วัฒนธรรมองค์กร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

»éÒ ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã2

วัฒนธรรมองค์กร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เพื่อความสำเร็จและสัมฤทธิผลในวิสัยทัศน์ “ เป็นเลิศในวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ก้าวหน้าสู่สากล” อาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงกำหนดค่านิยมองค์กรเป็น “ SPORTS” เพื่อหลอมรวมพลัง ปลูกฝังแนวคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามนัยแห่งค่านิยมดังนี้

S = Sportsmanship
ความมีน้ำใจนักกีฬา
P = Professional
ความเป็นมืออาชีพ
O = Order
ความมีระเบียบวินัย
R = Responsibility
ความรับผิดชอบ
T = Teamwork
การทำงานเป็นทีม
S = Smart
ความชาญฉลาดและสง่างาม