โครงการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (CRESS)

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
นโยบายส่งเสริมการวิจัย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬาที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวิชาการ และสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
สนับสุนการวิจัยแบบบูรณาการโดยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะ /สถาบันทั้งในและต่างประเทศ
ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการนำไ ปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์การวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อรองรับในเรื่องความต้องการด้านการออกกำลังกายและการกีฬา โดยมีทิศทางเสริมสร้างและรองรับการออกกำลังกายและการกีฬาเพื่อมวลชน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการ ทั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อ/ประเด็นวิจัยและกรอบการวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัย ดังนี้
     1.การวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
     2.การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและความต้องการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬากลยุทธ์ สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่นำไปสู่ความเข้มแข็ง ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬา มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
     1.สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ มหาวิทยาลัย และของชาติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาที่สร้างองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬา
     2.สนับสนุนโครงการวิจัยสหวิทยาการ/ บูรณาการที่สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการเข้ากับพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของการออกกำลังกายและกีฬา
     3. สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยและทรัพยากรในการดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างทีมวิจัยและคว ามเป็นเลิศทางการวิจัยเฉพาะเรื่อง/ด้าน
     4.สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
     5.ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีผลงานเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านการออกกำลังกายและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่จากงานวิจัยกลยุทธ์ บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อเผยแพร่และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ มาตรการ/แผนการดำเนินงาน
     1.จัดให้มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนดำเนินงานบริหารการวิจัยของคณะ และสร้างกลไกเพื่ออำนวยการบริหารจัดการงานวิจัย
     2.พัฒนาระบบและกลไกในการรวบรวม คัดสรร และวิเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่และพัฒนาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
     3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์/ หน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเผยแพร่และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
     4.พัฒนายกระดับวารสารวิชาการของคณะให้มีมาตรฐานขึ้น
     5.พัฒนากระบวนการในการผลิตสื่อต่างๆ ให้มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยได้กว้างขวาง
     6.พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยให้สามารถวัดผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ และนำเสนอสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์
     7.สร้างระบบประกันคุณภาพงานวิจัย/อาจารย์ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มาตรการ/แผนการดำเนินงาน
     กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ มาตรการ/แผนการดำเนินงาน
         1. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นและผลิตผลงานวิจัยอย่างต ่อเนื่อง โดยมีนักวิจัยอาวุโสเป็นที่ปรึกษา
         2.จัดประชุมสัมมนา อบรม และกิจกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัย ขีดความสามารถของอาจารย์ และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศทางการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย
         3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดั บชาติและนานาชาติ
     กลยุทธ์ 3.2 แสวงหาทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาตรการ/แผนการดำเนินงาน
         1.พัฒนาระบบและกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยที่มีเกณฑ์มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
         2.แสวงหาการสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุนและเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในการสร้างผลงานวิจัยคุณภาพระด ับชาติและนานาชาติ
         3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
         4.ติดตามข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบอย่างรวดเร็วและทันการ
    กลยุทธ์ 3.3 บูรณาการระหว่างงานวิจัยกับการเรียนการสอน มาตรการ/แผนการดำเนินงาน
         1.ร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะในการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์ ให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
         2.ปรับผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล
     กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม มาตรการ/แผนการดำเนินงาน
         1.ประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล แก่อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และนวัตกรรม
         2.ประกาศเกียรติคุณ/ ให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติผลงานวิจัยท ี่ได้รับสิทธิบัตร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆรวมทั้ง ผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
     กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม แลกเปลี่ยน และบริการสารสนเทศงานวิจัยที่ทันสมัยและรวดเร็ว มาตรการ/แผนการดำเนินงาน
         1.พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ระบบการสืบค้นอัตโนมัติและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการแลกเปลี่ยนและให้บริการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้สูง สุด
         2.พัฒนากระบวนการสารสนเทศงานวิจัยโดยกำหนดหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน
         3. กำหนดมาตรการในการให้อาจารย์ให้ข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้ฐานข้อมูลงานวิจัยมีความสมบูร ณ์
         4.จัดสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์
         5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศงานวิจัยให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานวิจัยให้มั่นคง และปลอดภัย

คณะกรรมการโครงการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (CRESS)

ที่ปรึกษา นายโกศล มีคุณ ที่ปรึกษา
นายประทุม ม่วงมี ที่ปรึกษา
นายนภพร ทัศนัยนา ที่ปรึกษา
Mr. FUZHONG LI ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ประธานกรรมการ
นายสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุชาดา กรเพชรปราณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางยุวดี รอดจากภัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอนก สูตรมงคล กรรมการ
นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร กรรมการและเลขานุการ
นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ