คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนชุมชน และองค์กรทางกีฬา ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีงบประมาณ 2560-2564