2-3)
Basketball  Coaching
บุรพวิชา:  851113  และ  851313

ปรัชญาของการเป็นผู้ฝึกกีฬา  ปัญหาที่ผู้ฝึกกีฬามักต้องเผชิญ  หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬาบาสเกตบอล  การทำสถิติ  การรวบรวมข้อมูลการเล่นของทีมตัวเองและฝ่ายตรงข้าม  การฝึกความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง  การเล่นเป็นทีมรุกและรับ  การวางโปรแกรมการฝึกและแข่งขัน  การวิเคราะห์กติกา  การจัดการแข่งขันและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่  การจัดการเพื่อพัฒนากีฬาชนิดนี้  ศึกษาองค์กรกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น

Students will be trained to be familiar with coaching philosophy; problems and challenges; scientific principle of how to increase athletic performance;  how to do statistics and collect game statistics for own team and the other team; techniques for specific positions including defense and offence; training and competition scheduling; how to organize a competition; rule analysis, refereeing and game officiating; strategies to improve basketball community; local and international basketball organizations.

 

 

851354     การฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล                                                                     2(1-2-3)
Rugby  Football  Coaching
บุรพวิชา:  851114  และ  851314

หลักการและเทคนิคของการสอนรักบี้ฟุตบอล  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกรักบี้ฟุตบอลความชำนาญเฉพาะตัว  วิธีการฝึกการเล่นเป็นทีม  ทั้งเป็นการเล่นที่เป็นเกมรุกและเป็นเกมรับ  การเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of rugby; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

851355     การฝึกกีฬาฟุตบอล                                                                            2(1-2-3)
Football  Coaching
บุรพวิชา:  851115  และ  851315

หลักการและเทคนิคของการสอนฟุตบอล  การเตรียมอุปกรณ์  การหาความชำนาญและประสบการณ์ในการเล่นเป็นทีม  หลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึก  วิธีฝึกความชำนาญเฉพาะตัว  วิธีฝึกการเล่นฟุตบอลเป็นทีม  ทั้งเป็นการเล่นที่เป็นเกมรับและเกมรุก  การเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  การควบคุอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึก  การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่และหลักการจัดการแข่งขันฟุตบอล

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of football; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

 

 

 

851356     การฝึกกีฬาวอลเลย์บอล                                                                     2(1-2-3)
Volleyball  Coaching
บุรพวิชา:  851116  และ  851316

หลักการและเทคนิคของการสอนวอลเลย์บอล  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกวอลเลย์บอลความชำนาญเฉพาะตัว  วิธีการฝึกการเล่นเป็นทีม  ทั้งเป็นการเล่นที่เป็นเกมรุกและเป็นเกมรับ  การเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of volleyball; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

851357     การฝึกกีฬายิมนาสติกส์                                                                     2(1-2-3)
Gymnastics  Coaching
บุรพวิชา:  851117  และ  851317

หลักการและเทคนิคของการสอนยิมนาสติกส์  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา
ของการฝึกยิมนาสติกส์การหาความชำนาญ  และประสบการณ์ในการฝึกเทคนิคประเภทต่าง  ๆ  ของยิมนาสติกส์  การเลือกวิธีการในการฝึก การฝึกการเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย การควบคุมอาหาร  การ
วางโปรแกรมการฝึก  การเป็นกรรมการและการเป็นเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of gymnastics; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

 

 

 

 

851358     การฝึกกีฬาเทนนิส                                                                             2(1-2-3)
Tennis  Coaching
บุรพวิชา:  851118  และ  851318

หลักการและเทคนิคของการสอนเทนนิส  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกเทนนิสความชำนาญเฉพาะตัว  การฝึกประเภทคู่  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย  การป้องกันและการบำบัด  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of tennis; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

851359     การฝึกกีฬาแบดมินตัน                                                                       2(1-2-3)
Badminton  Coaching
บุรพวิชา:  851119  และ  851319

หลักการและเทคนิคของการสอนแบดมินตัน  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกความชำนาญเฉพาะตัว  การฝึกประเภทคู่  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การป้องกันและการบำบัด  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึก  การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of badminton; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

 

 

 

 

 

851350     การฝึกกีฬาฟุตซอล                                                                            2(1-2-3)
Futsal Coaching
บุรพวิชา:  851320  และ  851325

หลักการและเทคนิคของการสอนฟุตซอล  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกความชำนาญเฉพาะตัว  การฝึกประเภทคู่  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การป้องกันและการบำบัด  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึก  การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of futsal; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

851451     การฝึกกีฬามวยสากล                                                                         2(1-2-3)
Boxing  Coaching
บุรพวิชา:  851121  และ  851321

หลักการและเทคนิคของการสอนมวยสากล  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกมวยสากลความชำนาญเฉพาะตัว  การเสริมสร้างสภาวะทางกาย  การป้องกันและการบำบัด  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรม  การฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of boxing; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

 

 

 

 

 

851452     การฝึกกีฬามวยไทย                                                                            2(1-2-3)
Muay  Thai  Coaching
บุรพวิชา:  851122  และ  851322

หลักการและเทคนิคของการสอนมวยไทย  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกมวยไทยความชำนาญเฉพาะตัว  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย  การป้องกันและการบำบัด  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรม  การฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of Muay Thai; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

851453     การฝึกกีฬายูโด                                                                                   2(1-2-3)
Judo  Coaching
บุรพวิชา:  851123  และ  851411

หลักการและเทคนิคของการสอนยูโด  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกยูโดความชำนาญเฉพาะตัว  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย  การป้องกันและการบำบัด การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรม  การฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of judo; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

 

 

 

 

 

851454     การฝึกกีฬาวินด์เซิร์ฟ                                                                         2(1-2-3)
Windsurf  Coaching
บุรพวิชา:  851324  1และ  851414

หลักการและเทคนิคของการสอนวินด์เซิร์ฟ  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึก      วินด์เซิร์ฟความชำนาญเฉพาะตัว  วิธีการฝึกการเล่น  การเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกายการควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึก  การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of windsurf; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

851455     การฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส                                                                   2(1-2-3)
Table  Tennis  Coaching
บุรพวิชา:  851211  และ  851310

หลักการและเทคนิคของการสอนเทเบิลเทนนิส  การเตรียมอุปกรณ์  หลักการทางด้านจิตวิทยา  วิธีการฝึกเทเบิลเทนนิสความชำนาญเฉพาะตัว  การฝึกประเภทคู่  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย  การป้องกันและการบำบัด  การควบคุมอาหาร  การวางโปรแกรมการฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่

Students will be trained to be familiar with principle and techniques of tennis; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating.

 

 

 

 

 

                             กลุ่มวิชาเอกเลือก 

851130     การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย                                    2(1-2-3)

Health Promotion and Physical Fitness

หลักการและวิธีการในการเสริมสร้างสุขภาพ ค่านิยม เจตคติ พฤติกรรมสุขภาพและการออกกำลังกาย  สมรรถภาพทางกาย  การทำงานของอวัยวะที่มีผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและการประเมินผล

Principle and method to promote good health and physical fitness; habits for health and exercise; performance; role of organs that affect health and body performance; how to enhance and evaluate athletic performance.

851101     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                                                2(2-0-4)
Wellness  Development

คุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน  องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แนวความคิดใหม่ๆ  เกี่ยวกับการป้องกันรักษาและพัฒนาสุขภาพ  ตลอดจนสมรรถภาพของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคมโดยอาศัยหลักการและกิจกรรมของการพลศึกษา  สุขศึกษาและสันทนาการ

The class will discuss quality of life now a day; how to maintain good quality of life; new thought on how to prevent illness and improve quality of health including body performance, mind and social emotion using physical education and recreation activities.

852211     นันทนาการกับการท่องเที่ยว                                                             2(1-2-3)

Recreation and Tourism

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ความหมาย จุดประสงค์ การจัดการและขอบเขตของนันทนาการและการท่องเที่ยว

Students will learn about basic principle, definition, and purpose of recreation and tourism as well as recreation and tourism management.

 

 

855282     กีฬากับการพัฒนาชุมชน                                                                    2(2-0-4)
Sport  and  Community  Development

การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา  และการออกกำลังกายเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน  สังคม

The study about how to plan and manage sport activities and exercises purposely for community improvement.

855382     มนุษย์สัมพันธ์ทางกีฬา                                                                       2(1-2-3)
Human  Relation  in  Sport

วิธีการใช้กิจกรรมกีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กลุ่มคน หรือหน่วยงาน
รวมทั้งพัฒนาการแสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย และให้เข้าใจจุดมุ่งหมายที่
แท้จริงของการกีฬา

Class will discuss how to use sport activities to connect individuals, groups or organizations. Student are expected to learn about good sportsmanship and know the true heart of sport competition.

855383     นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการออกกำลังกายและกีฬา               2(1-2-3)
Innovation and Technology in Exercise and Sport

การคิดค้น  การสร้างอุปกรณ์  เครื่องมือใหม่ ๆ  ทางการวิทยาศาสตร์ของการออกกำลังกายและกีฬา

Innovation, invention, creation of new technology and equipment for sport and exercise.

 

 

 

 

 

855384     จิตวิทยาการออกกำลังกาย                                                                 2(2-0-4)

Exercise Psychology

บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกำลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ รวมทั้งประวัติและวิวัฒนาการของจิตวิทยาการกีฬาในและต่างประเทศ

Class will discuss the role of psychology in sport and exercise; how individuals acquire athletic skills; teaching and coaching; playing and training of different sports; and how environment can affect sport. Student will also learn about basic knowledge, history, and evolution of sport in and out of the country.

855463     ธุรกิจการกีฬา                                                                                      2(2-0-4)
Sport  Business

หลักและวิธีการของการทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการกีฬา  ซึ่งเกี่ยวโยงถึงการเงิน  การบัญชี    การตลาด  การบริหารงานบุคคล  เป็นต้น

Business administration specifically to sport including finance, accounting, marketing, human resource, etc.

855464     การจัดการท่องเที่ยวและกีฬา                                                             2(2-0-4)
Sport  Tourism

ทฤษฎี หลักการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวทางกีฬา การแข่งขันกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพที่สำคัญในระดับนานาชาติโครงสร้างองค์กรกีฬาที่รับผิดชอบ

Students will learn about theory of sport tourism; armature and professional sport competition on an international level; and structure of responsible organizations.

 

 

851465     อุปกรณ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างทางการออกกำลังกายและการกีฬา   2(2-0-4)
Facilities  and  Equipment  in  Exercise  and  Sport  Science

อุปกรณ์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา  หลักการและโครงสร้างของอาคารและสิ่งก่อสร้างทางการออกกำลังกายและการกีฬา  ที่จะแสดงถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานและมาตรฐานทางการ
ออกกำลังกายและกีฬา

The class will discuss equipment using for exercise and sport including appropriate facility structure and construction equipment that meet the standard in sport and exercise science.

852311     การละเล่นพื้นเมือง                                                                             2(1-2-3)
Folk  Activities

ประวัติและวิธีเล่นกีฬาพื้นเมืองของแต่ละภาคและจังหวัดในสมัยโบราณและปัจจุบัน

History of folk activities and method of play in the past and currently.

852312     การอยู่ค่ายพักแรม                                                                              2(1-2-3)
Camping

ความหมาย  ความสำคัญ  ประวัติความเป็นมาของค่ายพักแรมในยุคต่าง  ๆ  คุณค่าของค่ายพักแรม  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ชนิดของค่าย  โครงสร้างและองค์กรที่จัดดำเนินการ  ลักษณะเด่นของค่ายพักแรม  สันทนาการ  การสุขาภิบาลค่าย  ลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Student will learn about the definition, history, types, and benefit of camping; environmental conservation awareness; organizations related to camping; characteristics of camp grounds; recreational activities; sanitary facilities for camping; and how to be a good leader and follower.

 

 

 

 

852313     ผู้นำนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์                                      2(1-2-3)
Leader  in  Recreation  and  Group  Activity  Program

ความหมาย  ความเป็นมา  ขอบเขตของผู้นำทางสันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสามารถวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร  ตลอดจนฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Class will discuss the definition and responsibilities of recreation and group activity leader. Students will be trained for leadership skills, role analysis so that they can adapt these knowledge to benefit themselves and the work place.

852314     ผู้นำค่ายพักแรม                                                                                  2(1-2-3)
Camping  Leadership

ความหมายและขอบเขตของผู้นำค่ายพักแรม  ศึกษาการวางแผนการจัดและดำเนินกิจกรรม
ค่ายพักแรม  การจัดและบริหารค่ายพักแรม ศึกษาขั้นตอนและการดำเนินงาน ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี

Class will discuss the definition and responsibilities of camping leader. Students will learn to plan, manage, and execute camping activities as well as how to be a good camping leader.

852315     การละเล่นของเด็กไทย                                                                      2 (1-2-3)

Thai Children Plays

ประวัติความเป็นมาของการเล่นของเด็กไทย  ประเภทของการเล่น การเล่นไม่มีอุปกรณ์ การเล่น
มีอุปกรณ์ การเล่นที่มีบทร้องประกอบ การเล่นที่ไม่มีบทร้องประกอบ การเล่นของเด็กไทยแต่ละภาค ของเล่นของเด็กไทย  การประดิษฐ์ของเล่นของเด็กไทย

History of Thai children plays; types of play including with and without materials/ songs; Thai children plays from different regions and traditional toys.

 

 

 

851462     การนวดกับการกีฬา                                                                          2(1-2-3)

Sport Massage

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการนวด การนวดแบบต่างๆ การนวดแบบแผนไทย การนวด

แบบวัดโพธิ์ การนวดแบบกีฬาลักษณะการนวด การบีบ การกด

History and types of massage including Thai massage, Watt Po massage, sport massage; method of massage such as squeezing and pinching style.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2      ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

           3.2.1   อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ชื่อ นายนภพร  ทัศนัยนา

คุณวุฒิ

                       ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

                       ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว

 1. ชื่อ นางสาวอรวรีย์  อิงคเตชะ
  คุณวุฒิ  วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
  วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
  ตำแหน่งวิชาการ  อาจารย์
  ผลงานทางวิชาการ
  ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว

  851342  Exercise Physiology II                                         2(1-2-3)
  851346  Biomechanics II                                                              2(1-2-3)
  851362  Yoga for health and Sport                                                1(0-2-1)
  851345  Biomechanics I                                                               3(2-2-4)

 

 1. ชื่อ นายพรพจน์ ไชยนอก

      คุณวุฒิ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2546

                 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546

ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว

      851345 ชีวกลศาสตร์ 1                                                      3(2-2-5)

      851346 ชีวกลศาสตร์ 2                                                    2(1-2-3)

851208 ฟุตซอล 1                                                           1(0-2-1)

851324 ฟุตซอล 2                                                           1(0-2-1)

 

 

              4 ชื่อ  นายฉัตรกมล  สิงห์น้อย
คุณวุฒิ
  วท.บ.ราชภัฏราชนครินทร พ.ศ.2544 สาขาการฝึกและการจัดการจัดการกีฬา

วท.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา  ปี พ.ศ.2547 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา

ปร.ด. มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.2551 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา

                   ตำแหน่ง    อาจารย์         
ผลงานทางวิชาการ
   –
ภาระการสอนที่มีอยู่แล้วและภาระการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอน
                   851115  Football I                                                                                                  1(0-2-1)
851315 Football II                                                                                                 1(0-2-1)

851384  Sport Psychology                                                                         2(2-0-4)
851386 Psychological Skill Training and Stress Management in Sport          2(1-2-3)
851387 Exercise Psychology                                                                                      2(2-0-4)
851491 Basic Research in Exercise and Sport Science                               2(2-0-4)

5 ชื่อ นางสาวสมพร  ส่งตระกูล

   คุณวุฒิ

                     ตำแหน่ง  อาจารย์

                     ผลงานทางวิชาการ

                     ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

12.2 อาจารย์พิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาบรรยายรายวิชา ต่าง ๆ  ตามความจำเป็น

 1. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)

           โดยที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกงาน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

 1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีและหลักการมากยิ่งขึ้น
 2. สามารถบูรณการความรู้ที่เรียนมานำไปแก้ปัญหาทางการออกกำลังกายและกีฬาได้อย่างเหมาะสม
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
 4. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้

4.2 ช่วงเวลา

ภาคปลาย ชั้นปีที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน

 

 

 

 

 

 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)

                       ไม่มี

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ

           5.1 คำอธิบายโดยย่อ

                      

           5.2 ผลการเรียนรู้

                      

           5.3 ช่วงเวลา

                      

           5.4 จำนวนหน่วยกิต

                      

           5.5 การเตรียมการ

                      

           5.6 กระบวนการประเมิน

 

 

 

 

 

 

                       หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.ด้านบุคลิกภาพ

 

1.มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษย์สัมพันธ์และการวางตัวในสถานประกอบการและองค์กรธุรกิจในบางรายวิชา
2.ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตัวเอง 1.กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจนนำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี

2.มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำ

3.มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน การตรงต่อเวลา อย่างสม่ำเสมอ

3.ทักษะด้าน IT 1.นอกจากต้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิชาบังคับแล้ว ในหลักสูตรยังกำหนดให้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับการออกกำลังกายและกีฬา

2.รายวิชาที่มีการนำเสนอรายงานในชั้นเรียนกำหนดให้นำเสนอโดยใช้ Power Point เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1.การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้

           2.1 คุณธรรมจริยธรรม

                       2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 2. แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 4. เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

                           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากำหนดให้มีวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นในการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังปลูกฝังให้นิสิตรู้จักการเคารพครูอาจารย์และรู้จักการเคารพรุ่นพี่เพื่อให้นิสิตสามารถอยู่ได้ในสังคม ตลอดจนทางคณะได้สร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้กับนิสิตเพื่อสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรต่อไป

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการร่วมกิจกรรม
 2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ
 3. ปริมาณการกระทำการทุจริตในการสอบ
 4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ความรู้

                       2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

 1. เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและทฤษฏีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 2. เข้าใจและวิเคราะห์ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา เช่น หลักทางด้านสรีวิทยา หลักทางด้านเทคโนโลยี หลักการทางกฎหมาย เป็นต้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่างๆ คือ

1.การทดสอบย่อย

2.การสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน

3.ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทำ

4.ประเมินจากโครงงานที่นำเสนอ

5.ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน

2.3 ทักษะทางด้านปัญญา

                       2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา

1.มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง และมีความใฝ่หาความรู้

2.สามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาได้โดยการนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม

 

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

                           ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่นประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

                      2.4.1 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

 1. สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
 5. มีภาวะผู้นำ

           2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลกาเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

                           ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกานำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                       2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. มีทักษะการใช้ภาษาไทยการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสาร และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา

                       (เอกสารหมายเลข 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น ดังนี้

 • การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งออกเป็น 8 ระดับ คือ A, B+,B,C+,C,D+,Dและ F

ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลำดับ

 1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่

 • การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจำคณะ
 • พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงาน
 • ตรวจสอบจากรายงงานรายวิชา
 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังนี้

 • 1ปริญญาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตาม

หลักสูตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

 • 2ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ

สองต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด

3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใดรายละเอียดของข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาดูจากภาคผนวก

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ
  • มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยบูรพา และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่

 • ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่คณะต้องดำเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ

 • มีการแนะนำอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
 1. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

               การดำเนินการพัฒนาเพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้

 • การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
 1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง

หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและการประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

 1. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับการสอนต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และการผลิตสื่อการสอนโดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง

 

 

 

 • การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
 1. สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ

เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น

 1. สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

 1. การบริหารหลักสูตร

ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

 1. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

           2.1 การบริหารงบประมาณ

ในการดำเนินการตามหลักสูตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน สำหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนิสิต

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม

คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

               ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิต และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องระบบโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และต้องประเมินผลความพอเพียงและความต้องการในการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย

3.การบริหารคณาจารย์

           3.1 การรับอาจารย์ใหม่

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาเกี่ยวข้อง

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ

สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้นคณะกำหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาโท

 1. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน

           4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากรสายสนับสนุนการสอนควรมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจำเป็นให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางทุกคนอย่างน้อยคนละ 6 ชั่วโมงต่อปี

กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตำแหน่งนักวิจัย นอกจากจะกระทำหน้าที่สนับสนุนการวิจัยแล้วยังต้องทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์ด้วย

5.การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต

           5.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต

คณะกรรมการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกำหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 1. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

สำหรับความต้องการกำลังคนสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬานั้น จาการสำรวจในตลาดแรงงานพบว่า ความต้องการกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬานั้นสูงมาก กล่าวคือในช่วง 10 ปีข้างหน้าจะมีความต้องการกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา     ปีละประมาณ 500 คน

อย่างไรก็ตาม คณะก็สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อคบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ให้มากที่สุด

สำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5

 

 1. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

 

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
1.อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร X X X X
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.02 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) X X X X
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.03 และมคอ.04 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา X X X X
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.05 และมคอ.06 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา X X X X
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.07 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา X X X X
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดในมคอ.03 และมคอ.04 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา X X X X
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.07 ปีที่แล้ว X X X X
8.อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน X X X X
9.อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง X X X X
10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี X X X X

 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

 

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
1.1ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 X
1.2ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
1.3อื่นๆ ระบุ
รวมตัวบ่งชี้(ข้อ)ในแต่ละปี 9 10 10 11
ตัวบ่งชี้บังคับ(ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้บังคับต้องผ่านรวม(ข้อ) 7 8 8 9

เกณฑ์ประเมิน

           ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน

           1.1 กระบวนการประเมิน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธ์ศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตการอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคำถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน

และการใช้สื่อในทุกรายวิชา

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

               2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า

ดำเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงาน ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดการประชุมก่อนนิสิตจะสำเร็จการศึกษา

สำหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม

 

 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ

ดำเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต

2.3 ประเมินโดยทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา

ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน

3.การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ในข้อ 7 หมวด 7

4.กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

จากการรวบรวมข้อ 2.2 จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำให้ตลอดเวลาที่พบปัญหาสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะกระทำทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องตามหลักวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม  กับ  หลักสูตรปรับปรุงใหม่

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา

 

ไม่เปลี่ยนแปลง

     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in

Exercise and Sport Science

     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in

Exercise and Sport Science

 
2.  ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา)

วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา)

2.  ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา)

วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา)

 

ไม่เปลี่ยนแปลง

     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Exercise and

Sport  Science)

B.Sc. (Exercise and Sport Science)

     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Exercise and

Sport  Science)

B.Sc. (Exercise and Sport Science)

 
3.  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต

 

3.  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
4.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (31 หน่วยกิต

วิชาภาษาอังกฤษ                           12          หน่วยกิต

     วิชาภาษาไทย                                 3           หน่วยกิต

วิชาทางด้าน ICT                            3           หน่วยกิต

วิชาทางด้านมนุษยศาสตร์              4           หน่วยกิต

วิชาทางด้านสังคมศาสตร์               3           หน่วยกิต

วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    2            หน่วยกิต

วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และ         4            หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์

4.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (30 หน่วยกิต)

วิชาภาษาอังกฤษ                            9          หน่วยกิต

วิชาภาษาอื่น                                   3          หน่วยกิต

วิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และ       4           หน่วยกิต

สังคมศาสตร์

วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ         4           หน่วยกิต

คณิตศาสตร์

วิชาเลือก                                         5           หน่วยกิต

 

 

เปลี่ยนแปลง

5.  หมวดวิชาเฉพาะ  (92  หน่วยกิต)  ประกอบด้วย

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน       25  หน่วยกิต

วิชาเอก                               67  หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ                      45                 หน่วยกิต

วิชากิจกรรม                         14                 หน่วยกิต

วิชาการฝึกกีฬา                      4                 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก                           4                 หน่วยกิต

5.  หมวดวิชาเฉพาะ  (96  หน่วยกิต)  ประกอบด้วย

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน       25  หน่วยกิต

วิชาเอก                               71  หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ                     49                 หน่วยกิต

วิชากิจกรรม                         4                 หน่วยกิต

วิชาการฝึกกีฬา                   14                 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก                          4                 หน่วยกิต

เปลี่ยนแปลง
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (25 หน่วยกิต) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (25 หน่วยกิต)  
    851232  กลศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา                  3(3-0-6)
851232  กลศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา                  2(2-0-4)
ปรับเปลี่ยน

 

 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (25 หน่วยกิต) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (25 หน่วยกิต)  
     316202  ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    2(2-0-4) 316202  ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    2(2-0-4) คงเดิม
     317101  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์   2(2-0-4) 317101  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์   2(2-0-4) คงเดิม
317102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ของมนุษย์                                           1(0-3-0)
317102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ของมนุษย์                                           1(0-3-0)
คงเดิม
317202  สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับ

วิทยาศาสตร์การกีฬา                          3(2-3-4)

    317202  สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับ

วิทยาศาสตร์การกีฬา                          3(2-3-4)

คงเดิม
     851131 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา วิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา            2(2-0-4)
    851131 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา            2(2-0-4)
คงเดิม
851132  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย
ทางกีฬา                                              2(2-0-4)
851132 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย
2(2-0-4)
คงเดิม
851133  จรรยาบรรณวิชาชีพ                           2(2-0-4) 851133  จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ       2(2-0-4) คงเดิม
851231  การปฐมพยาบาลบาดเจ็บทางกีฬา      2(1-2-3) 851231  การปฐมพยาบาลบาดเจ็บทางกีฬา      2(1-2-3) คงเดิม
    851331  คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา           2(1-2-3)
85133   851331  คอมพิวเตอร์สำหรับการออกกำลังกายและการ

กีฬา                                                     2(1-2-3)

ปรับชื่อ
851332 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา  1       2(2-0-4)
851332 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา  1       2(2-0-4)
คงเดิม
851333  ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา  2       2(2-0-4)

851333  ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา  2       2(2-0-4)

คงเดิม

 

 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
วิชาเอก (เอกบังคับ 45 หน่วยกิต) วิชาเอก (เอกบังคับ 49 หน่วยกิต)  
851341  สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 1        3(2-2-5) 851341  สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 1        3(2-2-5) คงเดิม
851342  สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 2        2(1-2-3) 851342  สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 2        2(1-2-3) คงเดิม
851343  เวชศาสตร์การกีฬา 1                             2(2-0-4) 851343  เวชศาสตร์การกีฬา 1                             2(2-0-4) คงเดิม
851344  เวชศาสตร์การกีฬา 2                             2(2-0-4) 851344  เวชศาสตร์การกีฬา 2                             2(2-0-4) คงเดิม
851345  ชีวกลศาสตร์ 1                                      3(2-2-5) 851345  ชีวกลศาสตร์ 1                                      3(2-2-5) คงเดิม
851346  ชีวกลศาสตร์ 2                                      2(1-2-3) 851346  ชีวกลศาสตร์ 2                                      2(1-2-3) คงเดิม
851347  การทดสอบและประเมินผลทางพลศึกษา
และกีฬา                                                 3(2-2-5)
851347  การทดสอบและประเมินผลทางการออกกำลังกาย และกีฬา                                          3(2-2-5) คงเดิม
851348  การเรียนรู้ทักษะกลไก                          2(2-0-4) 851348  การเรียนรู้ทักษะกลไก                          2(2-0-4) คงเดิม
851349 ปฏิบัติการณ์ทักษะกลไก                       1(0-2-1) 851349 ปฏิบัติการณ์ทักษะกลไก                       1(0-2-1) เปิดเพิ่ม
851381  ประวัติและปรัชญาพลศึกษาและกีฬา   2(2-0-4) 855381  กระบวนการโอลิมปิค                           2(2-0-4) ปรับเปลี่ยน
851384  จิตวิทยาการกีฬา                                    2(2-0-4) 854381  จิตวิทยาการกีฬา                                    2(2-0-4) ปรับเปลี่ยน
851385  สังคมวิทยาการกีฬา                               2(2-0-4) 854382  สังคมวิทยาการกีฬา                               2(2-0-4) ปรับเปลี่ยน
851386  การฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการ

ความเครียดทางการกีฬา                        2(1-2-3)

854383  การฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการ

ความเครียดทางการกีฬา                   2(1-2-3)

คงเดิม
851471 หลักวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา                                                   2(1-2-3) 851471 หลักวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา                                                   2(1-2-3) คงเดิม
851472  การจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา   2(2-0-4) 851472  การจัดการแข่งขันกีฬา                          2(2-0-4) ปรับเปลี่ยน
851473  การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับ
การออกกำลังกายและการกีฬาในสถานประกอบการ                                  2(2-0-4)
855462  การบริหารจัดการการออกกำลังกายและกีฬา

ในสถานประกอบการ                          2(2-0-4)

ปรับเปลี่ยน

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
วิชาเอก (เอกบังคับ 45 หน่วยกิต) วิชาเอก (เอกบังคับ 49 หน่วยกิต)  
851473  โภชนาการทางกีฬา                               2(2-0-4) 851473  โภชนาการทางกีฬา                               2(2-0-4) คงเดิม
851474 ปฏิบัติการณ์ทางโภชนาการกีฬา           1(0-2-1) 851474 ปฏิบัติการณ์ทางโภชนาการกีฬา           1(0-2-1) คงเดิม
851475  การพลศึกษาสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ   2(2-0-4) 851475  กีฬาสำหรับคนพิการ                             2(2-0-4) ปรับเปลี่ยน
851491  การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา                      2(2-0-4)
851491  การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา                      2(2-0-4)
คงเดิม
851492  โครงงานเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา                      2(1-2-3)
851492  โครงงานเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา                      2(1-2-3)
คงเดิม
851493  การฝึกงาน                                           6(0-30-0) 851493  การฝึกงาน                                            6(0-30-0) คงเดิม
วิชาเอก  (วิชากิจกรรมกีฬา14 หน่วยกิต)

โดยเรียนตามกลุ่มกิจกรรมกีฬา ดังนี้

วิชาเอก  (วิชากิจกรรมกีฬา14 หน่วยกิต)

โดยเรียนตามกลุ่มกิจกรรมกีฬา ดังนี้

คงเดิม
1.    กลุ่มวิชากีฬาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต 1.    กลุ่มวิชากีฬาพื้นฐาน 4 หน่วยกิต ปรับเปลี่ยน
851111  กรีฑา 1                                                 1(0-2-1) 851111  กรีฑา 1                                                 1(0-2-1) คงเดิม
851112  ว่ายน้ำ 1                                                1(0-2-1) 851112  ว่ายน้ำ 1                                                1(0-2-1) คงเดิม
851117  ยิมนาสติก 1                                          1(0-2-1) 851117  ยิมนาสติก 1                                          1(0-2-1) คงเดิม
  851127 การฝึกด้วยน้ำหนัก                                1(0-2-1) เพิ่มเติม
2.    กลุ่มวิชากีฬาไทย เลือกเรียน  1 หน่วยกิต 2.    กลุ่มวิชากีฬาไทย เลือกเรียน  1 หน่วยกิต  
851122  มวยไทย 1                                             1(0-2-1) 851122  มวยไทย 1                                             1(0-2-1) คงเดิม
851124  กระบี่กระบอง 1                                    1(0-2-1) 851124  กระบี่กระบอง 1                                    1(0-2-1) คงเดิม

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
2.    กลุ่มวิชากีฬาไทย เลือกเรียน  1 หน่วยกิต 2.    กลุ่มวิชากีฬาไทย เลือกเรียน  1 หน่วยกิต คงเดิม
851213  ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ                       1(0-2-1) 851213  ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ                       1(0-2-1) คงเดิม
851322  มวยไทย 2                                             1(0-2-1) 851322  มวยไทย 2                                             1(0-2-1) คงเดิม
851323  กระบี่กระบอง 2                                    1(0-2-1) 851323  กระบี่กระบอง 2                                    1(0-2-1) คงเดิม
3.    กลุ่มวิชาด๊านซ์ เลือกเรียน  1 หน่วยกิต 3.    กลุ่มวิชาด๊านซ์ เลือกเรียน  1 หน่วยกิต  
851125  แอโรบิกด๊านซ์                                      1(0-2-1) 851125  แอโรบิกด๊านซ์ 1                                   1(0-2-1) คงเดิม
851126  นาฎศิลป์ไทย                                        1(0-2-1) 851126  รำไทยกับการออกกำลังกาย                  1(0-2-1) ปรับเปลี่ยน
851212  กิจกรรมเข้าจังหวะ                                1(0-2-1) 851212  กิจกรรมเข้าจังหวะ                                1(0-2-1) คงเดิม
851214  โมเดิร์นด๊านซ์                                       1(0-2-1) 851214  โมเดิร์นด๊านซ์                                       1(0-2-1) คงเดิม
851219  ลีลาศ                                                     1(0-2-1) 851219  กีฬาลีลาศ                                              1(0-2-1) ปรับเปลี่ยน
851325  แอโรบิกด๊านซ์ 2                                 1(0-2-1) 851325  แอโรบิกด๊านซ์ 2                                 1(0-2-1) คงเดิม
851413  ลีลาศึกษา                                            1(0-2-1) 851413  ลีลาศึกษา                                            1(0-2-1) คงเดิม
4.    กลุ่มวิชาแรคเก็ต เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 4.    กลุ่มวิชาแรคเก็ต เลือกเรียน 1 หน่วยกิต  
851118  เทนนิส 1                                              1(0-2-1) 851118  เทนนิส 1                                              1(0-2-1) คงเดิม
851119  แบดมินตัน 1                                        1(0-2-1) 851119  แบดมินตัน 1                                        1(0-2-1) คงเดิม
851210  ซอฟ์ทเทนนิส                                       1(0-2-1) 851210  ซอฟ์ทเทนนิส                                       1(0-2-1) คงเดิม
851211  เทเบิลเทนนิส 1                                    1(0-2-1) 851211  เทเบิลเทนนิส 1                                    1(0-2-1) คงเดิม
851310  เทเบิลเทนนิส 2                                     1(0-2-1) 851310  เทเบิลเทนนิส 2                                     1(0-2-1) คงเดิม
851318  เทนนิส 2                                               1(0-2-1) 851318  เทนนิส 2                                               1(0-2-1) คงเดิม
851319  แบดมินตัน 2                                         1(0-2-1) 851319  แบดมินตัน 2                                         1(0-2-1) คงเดิม
  851201 สควอซ                                                   1(0-2-1) เพิ่มเติม
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
5.    กลุ่มวิชากีฬาทางน้ำ เลือกเรียน 1 หน่วยกิต 5.    กลุ่มวิชากีฬาทางน้ำ เลือกเรียน 1 หน่วยกิต  
851120  สกีน้ำ                                                     1(0-2-1) 851120  สกีน้ำ                                                     1(0-2-1) คงเดิม
851217  แคนนู                                                    1(0-2-1) 851217  แคนนู                                                    1(0-2-1) คงเดิม
851218  ระบำใต้น้ำ                                             1(0-2-1) 851218  ระบำใต้น้ำ                                             1(0-2-1) คงเดิม
5.    กลุ่มวิชากีฬาทางน้ำ เลือกเรียน 1 หน่วยกิต 5.    กลุ่มวิชากีฬาทางน้ำ เลือกเรียน 1 หน่วยกิต  
851312  ว่ายน้ำ 2                                                 1(0-2-1) 851312  ว่ายน้ำ 2                                                 1(0-2-1) คงเดิม
851324  วินด์เซิร์ฟ 1                                           1(0-2-1) 851209  วินด์เซิร์ฟ 1                                           1(0-2-1) คงเดิม
851414  วินด์เซิร์ฟ 2                                           1(0-2-1) 851414  วินด์เซิร์ฟ 2                                           1(0-2-1) คงเดิม
851415  เรือใบ                                                    1(0-2-1) 851415  เรือใบ                                                    1(0-2-1) คงเดิม
851416  กระโดดน้ำ                                            1(0-2-1) 851416  กระโดดน้ำ                                            1(0-2-1) คงเดิม
851417  โปโลน้ำ                                                1(0-2-1) 851417  โปโลน้ำ                                                1(0-2-1) คงเดิม
851418   การดำน้ำแบบสคูบา                             1(0-2-1) 851418   การดำน้ำแบบสคูบา                             1(0-2-1) คงเดิม
851421  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ 1(0-2-1) 851421  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ 1(0-2-1) คงเดิม
6.    กลุ่มวิชากีฬาลูกบอล เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 6.    กลุ่มวิชากีฬาลูกบอล เลือกเรียน 3 หน่วยกิต  
851113  บาสเกตบอล 1                                       1(0-2-1) 851113  บาสเกตบอล 1                                       1(0-2-1) คงเดิม
851114  รักบี้ฟุตบอล 1                                       1(0-2-1) 851114  รักบี้ฟุตบอล 1                                       1(0-2-1) คงเดิม
851115  ฟุตบอล 1                                              1(0-2-1) 851115  ฟุตบอล 1                                              1(0-2-1) คงเดิม
851116  วอลเลย์บอล 1                                       1(0-2-1) 851116  วอลเลย์บอล 1                                       1(0-2-1) คงเดิม
851128  เบสบอล                                                1(0-2-1) 851128  เบสบอล                                                1(0-2-1) คงเดิม
851221  ฮอกกี้                                                    1(0-2-1) 851221  ฮอกกี้                                                    1(0-2-1) คงเดิม
851222  ซอฟ์ทบอล                                            1(0-2-1) 851222  ซอฟ์ทบอล                                            1(0-2-1) คงเดิม
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
6.    กลุ่มวิชากีฬาลูกบอล เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 6.    กลุ่มวิชากีฬาลูกบอล เลือกเรียน 3 หน่วยกิต  
851223  แฮนด์บอล                                            1(0-2-1) 851223  แฮนด์บอล                                            1(0-2-1) คงเดิม
851313  บาสเกตบอล 2                                      1(0-2-1) 851313  บาสเกตบอล 2                                      1(0-2-1) คงเดิม
851314  รักบี้ฟุตบอล 2                                       1(0-2-1) 851314  รักบี้ฟุตบอล 2                                       1(0-2-1) คงเดิม
851315  ฟุตบอล 2                                              1(0-2-1) 851315  ฟุตบอล 2                                              1(0-2-1) คงเดิม
851316  วอลเล่ย์บอล 2                                       1(0-2-1) 851316  วอลเล่ย์บอล 2                                       1(0-2-1) คงเดิม
851320  ฟุตซอล 1                                              1(0-2-1) 851208  ฟุตซอล 1                                              1(0-2-1) คงเดิม
851325  ฟุตซอล 2                                              1(0-2-1) 851324  ฟุตซอล 2                                              1(0-2-1) คงเดิม
  851202  เนตบอล 1                                             1(0-2-1) เพิ่มเติม
  851203 วู๊ดบอล                                                   1(0-2-1) เพิ่มเติม
7.   กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ / ป้องกันตัว เลือกเรียน 1 หน่วยกิต 7.   กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ / ป้องกันตัว เลือกเรียน 1 หน่วยกิต  
851121  มวยสากล 1                                           1(0-2-1) 851121  มวยสากล 1                                           1(0-2-1) คงเดิม
851123  ยูโด 1                                                    1(0-2-1) 851123  ยูโด 1                                                    1(0-2-1) คงเดิม
851220  เทควันโด                                              1(0-2-1) 851220  เทควันโด                                              1(0-2-1) คงเดิม
851326 เทควันโด2                                            1(0-2-1) 851326 เทควันโด2                                            1(0-2-1) เพิ่มเติม
851229  ดาบสากล1                                           1(0-2-1) 851229  ดาบสากล1                                           1(0-2-1) คงเดิม
851327 ดาบสากล2                                            1(0-2-1) 851327 ดาบสากล2                                            1(0-2-1) เพิ่มเติม
851321  มวยสากล 2                                           1(0-2-1) 851321  มวยสากล 2                                           1(0-2-1) คงเดิม
851411  ยูโด 2                                                    1(0-2-1) 851411  ยูโด 2                                                    1(0-2-1) คงเดิม

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
7.   กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ / ป้องกันตัว เลือกเรียน 1 หน่วยกิต 7.   กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ / ป้องกันตัว เลือกเรียน 1 หน่วยกิต  
851422  การต่อสู้ป้องกันตัว                               1(0-2-1) 851422  การต่อสู้ป้องกันตัว                               1(0-2-1) คงเดิม
  851204 วูซู                                                         1(0-2-1) เปิดเพิ่ม
  851205 ปันจักสีลัต                                            1(0-2-1) เปิดเพิ่ม
8.   กลุ่มวิชากิจกรรมอื่น ๆ เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 8.   กลุ่มวิชากิจกรรมอื่น ๆ เลือกเรียน 2 หน่วยกิต  
851127  การฝึกด้วยน้ำหนัก                               1(0-2-1)   ปรับเปลี่ยน
851129  การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ                         1(0-2-1) 851129  การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ                         1(0-2-1) คงเดิม
851215  เกมเบ็ดเตล็ด                                         1(0-2-1) 851215  เกมเบ็ดเตล็ด                                         1(0-2-1) คงเดิม
851216  การออกกำลังกายและการควบคุม

น้ำหนัก                                                 1(0-2-1)

851216  การออกกำลังกายและการควบคุม

น้ำหนัก                                                 1(0-2-1)

คงเดิม
851224  ยิงธนู                                                     1(0-2-1) 851224  ยิงธนู                                                     1(0-2-1) คงเดิม
851225  กอล์ฟ                                                    1(0-2-1) 851225  กอล์ฟ                                                    1(0-2-1) คงเดิม
851226  โบว์ลิ่ง                                                   1(0-2-1) 851226  โบว์ลิ่ง                                                   1(0-2-1) คงเดิม
851227  จักรยาน                                                 1(0-2-1) 851227  จักรยาน                                                 1(0-2-1) คงเดิม
851228  ยกน้ำหนัก                                             1(0-2-1) 851228  ยกน้ำหนัก                                             1(0-2-1) คงเดิม
851311  กรีฑา 2                                                  1(0-2-1) 851311  กรีฑา 2                                                  1(0-2-1) คงเดิม
851317  ยิมนาสติก 2                                          1(0-2-1) 851317  ยิมนาสติกส์ 2                                         1(0-2-1) คงเดิม
851361  การเหยียดยืดเพื่อสุขภาพ                      1(0-2-1) 851361  การเหยียดยืดเพื่อสุขภาพ                       1(0-2-1) คงเดิม
851362  โยคะสำหรับสุขภาพและการกีฬา         1(0-2-1) 851362  โยคะเพื่อสุขภาพและกีฬา                     1(0-2-1) คงเดิม
851412  เปตอง                                                   1(0-2-1) 851412  เปตอง                                                    1(0-2-1) คงเดิม

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
8.   กลุ่มวิชากิจกรรมอื่น ๆ เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 8.   กลุ่มวิชากิจกรรมอื่น ๆ เลือกเรียน 2 หน่วยกิต  
  851207 เชียร์ลีดดิ้ง                                            1(0-2-1) เปิดเพิ่ม
  851328 กอล์ฟ 2                                                1(0-2-1) เปิดเพิ่ม
  851206 หมากกระดาน                                      1(0-2-1) เปิดเพิ่ม
หมายเหตุ : ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับ 2 จะต้องเรียนและสอบได้วิชาระดับ 1 มาแล้ว หมายเหตุ : ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับ 2 จะต้องเรียนและสอบได้วิชาระดับ 1 มาแล้ว  
วิชาการฝึกกีฬา (4 หน่วยกิต)

กลุ่ม 1  กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา เลือกเรียน 4 หน่วยกิต

วิชาการฝึกกีฬา (4 หน่วยกิต)

กลุ่ม 1  กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา เลือกเรียน 4 หน่วยกิต

 
851351  การฝึกกรีฑา                                          2(1-2-3) 851351  การฝึกกรีฑา                                          2(1-2-3) คงเดิม
851352  การฝึกกีฬาว่ายน้ำ                                  2(1-2-3) 851352  การฝึกกีฬาว่ายน้ำ                                  2(1-2-3) คงเดิม
851353  การฝึกกีฬาบาสเกตบอล                        2(1-2-3) 851353  การฝึกกีฬาบาสเกตบอล                        2(1-2-3) คงเดิม
851354  การฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล                         2(1-2-3) 851354  การฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล                         2(1-2-3) คงเดิม
851355  การฝึกกีฬาฟุตบอล                                2(1-2-3) 851355  การฝึกกีฬาฟุตบอล                                2(1-2-3) คงเดิม
851356  การฝึกกีฬาวอลเลย์บอล                         2(1-2-3) 851356  การฝึกกีฬาวอลเลย์บอล                         2(1-2-3) คงเดิม
851357  การฝึกกีฬายิมนาสติกส์                           2(1-2-3) 851357  การฝึกกีฬายิมนาสติกส์                           2(1-2-3) คงเดิม
851358  การฝึกกีฬาเทนนิส                                 2(1-2-3) 851358  การฝึกกีฬาเทนนิส                                 2(1-2-3) คงเดิม
851359  การฝึกกีฬาแบดมินตัน                           2(1-2-3) 851359  การฝึกกีฬาแบดมินตัน                           2(1-2-3) คงเดิม
851360  การฝึกกีฬาฟุตซอล                                2(1-2-3) 851360  การฝึกกีฬาฟุตซอล                                2(1-2-3) คงเดิม
851451  การฝึกกีฬามวยสากล                             2(1-2-3) 851451  การฝึกกีฬามวยสากล                             2(1-2-3) คงเดิม
851452  การฝึกกีฬามวยไทย                               2(1-2-3) 851452  การฝึกกีฬามวยไทย                               2(1-2-3) คงเดิม
851453  การฝึกกีฬายูโด                                      2(1-2-3) 851453  การฝึกกีฬายูโด                                      2(1-2-3) คงเดิม

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
วิชาการฝึกกีฬา (4 หน่วยกิต)

กลุ่ม 1  กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา เลือกเรียน 4 หน่วยกิต

วิชาการฝึกกีฬา (4 หน่วยกิต)

กลุ่ม 1  กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา เลือกเรียน 4 หน่วยกิต

 
851454  การฝึกกีฬาวินด์เซิร์ฟ                             2(1-2-3) 851454  การฝึกกีฬาวินด์เซิร์ฟ                             2(1-2-3) คงเดิม
851455  การฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส                       2(1-2-3) 851455  การฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส                       2(1-2-3) คงเดิม
หมายเหตุ : ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกกีฬาใด จะต้องเรียนและสอบได้วิชานั้นในทั้ง  ระดับ 1 และระดับ 2 มาแล้ว หมายเหตุ : ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกกีฬาใด จะต้องเรียนและสอบได้วิชานั้นในทั้ง  ระดับ 1 และระดับ 2 มาแล้ว  
วิชาเอกเลือก (4 หน่วยกิต) เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ วิชาเอกเลือก (4 หน่วยกิต) เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
851130  การเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพ    2(1-2-3) 851130 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ ทางกาย

2(1-2-3)

ปรับเปลี่ยน

 

851101  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                    2(2-0-4) 851101  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                    2(2-0-4) คงเดิม
853461  เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา              2(2-0-4) 853461  เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา              2(2-0-4) คงเดิม
854418  การลูกเสือและเนตรนารี                        2(1-2-3) 854418  การลูกเสือและเนตรนารี                        2(1-2-3) คงเดิม
853462  การรายงานและการเขียนข่าวกีฬา          2(1-2-3) 853462  การรายงานและการเขียนข่าวกีฬา          2(1-2-3) คงเดิม
851170  นันทนาการกับการท่องเที่ยว                  2(1-2-3) 851170  นันทนาการกับการท่องเที่ยว                  2(1-2-3) คงเดิม
851282  กีฬากับการพัฒนาชุมชน                        2(2-0-4) 851282  กีฬากับการพัฒนาชุมชน                        2(2-0-4) คงเดิม
851382  มนุษย์สัมพันธ์ทางกีฬา                           2(1-2-3) 855382  มนุษย์สัมพันธ์ทางกีฬา                           2(1-2-3) ปรับเปลี่ยน
851383  นวตกรรมและเทคโนโลยีทาง

การออกกำลังกายและกีฬา                    2(1-2-3)

855383  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬา       2(1-2-3)

 

ปรับเปลี่ยน

 

854384  จิตวิทยาการออกกำลังกาย                      2(2-0-4) 854384  จิตวิทยาการออกกำลังกาย                      2(2-0-4) คงเดิม
851463  ธุรกิจการกีฬา                                         2(2-0-4) 855463  ธุรกิจการกีฬา                                         2(2-0-4) ปรับเปลี่ยน
855464  การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา          2(2-0-4) 855464  การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา          2(2-0-4) คงเดิม
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
วิชาเอกเลือก (4 หน่วยกิต) เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ วิชาเอกเลือก (4 หน่วยกิต) เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
851465  อุปกรณ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างทาง
การออกกำลังกายและการกีฬา               2(2-0-4)
855465  อุปกรณ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างทาง
การออกกำลังกายและการกีฬา               2(2-0-4)
ปรับเปลี่ยน
851471  หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและการฝึก             2(2-0-4)
851471  หลักการทางวิทยาศาสตร์ของการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและการฝึก             2(2-0-4)
คงเดิม
854281  การพลศึกษาและสันทนาการในโรงเรียน 2(2-0-4) 854281  การพลศึกษาและสันทนาการในโรงเรียน  2(2-0-4) ปิดรายวิชา
854284  พลานามัยในโรงเรียน                            2(2-0-4) 854284  พลานามัยในโรงเรียน                            2(2-0-4) ปิดรายวิชา
854380  หลักสูตรพลศึกษา                                  2(1-2-3) 854380  หลักสูตรพลศึกษา                                  2(1-2-3) ปิดรายวิชา
854418  การลูกเสือและเนตรนารี                        2(1-2-3) 854418  การลูกเสือและเนตรนารี                        2(1-2-3) ปิดรายวิชา
854419  ผู้นำยุวกาชาด                                         2(1-2-3) 854419  ผู้นำยุวกาชาด                                         2(1-2-3) ปิดรายวิชา
854480  วิธีสอนพลศึกษา                                    2(1-2-3) 854480  วิธีสอนพลศึกษา                                    2(1-2-3) ปิดรายวิชา
852311  การละเล่นพื้นเมือง                                2(1-2-3) 852212  การละเล่นพื้นเมือง                                2(1-2-3) คงเดิม
852312  การอยู่ค่ายพักแรม                                  2(1-2-3) 852312  การอยู่ค่ายพักแรม                                  2(1-2-3) คงเดิม
852313ผู้นำสันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์2(1-2-3) 852313ผู้นำสันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์2(1-2-3) คงเดิม
852314  ผู้นำค่ายพักแรม                                      2(1-2-3) 852314  ผู้นำค่ายพักแรม                                      2(1-2-3) คงเดิม
852315  การละเล่นของเด็กไทย                          2(1-2-3) 852315  การละเล่นของเด็กไทย                           2(1-2-3) คงเดิม
  851462  การนวดกับการกีฬา                                2(1-2-3) เปิดเพิ่ม
6.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยบูรพาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้ง

ในประเทศหรือต่างประเทศ

 

6.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยบูรพาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้ง

ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปรับเปลี่ยน
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ
. หมวดฝึกประสบการณ์ (ไม่นับหน่วยกิต

– ฝึกประสบการณ์ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานบริการ
ชุมชน ด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา  การตัดสินกีฬาการ

จัดการแข่งขันกีฬา  เจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพและ

ผู้ช่วยงานวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  กับวิชาชีพตาม

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

– ฝึกประสบการณ์กีฬาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 60ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา นิสิตต้องสมัคร เป็นสมาชิก ชมรมกีฬา
ของมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาและกิจกรรม
อื่นๆ ตามความเห็นชอบของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

. หมวดฝึกประสบการณ์ (ไม่นับหน่วยกิต

– ฝึกประสบการณ์ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานบริการ
ชุมชน ด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา  การตัดสินกีฬาการ

จัดการแข่งขันกีฬา  เจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพและ

ผู้ช่วยงานวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  กับวิชาชีพตาม

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

– ฝึกประสบการณ์กีฬาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 60ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา นิสิตต้องสมัคร เป็นสมาชิก ชมรมกีฬา
ของมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาและกิจกรรม
อื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

เปลี่ยนวิทยาลัยเป็นคณะ